Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sverige och Guernsey undertecknade den 28 oktober 2008 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:1124

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2009. Lag (2009:1132)

 2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

Bilaga Avtal mellan konungariket sverige och guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Då Konungariket Sveriges regering och Guernseys regering (”parterna”) konstaterar att den gällande lagstiftningen i Guernsey redan möjliggör samarbete och utbyte av information i brottmål, har parterna kommit överens om att ingå följande avtal, vilket medför skyldigheter endast för parterna:

Artikel 1 Avtalets tillämpningsområde

Parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning och verkställighet av parternas interna lagstiftning rörande skatter som omfattas av detta avtal, däri inbegripet uppgifter som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering eller uppbörd samt för indrivning eller verkställighet beträffande skatter i fråga om personer som är skattskyldiga till sådana skatter eller för utredning eller åtal i skatteärenden i fråga om sådana personer. Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas av eller är tillgängliga för personer inom dess jurisdiktion. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1.Detta avtal ska tillämpas på följande skatter vilka tas ut av parterna:

 1. i Guernsey:

 2. i Sverige:

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. kupongskatten,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

  5. den kommunala inkomstskatten,

  6. avkastningsskatten på pensionsmedel.

2.Avtalet tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Om parterna avtalar härom, tillämpas avtalet även på skatter av i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Den behöriga myndigheten i vardera parten ska meddela den andra väsentliga ändringar som gjorts i dess lagstiftning och som kan påverka denna parts skyldigheter enligt detta avtal.

Artikel 3 Definitioner

1.I detta avtal:

 1. avser ”Guernsey” Guernsey, Alderney och Herm, innefattande territorialvattnet i anslutning till dessa öar i överensstämmelse med folkrätten,

 2. avser ”Sverige” Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 3. avser ”bolag” juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 4. avser ”behörig myndighet”, i Guernsey, ”the Administrator of Income Tax” eller dennes ombud och, i Sverige, finansministern, dennes ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 5. avser ”strafflagstiftning” all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning, oberoende av om den innefattas i skattelagstiftning, strafflagstiftning eller andra författningar,

 6. avser ”skattebrottsärenden” skatteärenden som omfattar uppsåtligt handlande som begås före eller efter detta avtals ikraftträdande, vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal,

 7. avser ”åtgärder för att inhämta upplysningar” lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för den anmodade parten att inhämta och lämna begärda upplysningar,

 8. avser ”upplysningar” varje omständighet, meddelande, handling eller protokoll oavsett form,

 9. avser ”person” fysisk person, bolag och annan personsammanslutning,

 10. avser ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 11. avser ”viktigaste aktieslag” det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

 12. avser ”publikt kollektivt investeringssystem” ett system eller en fond i vilken köp, försäljning eller inlösen av aktier eller andra rättigheter inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 13. avser ”erkänd aktiebörs” sådan börs som parternas behöriga myndigheter kommit överens om,

 14. avser ”anmodad part” den avtalsslutande part som har anmodats att lämna eller har lämnat upplysningar på begäran,

 15. avser ”anmodande part” den avtalsslutande part som begär eller har tagit emot upplysningar från den anmodade parten,

 16. avser ”skatt” varje skatt som omfattas av detta avtal.

2.Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt till- lämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 4 Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran av den anmodande parten lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om den anmodade parten har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål eller på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om det ägt rum inom den anmodade partens territorium. Den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska endast begära upplysningar enligt denna artikel när den inte kan inhämta upplysningarna genom andra åtgärder, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål – efter eget gottfinnande vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

3.Om den behöriga myndigheten i den anmodande parten särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av handlingar.

4.Vardera parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom sin behöriga myndighet på begäran, med beaktande av de villkor som anges i artikel 1, inhämta och lämna:

 a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person, däri inbegripet ombud och trustförvaltare som agerar i egenskap av representant eller förvaltare,

   b) 1) upplysningar om de legala och verkliga ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, stiftelser och andra personer, däri inbegripet i fråga om kollektiva investeringssystem, upplysningar om aktier, andelar och andra rättigheter,

    2) i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare, ”protectors” och förmånstagare, och i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, medlemmar av styrelsen och förmånstagare.

Detta avtal medför inte skyldighet för en part att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5.Varje begäran om upplysningar ska vara skriftlig och utformad så utförligt som möjligt med uppgift om:

 1. identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

 2. för vilken tidsperiod upplysningar begärs,

 3. de begärda upplysningarnas beskaffenhet och den form i vilken den anmodande parten önskar att upplysningarna ska lämnas,

 4. det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

 5. skälen för att anta att de begärda upplysningarna kan antas vara relevanta i den anmodande parten vid tillämpning eller verkställighet av skattelagstiftningen i fråga om den person som anges i a) i denna punkt,

 6. skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas av eller är tillgängliga för en person inom den anmodade partens territorium,

 7. såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha eller kontrollera de begärda upplysningarna,

 8. uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller sedvanliga administrativa praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

 9. uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska till den behöriga myndigheten i den anmodande parten bekräfta mottagandet av begäran och ska bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

Utomlands utförda skatteutredningar

1.Den anmodande parten får med skäligt varsel begära att den anmodade parten tillåter att företrädare för den behöriga myndigheten i den anmodande parten närvarar i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de personer som berörs. Den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska meddela den behöriga myndigheten i den anmodade parten om tid och plats för det planerade mötet med personerna i fråga.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i den anmodande parten kan den behöriga myndigheten i den anmodade parten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den anmodande parten är närvarande vid skatteutredning på den anmodade partens territorium.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den anmodande parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den anmodade parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den anmodade parten som utför utredningen.

Artikel 6 Möjlighet att avslå begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran

 1. när begäran inte gjorts i överensstämmelse med detta avtal,

 2. när den anmodande parten inte har vidtagit alla de åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter, eller

 3. när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

2.Detta avtal ska inte medföra skyldighet för den anmodade parten att lämna upplysningar som omfattas av tystnadsplikt i samband med juridisk rådgivning eller handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, med förbehåll för att upplysningar inte ska anses utgöra sådan hemlighet eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de är sådana som anges i artikel 4 punkt 4.

3.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran bestridits.

4.Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta och lämna upplysningar som den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – inte kan inhämta enligt dess lagstiftning eller sedvanliga administrativa praxis.

5.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar, om upplysningarna begärs av den anmodande parten för att tillämpa eller verkställa en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning eller därmed sammanhängande krav som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Sekretess

1.Alla upplysningar som lämnas och tas emot av parternas behöriga myndigheter ska hållas hemliga.

2.Sådana upplysningar får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som har befattning med de ändamål som anges i artikel 1 och får användas av dessa personer eller myndigheter endast för sådana ändamål, däri inbegripet handläggning av överklagande. För dessa ändamål får upplysningarna yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgöranden.

3.Sådana upplysningar får inte utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten användas för andra ändamål än de som anges i artikel 1.

4.Upplysningar som lämnats till en anmodande part enligt detta avtal får inte yppas för annan jurisdiktion.

Artikel 8 Kostnader

Såvida inte parternas behöriga myndigheter har kommit överens om något annat ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader för handräckning som inte kan anses sedvanliga (däri inbegripet kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål). De behöriga myndigheterna ska från tid till annan överlägga i fråga om denna artikel och särskilt den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska i förväg överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten om kostna- 11 derna för att lämna upplysningar med anledning av en viss begäran förväntas bli höga.

Artikel 9 Språk

Begäran om handräckning och svar på sådan begäran ska upprättas på engelska.

Artikel 10 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av detta avtal ska de behöriga myndigheterna anstränga sig för att avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.Utöver vad som följer av punkt 1, får parternas behöriga myndigheter ömsesidigt komma överens om förfaranden för tillämpning av artiklarna 4, 5 och 8.

3.Formella kontakter, däri inbegripet begäran om upplysningar, som tas med anledning av bestämmelserna i avtalet ska ske skriftligen direkt till den behöriga myndigheten i den andra parten på adress, som denna andra part meddelar. All därpå följande kontakt avseende begäran om upplysningar kan ske antingen skriftligen eller muntligen, beroende av vad som är lämpligt, mellan de behöriga myndigheterna eller deras befullmäktigade ombud.

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter det datum då den sista av de skriftliga underrättelser – som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas:

 1. i skattebrottsärenden, från och med nämnda dag, och

 2. i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, från och med nämnda dag, dock endast för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut nämnda dag eller senare.

Artikel 12 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part.

2.Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom en underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare. Begäran som tagits emot före den dag då avtalet upphör att gälla ska behandlas enligt villkoren i detta avtal.

3.Om avtalet sägs upp ska parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 7 i fråga om upplysningar som tagits emot enligt detta avtal.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den 28 oktober 2008 i två exemplar på engelska språket.