Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2010.

EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex 32005L0055).

EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon1 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG2.

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 9.337 kronor

  933 kronor

252 kronor

77 kronor

4 eller fler axlar

15.076 kronor

1.507 kronor

398 kronor

77 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 8.267 kronor

  826 kronor

223 kronor

77 kronor

4 eller fler axlar

13.617 kronor

1.361 kronor

359 kronor

77 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 7.295 kronor

  729 kronor

194 kronor

77 kronor

4 eller fler axlar

12.158 kronor

1.215 kronor

320 kronor

77 kronor

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 243 kronor.