1 §För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkurrensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling får Konkurrensverket ålägga

  1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller handlingar, eller

  2. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

Lag (2019:951)

2 §Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

  1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen (2008:579),

  2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem,

  3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor,

  4. företagshemligheter av teknisk natur, eller

  5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.

Lag (2016:1157)

3 §Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onödigt.

4 §Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, upphandlande enhet enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, upphandlande myndighet eller enhet enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

En talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av Konkurrensverket vid Patent- och marknadsdomstolen.

Lag (2016:1157)

5 §Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader tillämpas 31 kap. rättegångsbalken.

Lag (2016:226)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:226

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

  2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

  3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

2019:951

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Propositioner

SFS 2010:1350
Prop. 2009/10:218

SFS 2012:475
Prop. 2011/12:88

SFS 2016:226
Prop. 2015/16:57

SFS 2016:1157
Prop. 2015/16:195

SFS 2019:951
Prop. 2018/19:162