Inledande bestämmelse

1 §I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordningen.

Behörig myndighet

2 §Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

Handräckning

3 §Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats ska kunna genomföras enligt artikel 23 d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras.

Lag (2012:44)

Verkställighet

4 §Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 36 d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Beslut om böter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

Lag (2012:44)

5–16 §§har upphävts genom lag (2012:44).

Propositioner

SFS 2010:1010
Prop. 2009/10:217

SFS 2012:44
Prop. 2011/12:40