1 §Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sverige och Isle of Man undertecknade den 30 oktober 2007 ska tillsammans med den skriftväxling som är fogad till avtalet och som utgör en integrerande del av detta gälla som lag här i landet. Avtalet och skriftväxlingen är avfattade på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2008:1301

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2008.

    Avtalet träder i kraft den 27 december 2008.

2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen tillämpas från och med ikraftträdandet.

Förordning (2008:1323)

Bilaga – Avtal mellan konungariket sverige och isle of man om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Då Konungariket Sveriges regering och Isle of Mans regering (”parterna”) under lång tid har deltagit i internationella ansträngningar i kampen mot ekonomisk och annan brottslighet, däri inbegripet finansiering av terrorism,

då det bekräftats att Isle of Man enligt villkoren för dess bemyndigande från Förenade konungariket har rätt att förhandla, ingå, fullgöra och på de villkor som anges i detta avtal säga upp ett avtal med Konungariket Sverige om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

då Isle of Man politiskt har förbundit sig till OECD:s principer för effektivt utbyte av upplysningar,

då parterna önskar förbättra och underlätta villkoren och förutsättningarna för utbyte av upplysningar i skatteärenden,

har parterna kommit överens om att ingå följande avtal, vilket medför skyldigheter endast för parterna:

Artikel 1 Avtalets tillämpningsområde

Parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning rörande skatter som omfattas av detta avtal, däri inbegripet upplysningar som kan antas vara relevanta för handläggning, fastställande och uppbörd av sådana skatter, indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar i fråga om personer som är skattskyldiga till sådana skatter eller för utredning eller åtal i skatteärenden i fråga om sådana personer. Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas av eller är tillgängliga för personer inom dess jurisdiktion. De rättigheter och skydd som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga. Den anmodade parten ska anstränga sig för att säkerställa att ett effektivt utbyte av upplysningar inte otillbörligt hindras eller fördröjs.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1.Detta avtal ska tillämpas på följande skatter vilka påförs av parterna:

 1. i Sverige:

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. kupongskatten,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

  5. den kommunala inkomstskatten,

 2. i Isle of Man:

  skatt på inkomst eller vinst.

2.Avtalet tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Om parterna avtalar härom, tillämpas avtalet även på skatter av i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Till de skatter som omfattas av avtalet kan dessutom tillägg eller ändringar göras genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna genom utväxlande av brev. Den behöriga myndigheten i vardera parten ska meddela den andra väsentliga ändringar som gjorts i dess lagstiftning och som kan påverka denna parts skyldigheter enligt detta avtal.

Artikel 3 Definitioner

1.I detta avtal:

 1. avser ”Sverige” Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 2. avser ”Isle of Man” ön Isle of Man,

 3. avser "bolag” juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 4. avser ”behörig myndighet”, i Isle of Man, ”the Assessor of Income Tax” eller dennes befullmäktigade ombud och i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 5. avser ”strafflagstiftning” all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning, oberoende av om den innefattas i skattelagstiftning, strafflagstiftning eller andra författningar,

 6. avser ”skattebrottsärenden” skatteärenden som omfattar uppsåtligt handlande vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal,

 7. avser ”medel för att inhämta upplysningar” lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för den anmodade parten att inhämta och lämna begärda upplysningar,

 8. avser ”upplysningar” varje omständighet, meddelande, handling eller protokoll oavsett form,

 9. avser ”tystnadsplikt i samband med jurdisk rådgivning”

  1. kommunikation, mellan en yrkesmässig juridisk rådgivare och dennes klient eller person som företräder klienten, vid juridisk rådgivning,

  2. kommunikation, mellan en yrkesmässig juridisk rådgivare och dennes klient eller person som företräder klienten eller mellan sådan rådgivare eller dennes klient eller sådan företrädare och någon person, i samband med eller under övervägandet av rättsliga förfaranden och med anledning av sådana förfaranden, och

  3. upplysningar som bifogats till eller omnämns i sådan kommunikation

   1. i samband med juridisk rådgivning, eller

   2. i samband med eller under övervägandet av rättsliga förfaranden, och med anledning av sådana förfaranden, när dessa upplysningar innehas av en person med rätt att inneha dem.

   Upplysningar som innehas i syfte att befrämja brott omfattas inte av ”tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning”,

 10. avser ”person” fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

 11. avser "publikt system för kollektiva investeringar” ett system eller en fond i vilken köp, försäljning eller inlösen av aktier eller andra rättigheter inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 12. avser "bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets investerare,

 13. avser ”viktigaste aktieslag” det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

 14. avser ”erkänd aktiebörs” sådan börs som de behöriga myndigheterna i parterna överenskommit,

 15. avser ”anmodad part” den avtalspart som har anmodats att lämna eller har lämnat upplysningar på begäran,

 16. avser ”anmodande part” den avtalspart som begär eller har mottagit upplysningar från den anmodade parten,

 17. avser ”skatt” varje skatt som omfattas av detta avtal.

2.Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning. Den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 4 Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran av den anmodande parten lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om den anmodade parten har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål eller på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om det ägt rum inom den anmodade partens territorium. Den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska endast begära upplysningar enligt denna artikel när den inte kan inhämta upplysningarna genom andra åtgärder, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål – efter eget gottfinnande utnyttja alla relevanta medel för att inhämta upplysningar för att lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

3.Om den behöriga myndigheten i den anmodande parten särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av handlingar.

4.Vardera parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom sin behöriga myndighet på begäran, för de ändamål som anges i artikel 1, inhämta och lämna:

 1. upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner, och annan person, däri inbegripet ombud och trustförvaltare, i egenskap av representant eller förvaltare,

  1. upplysningar om de verkliga ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, stiftelser och andra personer, däri inbegripet i fråga om system för kollektiva investeringar, upplysningar om aktier, andelar och andra rättigheter,

  2. i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare.

Detta avtal medför inte skyldighet för en part att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden för bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller publikt system för kollektiva investeringar, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5.Varje begäran om upplysningar ska vara skriftlig och utformad så utförligt som möjligt med uppgift om:

 1. identitet på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

 2. för vilken tidsperiod upplysningar begärs,

 3. slag av upplysningar som begärs och den form i vilken den anmodande parten önskar att upplysningarna ska lämnas,

 4. det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

 5. skälen för att anta att de begärda upplysningarna kan antas vara relevanta i den anmodande parten vid skatteadministration och verkställighet i fråga om den person som identifieras enligt a) i denna punkt,

 6. skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas av eller är tillgängliga för en person inom den anmodade partens territorium,

 7. såvitt det är känt, namn och adress på person som antas inneha eller kontrollera de begärda upplysningarna,

 8. uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

 9. uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska till den behöriga myndigheten i den anmodande parten bekräfta mottagandet av begäran och ska bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

Artikel 5 Utomlands utförda skatteutredningar

1.Den anmodande parten får med skäligt varsel begära att den anmodade parten medger att företrädare för den behöriga myndigheten i den anmodande parten närvarar i den anmodade parten – i den utsträckning detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de fysiska personer eller andra som berörs. Den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska meddela den behöriga myndigheten i den anmodade parten tid och plats för det planerade mötet med personerna i fråga.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i den anmodande parten kan den behöriga myndigheten i den anmodade parten medge att företrädare för den behöriga myndigheten i den anmodande parten är närvarande vid skatteutredning på den anmodade partens territorium.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den anmodande parten tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den anmodade parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den anmodade parten som utför utredningen.

Artikel 6 Möjlighet att avslå begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran

 1. när begäran inte gjorts i överensstämmelse med detta avtal,

 2. när den anmodande parten inte har vidtagit alla de åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter, eller

 3. när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

2.Detta avtal ska inte medföra skyldighet för den anmodade parten att lämna upplysningar som omfattas av ”tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning” eller handels-, affärs-, industrieller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, med förbehåll för att upplysningar inte ska anses som sådan hemlighet eller sådant förfaringssätt enbart på grund av att de är sådana som anges i artikel 4.4.

3.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran bestridits.

4.Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta och lämna upplysningar som den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – inte kan inhämta enligt dess lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis.

5.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar, om upplysningarna begärs av den anmodande parten för att administrera eller verkställa en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning eller därmed sammanhängande krav som diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten under samma förhållanden.

Artikel 7 Sekretess

1.Alla upplysningar som lämnas och mottas av de behöriga myndigheterna i parterna ska hållas hemliga.

2.Sådana upplysningar får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som har befattning med de ändamål som anges i artikel 1 och får användas av dessa personer eller myndigheter endast för sådana ändamål, däri inbegripet handläggning av överklagande. För dessa ändamål får upplysningarna yppas vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

3.Sådana upplysningar får inte utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten användas för andra ändamål än de som anges i artikel 1.

4.Upplysningar som lämnats till en anmodande part enligt detta avtal får inte yppas för annan jurisdiktion.

Artikel 8 Kostnader

Såvida inte annat överenskoms av de behöriga myndigheterna i parterna ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader för handräckning som inte kan anses sedvanliga (däri inbegripet kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål). De behöriga myndigheterna ska från tid till annan överlägga i fråga om denna artikel och särskilt den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska i förväg överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten om kostnaderna för att lämna upplysningar med anledning av en viss begäran förväntas bli höga.

Artikel 9 Språk

Begäran om handräckning och svar på sådan begäran ska upprättas på engelska.

Artikel 10 Ömsesidig överenskommelse

När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av detta avtal ska de behöriga myndigheterna anstränga sig för att avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 11 Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas:

 1. i skattebrottsärenden: från och med denna dag,

 2. i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1: från och med denna dag, dock endast för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut samma dag eller senare.

Artikel 12 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare. Begäran som mottagits före den dag avtalet upphör att gälla ska behandlas enligt villkoren i detta avtal.

2.Om avtalet sägs upp ska parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 7 i fråga om upplysningar som mottagits enligt detta avtal.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i två exemplar på engelska språket.