1 §Det avtal mellan Konungariket Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik som undertecknades den 28 oktober 2008 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:1127

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2009. Förordning (2009:1135)

 2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga – Avtal mellan konunga-riket sverige och guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

Sveriges regering och Guernseys regering (”parterna”), som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 2. ”Guernsey” avser Guernsey, Alderney och Herm, innefattande territorialvattnet i anslutning till dessa öar i överensstämmelse med folkrätten,

 3. ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

 4. ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 5. ”person med hemvist i en part” avser person som enligt lagstiftningen i denna part är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet,

 6. ”företag i en part” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en part,

 7. ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en part utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra parten,

 8. ”inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik” avser intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom:

  1. sådan användning av skepp eller luftfartyg för transport av passagerare eller gods,

  2. uthyrning på charterbasis av skepp eller luftfartyg när uthyrningen är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

  3. försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan användning, antingen för företaget eller för annat företag, när sådan försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar eller sådant tillhandahållande av tjänster har omedelbart samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

  4. användning, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods eller varor, när användningen, underhållet eller uthyrningen har direkt samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

  5. ränta på insatta medel som är direkt hänförliga till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

 9. ”behörig myndighet” avser:

  1. i Guernsey, "the Administrator of Income Tax” eller dennes ombud,

  2. i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2.Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tilllämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 2 Undvikande av dubbelbeskattning

1.Inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas endast i denna part.

2.Bestämmelserna i punkt 1 tilllämpas även på inkomst som ett företag i en part förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 3 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om en person anser att en part eller båda parterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3.Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4.Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Artikel 4 Ikraftträdande

1.Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

2.Utan hinder av punkt 1, är detta avtal endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 28 oktober 2008 är tillämpligt.

Artikel 5 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av någon part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

2.Utan hinder av punkt 1, upphör detta avtal att gälla, utan uppsägning, den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 28 oktober 2008 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Helsingfors den 28 oktober 2008 i två exemplar på engelska språket.