3 kap. Rätt att bedriva vissa typer av näringsverksamhet (1 §)

Sysselsättning för personer med funktionshinder

1 §Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att

 1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av personer med funktionshinder, och

 2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453).

6 kap. Övriga befogenhetsutvidgande bestämmelser (2–7 §§)

Kommunal medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

2 §Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En sådan överenskommelse får innefatta ersättning från Arbetsförmedlingen till kommunen.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.

Lag (2022:1241)

Kommunal delegation

Arbetsgivarfrågor

3 §En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare, får uppdra åt sammanslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i kommunens tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon statlig myndighet.

Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får lämnas av en nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor för arbetstagare i kommunens tjänst.

Med kommun jämställs i denna paragraf region och annan kommunal förvaltningsenhet.

Lag (2019:935)

Upphandling

4 §En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en inköpscentral enligt 7 kap. 12 § eller 19 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 7 kap. 7 § eller 19 kap. lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).

Lag (2021:1115)

4 a §har upphävts.

Lag (2023:706)

5 §Föreskrifterna i 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § kommunallagen (2017:725) om uppdrag att besluta på nämndens vägnar tillämpas på ärenden enligt 4 § första stycket.

Lag (2023:706)

6 §Beslut som anställda i en inköpscentral fattar på en nämnds vägnar ska anmälas till den som har lämnat uppdraget.

Lag (2023:706)

7 §Föreskrifterna i 6 kap. 2832 §§ kommunallagen (2017:725) om jäv tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar beslut på en nämnds vägnar.

Lag (2023:706)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:47

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009. Genom lagen upphävs

 1. den kommunala delegationslagen (1954:130),

 2. lagen (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande,

 3. lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet,

 4. lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade,

 5. lagen (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer,

 6. lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet,

 7. lagen (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd,

 8. lagen (2002:683) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram,

 9. lagen (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt,

 10. lagen (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter,

 11. lagen (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik,

 12. lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre, och

 13. lagen (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

2019:935

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

2021:1115

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

2022:1241

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022.

2023:706

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.