Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering undertecknade den 18 maj 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:1114

 1. Denna lag träder i kraft den 31 maj 2010. Förordning (2010:324)

 2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

Bilaga Avtal mellan konungariket sveriges regering och brittiska jungfruöarnas regering om utbyte av upplysningar avseende skatter

Då Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering (”de avtalsslutande parterna”) erkänner behovet av samarbete och utbyte av information i skattebrottsärenden och andra skatteärenden, har de avtalsslutande parterna ingått följande avtal, vilket medför skyldigheter endast för de avtalsslutande parterna.

Artikel 1 Avtalets tillämpningsområde

1.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning eller verkställighet av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende de skatter och de skatteärenden som omfattas av detta avtal, däri inbegripet uppgifter som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering, verifiering eller uppbörd samt för indrivning eller verkställighet beträffande skattefordringar, såvitt avser personer som är skattskyldiga för sådana skatter eller för utredning eller åtal i skatteärenden i fråga om sådana personer. Upplysningar ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 8.

2.Detta avtal ska inte påverka tilllämpligheten i parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2 Jurisdiktion

För att möjliggöra en korrekt tilllämpning av detta avtal ska upplysningar lämnas i enlighet med detta avtal av den behöriga myndigheten i den anmodade parten:

 1. oavsett om den person som upplysningarna avser har hemvist eller är medborgare i en avtalsslutande part eller om den person som innehar upplysningarna har hemvist eller är medborgare i en avtalsslutande part, och

 2. under förutsättning att upplysningarna finns tillgängliga inom territoriet eller innehas eller kontrolleras av en person som omfattas av den anmodade partens jurisdiktion.

Artikel 3 Skatter som omfattas av avtalet

1.Skatterna som omfattas av detta avtal är:

 1. i fråga om Brittiska Jungfruöarna,

  1. inkomstskatten,

  2. skatten på löneutbetalningar, och

  3. fastighetsskatten

 2. i fråga om Sverige,

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. kupongskatten,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

  5. den kommunala inkomstskatten,

  6. avkastningsskatten på pensionsmedel,

  7. mervärdesskatten,

  8. skatten på annonser och reklam,

  9. den särskilda premieskatten för grupplivförsäkring, m.m.,

  10. lotteriskatten,

  11. tobaksskatten,

  12. alkoholskatten,

  13. skatten på trafikförsäkringspremie m.m., och

  14. skatten på energi.

2.Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut i någon av parterna vid sidan av eller i stället för någon av de i punkt 1 i denna artikel uppräknade skatterna. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska meddela varandra om relevanta ändringar som gjorts avseende den skattelagstiftning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av detta avtal.

Artikel 4 Definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”Brittiska Jungfruöarna” avser Jungfruöarnas territorium så som det anges i Jungfruöarnas ”Constitution Order 2007”,

 2. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 3. ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar, oavsett juridisk form,

 4. ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 5. ”behörig myndighet” avser

  1. i fråga om Brittiska Jungfruöarna, finansministern eller person eller myndighet som skriftligen förordnas av honom,

  2. i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 6. ”avtalsslutande part” avser Brittiska Jungfruöarna eller Sverige beroende på sammanhanget,

 7. ”strafflagstiftning” avser all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning oberoende av om den återfinns i skattelagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra författningar,

 8. ”skattebrottsärenden” avser skatteärenden som omfattar uppsåtligt handlande vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal,

 9. ”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form,

 10. ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning, föreskrifter och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en anmodad part att inhämta och lämna begärda upplysningar,

 11. ”medborgare” avser

  1. såvitt avser Brittiska Jungfruöarna, person som tillhör Brittiska Jungfruöarna med stöd av Jungfruöarnas ”Constitution Order 2007 (Statutory Instrument 2007 No. 1678)” eller som har ett intyg om hemvist i Brittiska Jungfruöarna med stöd av ”the Immigration and Passport Ordinance (Cap.130)” och juridisk person, handelsbolag, association eller annat subjekt som bildats enligt gällande lagstiftning i Brittiska Jungfruöarna,

  2. såvitt avser Sverige, fysisk person som innehar svenskt medborgarskap eller juridisk person, handelsbolag eller association som bildats enligt gällande svensk lagstiftning,

 12. ”person” inbegriper fysisk person, bolag och varje annan personsammanslutning,

 13. ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

 14. ”publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem i vilken köp, försäljning eller inlösen av aktier eller andra rättigheter inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 15. ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 16. ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter har kommit överens om,

 17. ”anmodad part” avser den avtalsslutande part enligt detta avtal som på begäran anmodats att lämna eller har lämnat upplysningar,

 18. ”anmodande part” avser den avtalsslutande part enligt detta avtal som begär eller har tagit emot upplysningar från den anmodade parten,

 19. ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal.

2.Då en avtalsslutande part tilllämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den avtalsslutande partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna avtalsslutande part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna avtalsslutande part.

Artikel 5 Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran skriftligen lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt lagstiftningen i den anmodade parten om det ägt rum inom den anmodade partens territorium. Om den information som tagits emot av den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte är tillräcklig för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska denna behöriga myndighet, i enlighet med bestämmelserna i punkt 7 a), informera den behöriga myndigheten i den anmodande parten om detta och ange vad 7 som ytterligare krävs för att bifalla begäran.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna, utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål.

3.Om den behöriga myndigheten i den anmodande parten särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av skriftliga vittnesberättelser och bestyrkta kopior av handlingar.

4.Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att dess behöriga myndighet, för tillämpningen av detta avtal, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna:

 1. upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person, däri inbegripet ombud och trustförvaltare, som agerar i egenskap av representant eller förvaltare,

 2. upplysningar om de legala och verkliga ägarförhållandena i bolag, handelsbolag och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena avseende alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare, förmånstagare och ”protectors”, i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, medlemmar i styrelsen och destinatärer samt motsvarande upplysningar i fråga om subjekt som varken är truster eller stiftelser.

5.Utan hinder av föregående punkter medför inte detta avtal någon skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna:

 1. upplysningar om ägarförhållandena i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning, i publik kollektiv investeringsfond eller i publikt kollektivt investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter,

 2. upplysningar som avser tid mer än sex år före den beskattningsperiod som är föremål för bedömning,

 3. upplysningar som annan person än den skattskyldige innehar eller kontrollerar och som inte direkt berör den skattskyldige.

6.Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten lämna följande upplysningar till den behöriga myndigheten i den andra parten, för att visa betydelsen av de efterfrågade upplysningarna:

 1. identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

 2. för vilken tidsperiod upplysningar begärs,

 3. de begärda upplysningarnas beskaffenhet, däri inbegripet en beskrivning av vilka bevis som specifikt efterfrågas och i vilken form som den anmodande parten önskar att upplysningarna ska lämnas,

 4. de beskattningsändamål för vilka de begärda upplysningarna efterfrågas och varför de kan antas vara relevanta för tillämpningen eller verkställigheten av den anmodande partens interna lagstiftning,

 5. skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns tillgängliga inom den anmodade partens territorium eller innehas eller kontrolleras av person som omfattas av den anmodade partens jurisdiktion,

 6. såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha eller kontrollera de begärda upplysningarna,

 7. uppgift om att begäran är i överensstämmelse med detta avtal och lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten,

 8. uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

7.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den behöriga myndigheten i den anmodande parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar:

 1. ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten skriftligen bekräfta mottagandet av begäran till den behöriga myndigheten i den anmodande parten, och inom 60 dagar efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister i begäran, och

 2. om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90 dagar från det att begäran togs emot, eller om det föreligger förhinder att lämna upplysningarna, eller om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna, ska den omedelbart skriftligen underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om detta och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla upplysningarna eller ange vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran.

Artikel 6 Utomlands utförda skatteutredningar

1.Den anmodade parten får, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning och efter skäligt varsel från den anmodande parten, tillåta att representanter för den behöriga myndigheten i den anmodande parten närvarar i den anmodade parten i samband med en begäran om att höra personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska underrätta den behöriga myndigheten i den anmodade parten om tid och plats för mötet med de berörda personerna.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i den anmodande parten får den behöriga myndigheten i den anmodade parten i enlighet med dess interna lagstiftning tillåta att representanter för den behöriga myndigheten i den anmodande parten närvarar till den del detta anses lämpligt vid skatteutredning inom den anmodade partens territorium.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 i denna artikel ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den anmodade parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den anmodade parten som utför utredningen i enlighet med dess interna lagstiftning.

Artikel 7 Möjlighet att avslå en begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran:

 1. när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal, eller

 2. när den anmodande parten inte har vidtagit alla de åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter, eller

 3. när lämnandet av begärda upplysningar skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

2.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska inte anses som sådan hemlighet eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de utgör sådana upplysningar som anges i artikel 5 punkt 4.

3. a) Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation har:

     1. förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

     2. förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

 b) Upplysningar som innehas i syfte att främja en lagöverträdelse omfattas inte av tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning och inget i denna artikel ska hindra en advokat eller annat juridiskt ombud från att lämna ut en klients namn och adress när detta inte innebär ett brott mot tystnadsplikten.

4.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits av den skattskyldige.

5.Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta och lämna upplysningar som den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – inte kan inhämta enligt sin lagstiftning eller sedvanliga administrativa praxis.

6.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar, om upplysningarna begärs av den anmodande parten för tillämpning eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare eller person med hemvist i den anmodade parten i förhållande till en medborgare eller person med hemvist i den anmodande parten.

Artikel 8 Sekretess

1.Alla upplysningar som lämnas och tas emot av de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska hållas hemliga och får endast yppas för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som har befattning med de ändamål som anges i artikel 1 och får användas av dessa personer eller myndigheter endast för sådana ändamål, däri inbegripet handläggning av överklagande eller för att utöva tillsyn över nämnda verksamheter. För dessa ändamål får upplysningarna yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i dom- 13 stolsavgöranden.

2.Upplysningarna får inte yppas för annan person eller myndighet utan uttryckligt skriftligt medgivande från den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

3.Upplysningar som lämnats till en anmodande part får inte yppas för annan jurisdiktion.

Artikel 9 Rättigheter

Inget i detta avtal påverkar de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis. Dessa rättigheter får dock inte tilllämpas av den anmodade parten på ett sätt som otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

Artikel 10 Administrativa kostnader

1.Sedvanliga kostnader som uppkommer i samband med besvarandet av en begäran om upplysningar ska bäras av den anmodade parten. Sådana sedvanliga kostnader täcker normalt interna administrativa kostnader och mindre externa kostnader.

2.Alla andra kostnader som inte är sedvanliga kostnader anses vara extraordinära kostnader och ska bäras av den anmodande parten. Extraordinära kostnader omfattar, men är inte begränsade till, följande:

 1. skäliga ersättningar till tredje part för utförandet av utredningsarbete,

 2. skäliga ersättningar till tredje part för kopieringsarbete,

 3. skäliga kostnader för att anlita experter, tolkar eller översättare,

 4. skäliga kostnader för att överföra dokument till den anmodande parten,

 5. skäliga processuella kostnader som den anmodade parten haft i samband med en specifik begäran om upplysningar, och

 6. skäliga kostnader för att inhämta skriftliga vittnesberättelser och vittnesmål.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska rådgöra med varandra i enskilda fall där det är sannolikt att de extraordinära kostnaderna kommer att överstiga 500 US-dollar, i syfte att avgöra om den anmodande parten vill fullfölja begäran och bära kostnaderna för denna.

Artikel 11 Inga riktade motåtgärder

1.Så länge som detta avtal är i kraft och tillämpas är det de avtalsslutande parternas avsikt att inte tilllämpa eller införa riktade motåtgärder som avser att motverka skadlig skattekonkurrens och som riktar sig mot personer med hemvist eller medborgarskap i någon av de avtalsslutande parterna. Om en avtalsslutande part emellertid har anledning att anta att den andra avtalsslutande parten infört sådana riktade motåtgärder ska de avtalsslutande parterna omedelbart inleda förhandlingar för att lösa frågan.

2.En riktad motåtgärd som avser att motverka skadlig skattekonkurrens åsyftar en åtgärd som tillämpas av en avtalsslutande part och som riktar sig mot personer med hemvist eller medborgarskap i den andra avtalsslutande parten och som motiveras med att denna andra avtalsslutande part inte medverkar till ett effektivt utbyte av information eller att denna part brister i transparens när det gäller dess lagstiftning, föreskrifter eller administrativa praxis.

Detsamma gäller om denna andra 15 part inte tar ut någon skatt eller om bara en symbolisk skatt tas ut och detta sker samtidigt som något av de kriterier som nämns ovan föreligger.

3.Utan att begränsa den generella innebörden av uttrycket ”riktade motåtgärder” inbegriper uttrycket att vägra avdrag, avräkning, skattereduktion eller skattebefrielse, att ta ut skatt, avgift eller annan pålaga eller att ställa särskilda krav på dokumentationsskyldighet. Sådana åtgärder inbegriper varje åtgärd som direkt eller indirekt påverkar beskattningen. De inbegriper emellertid inte allmänna åtgärder som tillämpas generellt av en avtalsslutande part i förhållande till bland annat medlemsstater i OECD.

Artikel 12 Lagstiftning om införlivande

De avtalsslutande parterna ska (såvida så inte redan har skett) anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i detta avtal.

Artikel 13 Språk

Begäran om handräckning och svar på sådan begäran ska upprättas på engelska.

Artikel 14 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om fullgörandet eller tolkningen av detta avtal ska de behöriga myndigheterna anstränga sig för att avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.Utöver vad som framgår av punkt 1 i denna artikel, får parternas behöriga myndigheter ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpningen av artiklarna 5, 6 och 10.

3.Vid tillämpningen av denna artikel kan parternas behöriga myndigheter träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att nå en överenskommelse.

Artikel 15 Ikraftträdande

1.Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Detta avtal ska träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas:

 1. i skattebrottsärenden, från dagen för ikraftträdandet, och

 2. i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller – då något beskattningsår inte föreligger – för skatteanspråk som uppkommer den 1 januari det år som närmast följer efter dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 16 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande part.

2.Vardera avtalsslutande parten kan säga upp avtalet genom att på diplomatisk väg lämna skriftlig underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av 17 sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelse om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

3.I händelse av att avtalet sägs upp ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive part, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Köpenhamn den 18 maj 2009 i två exemplar på engelska språket.