Innehåll

Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

1 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget.