Lag (2009:1115) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

(senast ändrad genom SFS 2010:325)

1 §Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som undertecknades den 18 maj 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:1113

 1. Denna lag träder i kraft den 31 maj 2010. Förordning (2010:325)

 2. Denna lag ska tillämpas

  1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

  2. i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga Avtal mellan konungariket sveriges regering och brittiska jungfruöarnas regering om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering, som önskar ingå ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Skatter som omfattas av avtalet

De skatter på vilka detta avtal tilllämpas är:

 1. i Brittiska Jungfruöarna: inkomstskatt (i det följande benämnd ”skatt i Brittiska Jungfruöarna”),

 2. i Sverige:

  1. den statliga inkomstskatten, och

  2. den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda ”svensk skatt”).

Artikel 2 Definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”part” avser Brittiska Jungfruöarna eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parterna” avser Brittiska Jungfruöarna och Sverige,

 2. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 3. ”Brittiska Jungfruöarna” avser Jungfruöarnas territorium så som det anges i Jungfruöarnas ”Constitution Order 2007”,

 4. ”person med hemvist i en part” avser

  1. i fråga om Sverige, person som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för bildande eller annan liknande omständighet. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst som har källa i Sverige,

  2. i fråga om Brittiska Jungfruöarna, fysisk person som enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna är stadigvarande bosatt där (”ordinarily resident”), och bolag, handelsbolag, eller annat subjekt som är bildat enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna. Ett subjekt som är bildat enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna anses inte ha hemvist i Brittiska Jungfruöarna om inte dess verkliga ledning utövas i Brittiska Jungfruöarna,

 5. ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

 6. ”företag i en part” avser ett företag som bedrivs av en person med hemvist i en part,

 7. ”behörig myndighet” avser:

  1. i fråga om Brittiska Jungfruöarna, finansministern eller person eller myndighet som skriftligen förordnas av honom,

  2. i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2.Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tilllämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 3 Principer för justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

I fall då:

 1. ett företag i en part direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra parten eller äger del i detta företags kapital, eller

 2. samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en part som ett företag i den andra parten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

Artikel 4 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om ett företag, i ett fall som omfattas av detta avtal, anser att principerna som anges i artikel 3 inte har iakttagits, kan det, utan att det påverkar dess rätt att använda sig av de rättsmedel som finns att tillgå enligt den berörda partens interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där företaget har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då företaget i fråga fick vetskap om den åtgärd som strider mot eller sannolikt kan antas strida mot de principer som anges i artikel 3. Den behöriga myndigheten ska därefter utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska den behöriga myndigheten söka avgöra saken genom en ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffas genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3.Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4.Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa sådan överenskommelse som avses i föregående punkter.

Artikel 5 Ikraftträdande

1.Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten om när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och ska tillämpas

 1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

 2. i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3.Utan hinder av punkt 2, är detta avtal endast tillämpligt under tid då avtalet mellan Konungariket Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 18 maj 2009 är tillämpligt.

Artikel 6 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att på diplomatisk väg lämna skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att tillämpas

 1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

 2. i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

2.Utan hinder av punkt 1, upphör avtalet att gälla, utan underrättelse om uppsägning, den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 18 maj 2009 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Köpenhamn den 18 maj 2009 i två exemplar på engelska språket.