Det avtal om upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering undertecknade den 1 april 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämelser

2009:1111

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2009. Förordning (2009:1404)

 2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas för beskattningsår som börjat den 1 januari 2004 eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tagits ut den 1 januari 2004 eller senare.

Bilaga Avtal mellan konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering om upplysningar i skatteärenden

Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering, som önskar ingå ett avtal om upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Avtalets syfte och tillämpningsområde

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen och verkställigheten av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegriper uppgifter som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplysningar ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tilllämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

Artikel 2 Jurisdiktion

En anmodad part är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3 Skatter som omfattas av avtalet

1.Detta avtal ska tillämpas på följande skatter som tas ut av Sverige

 1. den statliga inkomstskatten,

 2. kupongskatten,

 3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

 5. den kommunala inkomstskatten,

 6. avkastningsskatten på pensionsmedel.

2.Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts avseende den beskattning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av detta avtal.

Artikel 4 Definitioner

1.Om inte annat anges har vid tilllämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”avtalsslutande part” avser Sverige eller Caymanöarna beroende på sammanhanget,

 2. ”Caymanöarna” avser Caymanöarnas territorium och innefattar dess territorialvatten och varje annat område inom vilket Caymanöarna, i överensstämmelse med folkrättens regler, äger utöva rättigheter med avseende på havsbottnen och dess underlag och därtill hörande naturtillgångar,

 3. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 4. ”behörig myndighet” avser:

  1. i Caymanöarna, ”the Tax Information Authority” eller den person eller myndighet som denna utnämner,

  2. i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 5. ”person” inbegriper fysisk person, bolag eller annan personsammanslutning,

 6. ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 7. ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 8. ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

 9. ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter kommit överens om,

 10. ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser varje åtagande för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. Uttrycket ”publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 11. ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal, l) ”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär upplysningar,

 12. ”anmodad part” avser den avtalsslutande part som anmodats att lämna upplysningar,

 13. ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna begärda upplysningar,

 14. ”upplysningar” avser varje omständighet, meddelande eller protokoll oavsett form,

 15. ”skattebrottsärenden” avser skatteärenden som omfattar uppsåtligt handlande, vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal,

 16. ”strafflagstiftning” avser all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning oberoende av om den innefattas i skattelagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra författningar.

2.Då en avtalsslutande part tilllämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 5 Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta upplysningarna till den anmodande parten.

3.Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av handlingar.

4.Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att dess behöriga myndighet, för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna:

 1. upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare,

 2. upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena avseende alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, medlemmar i styrelsen och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5.Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

 1. identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

 2. uppgift om de begärda upplysningarna, inbegripet deras närmare beskaffenhet, och i vilken form som den anmodande parten önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,

 3. det beskattningsändamål för vilket de begärda upplysningarna efterfrågas,

 4. skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade partens jurisdiktion,

 5. såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna,

 6. uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

 7. uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten:

 1. Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister i begäran.

 2. Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90 dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller om den behöriga myndigheten vägrar att tillhandahålla upplysningarna, ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran.

Artikel 6 Utomlands utförda skatteutredningar

1.En avtalsslutande part kan tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för mötet med berörda fysiska personer.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part kan den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, till den del detta anses lämpligt, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten närvarar vid skatteutredning i den sistnämnda parten.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part som utför utredningen.

Artikel 7 Möjlighet att avslå en begäran

1.Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för tillämpning eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5 punkt 4 inte behandlas som en sådan hemlighet eller ett sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation har:

 1. förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

 2. förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för tillämpning eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Artikel 8 Sekretess

Upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga och får endast yppas för personer och myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som tas ut av en avtalsslutande part eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter får använda sådana upplysningar endast för sådana syften. De får yppa upplysningarna vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller för annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 9 Kostnader

De avtalsslutande parterna ska komma överens om fördelningen av uppkomna kostnader för handräckning.

Artikel 10 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av detta avtal ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.Utöver vad som framgår av punkt 1, får de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpningen av artiklarna 5 och 6.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra vid tilllämpningen av denna artikel.

Artikel 11 Ikraftträdande

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas

 1. i skattebrottsärenden, från och med dagen för ikraftträdandet, för beskattningsår som börjar den 1 januari 2004 eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari 2004 eller senare,

 2. i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer den 1 januari det år som närmast följer efter dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 12 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att lämna skriftlig underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2.I händelse av uppsägning ska båda avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 1 april 2009 i två exemplar på engelska språket.