Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

2 §har upphävts genom förordning (2014:1459).

Indrivning av fordran för återbetalning

3 §Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bemyndigande

4 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Förordning (2014:1459)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:201

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

2014:1459

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen före den 1 april 2015.