Innehåll

1 §Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, som undertecknades den 18 maj 2009, ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §Har upphävts genom lag (2011:1429)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:1116

 1. Denna lag träder i kraft den 31 maj 2010. Förordning (2010:326)

 2. Denna lag ska tillämpas

  1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

  2. i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

2011:1429

Denna lag träder i kraft vid utgången av 2011.

Bilaga Avtal mellan konungariket sveriges regering och brittiska jungfruöarnas regering för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jungfruöarnas regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Fysiska personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på fysiska personer som har hemvist i en part eller i båda parterna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1.De för närvarande utgående skatterna på vilka detta avtal tillämpas är:

 1. i Brittiska Jungfruöarna: inkomstskatt (i det följande benämnd ”skatt i Brittiska Jungfruöarna”),

 2. i Sverige:

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

  4. den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda ”svensk skatt”).

2.Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Parternas behöriga myndigheter ska meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning beträffande fysiska personer.

Artikel 3 Allmänna definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”en part” avser Brittiska Jungfruöarna eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parterna” avser Brittiska Jungfruöarna och Sverige,

 2. ”Brittiska Jungfruöarna” avser Jungfruöarnas territorium så som det anges i Jungfruöarnas ”Constitution Order 2007”,

 3. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 4. ”behörig myndighet” avser:

  1. i Brittiska Jungfruöarna, finansministern eller person eller myndighet som skriftligen förordnas av honom,

  2. i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 5. ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

 6. ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en part utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra parten.

2.Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tilllämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 4 Hemvist

1.Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en part”:

 1. i Sverige såvitt avser fysisk person, varje fysisk person som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning eller annan liknande omständighet. Detta uttryck inbegriper emellertid inte fysisk person som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst som har källa i Sverige,

 2. i Brittiska Jungfruöarna såvitt avser fysisk person, varje fysisk person som enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna är stadigvarande bosatt där (”ordinarily resident”).

2.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda parterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 1. han anses ha hemvist endast i den part där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda parterna, anses han ha hemvist endast i den part med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

 2. om det inte kan avgöras i vilken part han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera parterna har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den part där han stadigvarande vistas,

 3. om han stadigvarande vistas i båda parterna eller inte vistas stadigvarande i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5 Enskild tjänst

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 6, 7, 8 och 9 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en part uppbär på grund av anställning, endast i denna part, såvida arbetet inte utförts i den andra parten. Om arbetet utförts i denna andra part, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas ersättning, som person med hemvist i en part uppbär för arbete som utförs i den andra parten, endast i den förstnämnda parten, om

 1. mottagaren vistas i den andra parten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 2. ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra parten eller på dennes vägnar, samt

 3. ersättningen inte belastar en stadigvarande plats för affärsverksamhet som arbetsgivaren har i den andra parten och från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas i denna part.

Artikel 6 Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en part uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra parten, får beskattas i denna andra part.

Artikel 7 Artister och sportutövare

1.Inkomst, som en person med hemvist i en part förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra parten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, får beskattas i denna andra part.

2.I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller sportutövare utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan fysisk eller juridisk person, får denna inkomst beskattas i den part där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten.

Artikel 8 Pension

1.Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från en part och betalas till en person med hemvist i den andra parten, får beskattas i den förstnämnda parten.

2.Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som betalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 9 Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna parts, underavdelnings, organs eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna part.

   b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra parten om arbetet utförts i denna andra part och den fysiska personen har hemvist i denna part och inte fick hemvist i denna part uteslutande för att utföra arbetet.

2.Bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 7 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförs i samband med rörelse som bedrivs av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller 7 lokala myndigheter.

Artikel 10 Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en part hade hemvist i den andra parten och som vistas i den förstnämnda parten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna part för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna part.

Artikel 11 Undanröjande av dubbelbeskattning

1.I Brittiska Jungfruöarna ska dubbelbeskattning undanröjas i enlighet med lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna.

2.I Sverige ska dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

 1. Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftningen i Brittiska Jungfruöarna och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Brittiska Jungfruöarna, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten avräkna ett belopp motsvarande skatten i Brittiska Jungfruöarna som erlagts på inkomsten.

 2. Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Brittiska Jungfruöarna, får Sverige vid bestämmandet av svensk progressiv skatt beakta sådan inkomst som beskattas endast i Brittiska Jungfruöarna.

Artikel 12 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om en fysisk person anser att en part eller båda parterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3.Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4.Parternas behöriga myndigheter ska träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Artikel 13 Ikraftträdande

1.Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten om när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas därefter

 1. i Brittiska Jungfruöarna: i fråga om skatt i Brittiska Jungfruöarna, på skatt som tas ut för kalenderår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

 2. i Sverige:

  1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

  2. i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3.Utan hinder av punkt 2, är detta avtal endast tillämpligt under tid då avtalet mellan Konungariket Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 18 maj 2009 är tillämpligt.

Artikel 14 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att på diplomatisk väg lämna skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

 1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

 2. i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

2.Utan hinder av punkt 1, upphör avtalet att gälla utan underrättelse om uppsägning den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 18 maj 2009 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Köpenhamn den 18 maj 2009 i två exemplar på engelska språket.