Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Tillämpningsområde och definitioner

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

2 §Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tilllämpningsområde som i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

Ömsesidig överenskommelse

3 §Skatteverket ingår ömsesidig överenskommelse om prissättning av internationella transaktioner enligt 13 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

4 §Om ett ärende om prissättningsbesked är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att förhandlingen om ömsesidig överenskommelse bör handläggas av regeringen, ska Skatteverket med ett eget yttrande överlämna till regeringen den del av ärendet som avser den ömsesidiga överenskommelsen.

Första stycket gäller inte en ömsesidig överenskommelse enligt det avtal som avses i 6 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

Ansökan om prissättningsbesked

5 §En ansökan om prissättningsbesked ska ges in i fyra exemplar och ska innehålla

 1. namn, postadress och, om sådana nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer eller motsvarande utländska nummer, för berörda parter,

 2. uppgift om vilka beskattningsår ansökan avser,

 3. uppgift om vilka stater som omfattas av ansökan,

 4. uppgift om i utlandet meddelade motsvarigheter till prissättningsbesked, som någon av de berörda parterna omfattas av och som avser transaktioner av samma eller liknande slag som de i ansökan,

 5. en beskrivning av de berörda parterna samt deras organisation och verksamhet,

 6. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,

 7. en funktionsanalys,

 8. en jämförbarhetsanalys,

 9. en beskrivning av den valda prissättningsmetoden,

 10. en redogörelse för varför den valda prissättningsmetoden är lämplig, och

 11. uppgift om antaganden som ligger till grund för den valda prissättningsmetoden.

6 §Ansökan om prissättningsbesked och andra handlingar som har lämnats i ett ärende enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller upprättats eller för granskning omhändertagits av Skatteverket i sådant ärende, ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra handlingar.

Avgift

7 §Avgift enligt 23 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska betalas med följande belopp:

Ansökan om prissättningsbesked 150.000 kronor Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked 100.000 kronor Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked 125.000 kronor med ändringar

8 §Om en ansökan omfattar mer än en utländsk stat, ska avgift enligt 7 § betalas som för en ansökan per utländsk stat.

9 §Avgiften ska betalas till Skatteverket när ansökan ges in. Om avgiften inte betalas då, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får skickas till sökanden i vanligt brev eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Om föreläggandet inte följs inom föreskriven tid, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...