Förordning (2010:1764) om instruktion för Ekonomistyrningsverket

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel.

2 §Myndigheten ska

 1. bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande,

 2. utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten,

 3. göra prognoser, analysera och lämna information om den statliga ekonomin, och

 4. inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter.

Ekonomisk styrning

3 §Myndigheten ska särskilt

 1. utveckla god redovisningssed i staten och ansvara för statsredovisningen,

 2. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

 3. utveckla och förvalta statlig redovisning, finansiell styrning och resultatstyrning,

 4. utveckla och förvalta samt samordna den statliga internrevisionen,

 5. utveckla och förvalta intern styrning och kontroll i staten,

 6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,

 7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd,

 8. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter, och

 9. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen.

Prognoser

4 §Myndigheten ska särskilt göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen.

Statlig lokalförsörjning

5 §Myndigheten ska särskilt

 1. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna,

 2. lämna yttrande om sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande, och

 3. svara för förvaltning och avveckling av lokaler efter beslut av regeringen i de fall där staten är hyresgäst men det inte finns någon myndighet som själv kan svara för avvecklingen.

EU-revision

6 §Myndigheten är revisionsmyndighet för

 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

 2. Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

 3. Fonden för yttre gränser och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,

 4. Europeiska integrationsfonden och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,

 5. Europeiska flyktingfonden och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, och

 6. Europeiska återvändandefonden och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

7 §Myndigheten är attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

8 §Myndigheten ska genomföra substansgranskningar som avses dels i artikel 62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen och det nationella programmet, dels i artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 för det nationella programmet samt säkerställa att sådana granskningar genomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten är placerad i Sverige.

9 §Myndigheten ska företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige.

10 §Myndigheten ska utföra kontroll och vidta övriga åtgärder som avses i artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) samt i de kompletterande bestämmelser som finns i 9 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och i förordningen (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

Stöd till myndigheter

11 §Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning.

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra statliga myndigheter.

Informationssystemet Hermes

12 §Myndigheten ska utveckla och förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning (Hermes), utom när det gäller de verksamhetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla en teknisk plattform, drift och support avseende RK Statsbudgetstöd efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

Detta gäller inte om annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Tjänsteexport

13 §Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt hänförlig till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

14 §Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

15 §Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet med att förklara större skillnader mellan myndigheternas prognoser.

Ledning

16 §Myndigheten leds av en myndighetschef.

17 §Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

18 §Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten. Redovisningsrådet består av högst sju ledamöter.

19 §Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den statliga internrevisionen. Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

20 §Generaldirektören är myndighetschef.

21 §Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet samt ordförande i redovisningsrådet utses av myndigheten.

Personalansvarsnämnd

22 §Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 §Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

24 §Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd

 1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem,

 2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191), och

 3. enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

25 §Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport och för verksamhet hänförlig till de administrativa system som avses i 3 § 7. Avgifter får dock inte tas ut för verksamhet som avser informationssystemet Hermes.

26 §Myndigheten får ta ut avgifter för stöd och utredningar på uppdrag av andra myndigheter enligt 11 §.

Rapportering

27 §Myndigheten ska varje år till regeringen lämna

 1. en sammanställning och analys av utfallet på statens budget och för ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten,

 2. prognoser över statens budget och ålderspensionssystemet,

 3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de tre nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte gör,

 4. underlag till årsredovisning för staten,

 5. underlag till pris- och löneomräkning,

 6. fastställda ekonomiadministrativa värden för statliga myndigheter under regeringen senast den 30 april,

 7. information om de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,

 8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig avgiftsbelagd verksamhet, och

 9. en redovisning över den statliga internrevisionen senast den 31 mars.

28 §Myndigheten ska varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att revisionen av EU-medel utförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

29 §Myndigheten ska lämna

 1. information om statens finanser till internationella organisationer,

 2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska centralbyrån samt i förekommande fall redovisa skillnaden mellan det underlag som lämnas och statsbudgeten, och

 3. den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redovisningar som framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2006/C 139/01).

Rätt att få upplysningar

30 §Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter få den information som myndigheten behöver för sin verksamhet.

Rätt att meddela föreskrifter

31 §Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av författningar om den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2010:1764

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket ska upphöra att gälla.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...