1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om

 1. ansökan om tillstånd,

 2. anmälan för registrering,

 3. försäkringsregister, och

 4. bemyndiganden för Bolagsverket, Finansinspektionen och Polismyndigheten att meddela föreskrifter.

Förordning (2019:820)

Tillämpningsområde

2 §Denna förordning gäller för försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043). Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i försäkringsrörelselagen.

I 4 kap. finns bestämmelser om försäkringsregister som gäller även för tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Särskilda bestämmelser om

Förordning (2020:410)

Allmänna bestämmelser

3 §En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia ska vara bestyrkt. En handling som får ges in i kopia får även ges in i original.

4 §En anmälan eller en ansökan enligt denna förordning ska, i förekommande fall, innehålla uppgifter om anmälarens eller sökandens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Rapportering till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

5 §När Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet enligt 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska inspektionen rapportera till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om hur sådana tillsynskollegier som avses i 1 kap. 12 § 12 samma lag fungerar och om eventuella svårigheter som har uppstått och som är relevanta för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens granskning av tillsynskollegiernas arbete.

Förordning (2019:820)

Underrättelser till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och behöriga myndigheter

6 §Finansinspektionens underrättelser enligt 2 kap. 16 a § och 17 kap. 3 a § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 3 kap. 2 a § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ska vara tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en korrekt bedömning.

Förordning (2021:463)

2 kap. Ansökan om tillstånd

Inledande bestämmelser

1 §Sådana ansökningar enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

Förordning (2013:677)

Tillstånd att driva rörelse

Tillstånd att driva försäkringsrörelse

2 §En ansökan enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av samtliga

 1. stiftare i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag,

 2. styrelseledamöter i en försäkringsförening.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening, ska den undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören.

Förordning (2019:820)

3 §En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för stiftarna eller styrelseledamöterna och, om ett handelsbolag är stiftare, motsvarande uppgifter för varje obegränsat ansvarig bolagsman.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den innehålla uppgift om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska även innehålla uppgift om namn och postadress för ombud, om sådant ombud har utsetts.

4 §En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska även innehålla

 1. en försäkran att stiftarna eller styrelseledamöterna inte är i konkurs eller har näringsförbud samt att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 2. namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som ska utses enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410), och

 3. för försäkringsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad innehavare av aktier i bolaget.

5 §Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av verksamhetsplanen, och

 2. ett förslag till bolagsordning eller stadgar.

Om en ansökan enligt första stycket avser ett registrerat aktiebolag ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av verksamhetsplanen,

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning, och

 3. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att söka tillstånd.

Om en ansökan gäller omvandling enligt 2 kap. 4 a § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av verksamhetsplanen,

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar,

 3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet enligt 2 kap. 4 a § 3 försäkringsrörelselagen, och

 4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättningsberättigades rätt enligt 2 kap. 4 a § 2 försäkringsrörelselagen och ett yttrande från företagets revisor och aktuarie över utredningen.

Förordning (2019:820)

5 a §Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspektionen har beviljat ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret tillstånd att driva försäkringsrörelse.

Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspektionen har återkallat ett försäkringsföretags tillstånd att driva försäkringsrörelse. Om Finansinspektionen har beviljat företaget tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska tillsammans med en underrättelse enligt första eller andra stycket ge in bolagsordningen samt i förekommande fall stämmo- och styrelseprotokoll med beslutet om att söka tillstånd.

Förordning (2019:820)

Utvidgning av tillstånd

6 §En ansökan om utvidgning av tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av den ändrade verksamhetsplanen,

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar, och

 3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om utvidgningen av tillståndet.

Förordning (2019:820)

Förlängning av tillstånd

7 §En ansökan enligt 2 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om förlängning av ett tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Ansökan ska göras senast sex månader innan det löpande tillståndet går ut.

Tillsammans med en ansökan ska det lämnas en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om förlängningen av tillståndet.

Ändring av bolagsordning eller stadgar

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar

8 §En ansökan enligt 2 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska undertecknas av styrelsen eller den verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet, och

 2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordning

9 §Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag ska det lämnas en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar och ett yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordning

10 §Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordningen för ett livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet enligt 11 kap. 20 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen,

 2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som har underrättats enligt 11 kap. 20 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen och underrättelsens innehåll samt en försäkran att underrättelsen har skett på det sätt som anges i samma paragraf tredje stycket,

 3. ett intyg från försäkringsbolagets revisor att förutsättningarna enligt 11 kap. 20 § första stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om försäkringstagarnas inställning är uppfyllda,

 4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäkringar enligt 11 kap. 20 § första stycket 4 eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelselagen och ett yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Om ett livförsäkringsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser om vinstutdelning i bolagsordningen, ska utredningen enligt första stycket 4 kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel ska gottskrivas försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av försäkring enligt 11 kap. 21 § försäkringsrörelselagen.

Återbetalning av garantikapital

11 §Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att återbetala garantikapital ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garantikapitalet återbetalas och ett yttrande från det ömsesidiga försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Återbetalning av verksamhetskapital

12 §Tillsammans med en ansökan enligt 13 kap. 25 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att betala tillbaka verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att verksamhetskapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från försäkringsföreningens revisor och aktuarie över utredningen.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

13 §Tillsammans med en ansökan enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om överlåtelse och de handlingar som har lagts fram på stämman i det överlåtande försäkringsföretaget,

 2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans beslut om överlåtelse, och

 3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller åtaganden utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

Om överlåtelsen avser ett försäkringsföretag i likvidation eller i konkurs, ska en kopia av avtalet om överlåtelse och sådan information som anges i första stycket 3 lämnas tillsammans med ansökan enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen.

Förordning (2015:707)

Övergång till vinstutdelande verksamhet

14 §Om en ansökan enligt 14 kap. 6 eller 17 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) innebär en övergång från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, ska de handlingar som anges i 10 § första stycket 2–4 lämnas tillsammans med ansökan.

Förordning (2015:707)

Fusion, delning och ombildning

Tillämpningsområde

15 §För försäkringsaktiebolag gäller följande:

 • Vid fusion med ett försäkringsaktiebolag tillämpas 16 § denna förordning i stället för 1 kap. 32 § första och andra styckena, 33 och 37 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559).

 • Vid gränsöverskridande delning av ett försäkringsaktiebolag tillämpas 16 a § denna förordning i stället för 1 kap. 38 § första och andra styckena och 39 § aktiebolagsförordningen.

 • Vid gränsöverskridande ombildning av ett försäkringsaktiebolag tillämpas 16 b § denna förordning i stället för 1 kap. 41 b § första stycket och 41 c § aktiebolagsförordningen.

Vid tillämpning av 1 kap. 41 e och 41 f §§ aktiebolagsförordningen ska det som där sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

Förordning (2022:1861)

15 a §Vid fusion med ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening tillämpas inte 2 kap. 13 och 16 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar. I stället tillämpas 16 §.

Vid tillämpning av 2 kap. 18 a och 18 b §§ förordningen om ekonomiska föreningar, ska det som där sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

Förordning (2022:1861)

Verkställande av en fusions-, delnings- eller ombildningsplan

16 §En ansökan enligt 11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § eller 13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska undertecknas av styrelserna eller de verkställande direktörerna i de fusionerande försäkringsföretagen. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar ges in:

 1. en försäkran på heder och samvete från försäkringsföretagens styrelser eller verkställande direktörer om

  1. att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och

  2. att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller förordning (EG) nr 139/2004,

 2. sådana handlingar som anges i 10 § första stycket 2–4, när en livförsäkringsverksamhet ska övergå från en verksamhet där vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet,

 3. en kopia av fusionsplanen med de handlingar som är bifogade den, och

 4. en kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med beslut om den tilltänkta fusionen.

Vid en gränsöverskridande fusion ska även följande handlingar ges in:

1.

en kopia av styrelsens redogörelse enligt 23 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 16 kap. 33 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företrädare,

2.

en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets eller föreningens intressenter har lämnat med anledning av ett meddelande enligt 23 kap. 41 a § aktiebolagslagen eller 16 kap. 36 a § lagen om ekonomiska föreningar, och

5.

en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är tillämplig.

Förordning (2022:1861)

16 a §Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa en delningsplan enligt 11 kap. 44 a § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska följande handlingar ges in:

 1. en försäkran på heder och samvete från företagets styrelse eller verkställande direktör om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och om att prövning av delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen,

 2. en kopia av delningsplanen med de handlingar som är bifogade den,

 3. en kopia av protokoll från bolagsstämman med beslut om den tilltänkta delningen,

 4. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 24 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551) med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företrädare,

 5. en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets intressenter har lämnat med anledning av ett meddelande enligt 24 kap. 39 § aktiebolagslagen, och

 6. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är tillämplig.

Förordning (2022:1861)

16 b §Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa en ombildningsplan enligt 11 kap. 44 g § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av ombildningsplanen med de handlingar som är bifogade den,

 2. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 24 a kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) med eventuellt yttrande från arbetstagarna eller deras företrädare,

 3. en kopia av protokoll från bolagsstämman med beslut om den tilltänkta ombildningen,

 4. en kopia av handlingar med synpunkter som bolagets intressenter har lämnat med anledning av ett meddelande enligt 24 a kap. 12 § aktiebolagslagen, och

 5. en handling med information om att det har inletts ett förfarande enligt lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar, under förutsättning att den lagen är tillämplig.

Förordning (2022:1861)

17 §Finansinspektionens underrättelse till Bolagsverket enligt 11 kap. 33, 37, 44 a och 44 g §§, 12 kap. 82 och 86 §§ och 13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om beslut som har meddelats med anledning av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusions-, delnings- eller ombildningsplan ska göras när beslutet har fått laga kraft.

Förordning (2022:1861)

Förvärv av aktier

Tillämpliga bestämmelser

18 §Bestämmelserna i 1923 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar enligt 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd till direkt eller indirekt förvärv av aktier i försäkringsaktiebolag.

Ansökan

19 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier ska undertecknas av förvärvaren. Om förvärvaren är en juridisk person ska ansökan undertecknas av dess styrelse eller verkställande direktören.

Skriftlig bekräftelse

20 §Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Kompletteringar

21 §Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043), får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.

Förlängning av bedömningsperioden

22 §Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller

 2. förvärvaren inte är

  1. ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

  2. ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Skriftligt beslut

23 §Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare inom EES har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

3 kap. Anmälan för registrering och ansökan som ska handläggas av Bolagsverket

Tillämpningsområde

Försäkringsaktiebolag

1 §För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket avseende ett försäkringsaktiebolag gäller 1 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559), om inte annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

Förordning (2015:707)

Ömsesidiga försäkringsbolag

2 §För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket när det gäller ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 2 kap. 1 § första och andra styckena, 2 § första stycket, 4 och 5 §§, 6 § första stycket 1, 2 och 4–6 och andra stycket och 712, 17, 18, 21–27 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

Förordning (2018:761)

3 §Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar på ömsesidiga försäkringsbolag ska det som där sägs om

 1. ekonomisk förening i stället avse ömsesidigt försäkringsbolag,

 2. medlem i stället avse delägare,

 3. stadgar i stället avse bolagsordning,

 4. föreningsstämma i stället avse bolagsstämma, och

 5. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

Förordning (2018:761)

Försäkringsförening

4 §För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas av Bolagsverket när det gäller en försäkringsförening gäller 2 kap. 1 § första och andra styckena och 2, 412, 17, 18, 21–27 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

Förordning (2018:761)

5 §Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar på försäkringsföreningar ska det som där sägs om

 1. ekonomisk förening i stället avse försäkringsförening, och

 2. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

Förordning (2018:761)

Allmänna bestämmelser

Anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen

6 §En anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

7 §En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av ett försäkringsföretag i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna.

8 §En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Förordning (2016:591)

9 §Handlingar som ska fogas till en anmälan som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

10 §En försäkran på heder och samvete i en anmälan till Bolagsverket får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Förordning (2016:591)

Tillstånd

11 §Tillsammans med en anmälan för registrering av försäkringsföretag ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om tillstånd och godkännande av bolagsordning eller stadgar lämnas.

Förordning (2013:677)

12 §Om en anmälan för registrering avser ett ömsesidigt försäkringsbolag ska följande handlingar ges in:

 • en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av försäkring har skett, och

 • en kopia av protokollet från den konstituerande stämman.

Ändring av bolagsordning eller stadgar

13 §Tillsammans med en anmälan för registrering av godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) lämnas.

Förordning (2013:677)

Ledning

14 §Till en anmälan för registrering enligt 7 kap. 44 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, som avser annat än enbart en ändring av hemvist eller postadress, ska det bifogas en kopia av ett protokoll eller någon annan handling som styrker uppgifterna i anmälan om val eller entledigande av en styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

Förordning (2018:761)

15 §har upphävts genom förordning (2015:707).

Revisor

16 §I stället för 1 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagsförordningen (2005:559) och 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 och 6 förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar gäller att anmälan för registrering ska innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorn uppfyller de kompetenskrav som anges i 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Förordning (2018:761)

Garantikapital

Förutsättning för registrering

17 §Tillsammans med en anmälan för registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag ska det lämnas ett intyg från försäkringsbolagets revisor om att garantikapital enligt 12 kap. 9 § första stycket och 18 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) har betalats in.

Under rörelsens gång

18 §En anmälan för registrering enligt 12 kap. 9 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut att ta emot garantikapital under rörelsens gång ska innehålla uppgift om det belopp som garantikapitalet ska ökas med.

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet att ta emot garantikapital samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av garantikapital och ett yttrande från försäkringsbolagets revisor och aktuarie över utredningen,

 2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garantikapital, och

 3. ett intyg från försäkringsbolagets revisor om att minst hälften av det belopp som garantikapitalet ska ökas med har betalats in.

Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag efter anmälan om registrering enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapital, ska detta anmälas för registrering. Tillsammans med anmälan ska det lämnas ett intyg av försäkringsbolagets revisor om att hela garantikapitalet har betalats in inom sex månader från registreringen av anmälan enligt första stycket.

Återbetalning av garantikapital

19 §Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut om återbetalning av garantikapital ska följande handlingar ges in:

 • en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 • Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Verksamhetskapital

Förutsättning för registrering

20 §Tillsammans med en anmälan för registrering av en försäkringsförening ska det lämnas ett intyg från föreningens revisor om att verksamhetskapital enligt 13 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) har betalats in.

Återbetalning av verksamhetskapital

21 §Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 13 kap. 25 § första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) av ett beslut om återbetalning av verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

 • en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning, och

 • Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

22 §Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 14 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om överlåtelse, och

 2. en kopia av de handlingar som har lagts fram på stämman enligt 14 kap. 3 § försäkringsrörelselagen.

Förordning (2015:707)

Frivillig likvidation

23 §I en anmälan för registrering enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av ett beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening ska det anges när likvidationen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Till anmälan ska en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om likvidationen bifogas.

Förordning (2018:761)

Ändrade förhållanden

23 a §Om en uppgift som ett försäkringsföretag har lämnat till Bolagsverket har ändrats, ska företaget snarast skriftligen underrätta Bolagsverket om detta.

Förordning (2019:820)

Avgifter

Handläggning av ansökan enligt försäkringsrörelselagen

24 §För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt 11 kap. 45 §, 12 kap. 74 § och 13 kap. 27 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska en avgift på 475 kronor betalas.

Handläggning av ansökan enligt aktiebolagslagen

25 §För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:

 1. tillstånd enligt 24 kap. 22 § till verkställande av delningsplan, 1.500 kronor,

 2. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, och

 3. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om försäkringsaktiebolagets företagsnamn på bolagets webbplatser, 1.500 kronor.

Förordning (2018:1839)

26 §En avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska uppgå till 2.700 kronor.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. av en sådan avgift finns i 49 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § indrivningsförordningen. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Handläggning av ansökan enligt lagen om ekonomiska föreningar

27 §För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska en avgift betalas till Bolagsverket med följande belopp:

 1. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 §, 900 kronor,

 2. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.

Förordning (2020:410)

4 kap. Försäkringsregister

Tillämpningsområde

1 §Hos Bolagsverket ska det föras ett försäkringsregister för

 • försäkringsaktiebolag,

 • ömsesidiga försäkringsbolag,

 • försäkringsföreningar,

 • tjänstepensionsaktiebolag,

 • ömsesidiga tjänstepensionsbolag, och

 • tjänstepensionsföreningar.

För försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag gäller detta kapitel i stället för 2 och 3 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559).

Förordning (2019:820)

Försäkringsregistrets indelning

2 §Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.

Registret ska vara indelat i nio avdelningar enligt följande:

 1. livförsäkringsaktiebolag,

 2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,

 3. livförsäkringsföreningar,

 4. skadeförsäkringsaktiebolag,

 5. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag,

 6. skadeförsäkringsföreningar,

 7. tjänstepensionsaktiebolag,

 8. ömsesidiga tjänstepensionsbolag, och

 9. tjänstepensionsföreningar.

Förordning (2019:820)

Alfabetisk förteckning

3 §En alfabetisk förteckning över försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen ska höra till registret. Förteckningen ska innehålla uppgift om organisationsnumret på varje försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Förordning (2019:820)

Handlingar i försäkringsregistret

4 §Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551) ska biläggas försäkringsregistret. Sådana handlingar ska för varje försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag sammanföras i akter.

Förordning (2019:820)

Försäkringsregistrets ändamål m.m.

Ändamål

5 § Försäkringsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsföretagen enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och tjänstepensionsföretagen enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som registreras i försäkringsregistret,

 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EUs dataskyddsförordning, eller

 6. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning, och

  1. som avser försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som registreras i försäkringsregistret,

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller

  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Förordning (2019:820)

Underrättelser

6 §Bolagsverket ska snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller strukits ur försäkringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen ska snarast efter det att aktuarie eller revisor förordnats för ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag enligt 17 kap. 10 eller 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) underrätta Bolagsverket om det. Finansinspektionen ska också snarast efter det att allmänt ombud förordnats för ett försäkringsföretag enligt 17 kap. 14 § försäkringsrörelselagen eller tjänstepensionsföretag enligt 14 kap. 10 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag underrätta Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om de tjänstepensionsföretag som förts in i eller strukits ur försäkringsregistret och om uppgifter enligt 16 § andra stycket.

Förordning (2019:820)

Om personuppgifter och informationslämnande m.m.

Personuppgiftsansvar

7 §Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för försäkringsregistret.

Förordning (2018:340)

8 §Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

Direktåtkomst

9 §Bolagsverket får för de ändamål som anges i 5 § besluta om direktåtkomst till försäkringsregistret.

10 §har upphävts genom förordning (2018:340).

Rättelse av personuppgift

11 §En personuppgift i försäkringsregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EUs dataskyddsförordning.

Förordning (2018:340)

12 §har upphävts genom förordning (2018:340).

13 §har upphävts genom förordning (2018:340).

Anteckningar i försäkringsregistret

Gemensamma bestämmelser

14 §Anteckningar i försäkringsregistret numreras i löpande följd för varje försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Vid varje anteckning ska detta nummer anges liksom datum för anteckningen och för dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

Förordning (2019:820)

14 a §Med systemet för sammankoppling av register avses i denna förordning det system för sammankoppling av register som inrättats genom artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

Förordning (2022:1290)

15 §Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i försäkringsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Ändringar av den information som finns i registret och som gäller försäkringsaktiebolag ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in. Om det framgår att beslutet ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckningen göras i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

Om ett ärende om registrering av ett försäkringsaktiebolag eller ett tjänstepensionsaktiebolag har anmälts via internet med användning av en sådan mall som avses i artikel 13h i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 av den 20 juni 2019, ska beslut meddelas inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om ärendet avser ett bolag som har bildats av endast fysiska personer, ska beslutet i stället meddelas inom fem arbetsdagar. Om den tidsfrist som gäller inte kan hållas, ska Bolagsverket underrätta sökanden om skälen för detta.

Förordning (2022:1290)

16 §När ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag registreras ska följande antecknas i försäkringsregistret:

 1. företagets organisationsnummer,

 2. dagen för tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag samt, om tillstånd getts för en bestämd tid, tiden för tillståndet,

 3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller försäkringsaktiebolag, försäkringsföreningar, tjänstepensionsaktiebolag och tjänstepensionsföreningar, dagen för bildandet,

 4. företagets företagsnamn samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning eller stadgar,

 5. företagets särskilda företagsnamn, om styrelsen antagit ett sådant,

 6. den ort i Sverige där företagets styrelse ska ha sitt säte,

 7. föremålet för företagets verksamhet, varvid det särskilt ska anges om verksamheten ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

 8. begränsningar i bolagsordning eller stadgar i fråga om området för direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,

 9. om företaget ska driva verksamhet utanför EES,

 10. sättet för sammankallande av bolags- eller föreningsstämman,

 11. tiden för ordinarie bolags- eller föreningsstämma, om denna anges i bolagsordning eller stadgar,

 12. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än av bolags- eller föreningsstämman, hur det i så fall ska ske,

 13. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvisten för utsedd aktuarie,

 14. om företaget ska ha euro som redovisningsvaluta,

 15. den tid som företagets räkenskapsår ska omfatta, och

 16. företagets postadress.

Om ett tjänstepensionsföretag driver gränsöverskridande verksamhet enligt 3 kap. 1 § lagen om tjänstepensionsföretag, ska det antecknas i försäkringsregistret vilka länder utöver Sverige som den verksamheten drivs i.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, på begäran av företaget, e-postadress och telefonnummer antecknas.

Förordning (2019:820)

16 a §Om ett försäkringsföretags tillstånd enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) har återkallats, ska detta antecknas i försäkringsregistret när beslutet har fått laga kraft. Detsamma gäller om ett tjänstepensionsföretags tillstånd enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag har återkallats.

Förordning (2019:820)

Försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag

17 §För försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag ska, utöver vad som föreskrivs i 1516 a §§, följande antecknas:

 1. uppgifter enligt 8 kap. 43 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om bolagskategori,

 2. aktiekapitalet samt, i förekommande fall, minimikapitalet och maximikapitalet,

 3. antalet aktier samt, i förekommande fall, det lägsta och högsta antalet aktier,

 4. syftet med bolagets verksamhet, om den har annat syfte än att ge vinst åt aktieägarna, och

 5. bolagets europeiska identifieringskod enligt punkt 8 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2244 av den 17 december 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller tekniska specifikationer och förfaranden för systemet för sammankoppling av register och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884.

För ett livförsäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag gäller att det i försäkringsregistret ska antecknas hur bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets förlust.

I försäkringsregistret får det för varje försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förordning (2022:1290)

18 §Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett försäkringsaktiebolags eller tjänstepensionsaktiebolags bolagsordning innehåller

 1. förbehåll enligt 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

 2. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551),

 3. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

 4. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss tid eller under vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den värdepapperscentral som enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges ut.

Förordning (2019:820)

19 §Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag innehålla

 1. stiftelseurkunden,

 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

 3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Förordning (2019:820)

20 §Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett försäkringsaktiebolag eller tjänstepensionsaktiebolag, ska det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.

Förordning (2019:820)

21 §Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), ska detta antecknas i försäkringsregistret av Bolagsverket.

Följande beslut ska antecknas i försäkringsregistret när de har fått laga kraft:

 1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen,

 2. beslut att förklara att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen,

 3. beslut att förklara att en fråga om ombildning har fallit enligt 24 a kap. 33 § aktiebolagslagen, och

 4. beslut att förklara att en fråga om beståndsöverlåtelse har fallit enligt 14 kap. 6 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 11 kap. 5 § andra stycket lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Förordning (2022:1861)

21 a §Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register underrätta den registreringsmyndighet där en filial till ett försäkringsaktiebolag och ett tjänstepensionsaktiebolag är registrerat om ändringar i försäkringsregistret som avser

 1. bolagets företagsnamn,

 2. bolagets registrerade säte,

 3. bolagets organisationsnummer, och

 4. bolagets form.

En sådan underrättelse ska också göras när uppgifter som avses i 8 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas och handlingar som avses i 19 § 3 förs in i försäkringsregistret.

Förordning (2022:1290)

21 b §När Bolagsverket genom systemet för sammankoppling av register underrättats om att en filial till ett bolag som är registrerat i försäkringsregistret har registrerats eller avregistrerats, ska verket så snart som möjligt anteckna de uppgifterna i försäkringsregistret.

Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register bekräfta att underrättelsen tagits emot.

Förordning (2022:1290)

21 c §Bolagsverket ska bestyrka utdrag ur försäkringsregistret om inte beställaren avstår från det.

Förordning (2022:1290)

Ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag

22 §För ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag ska, utöver det som föreskrivs i 1516 a §§, följande antecknas:

 1. uppgifter som avses i 12 kap. 11 § första stycket 6–11, 14, 16 och 17 försäkringsrörelselagen (2010:2043) respektive 10 kap. 25 § 6–11, 14, 16 och 17 lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 2. uppgifter som avses i 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och

 3. fullständigt namn, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för lekmannarevisor.

Förordning (2019:820)

23 §Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett ömsesidigt försäkringsbolags eller ömsesidigt tjänstepensionsbolags bolagsordning innehåller

 1. villkor för att beslut om frivillig likvidation ska bli giltigt enligt 12 kap. 73 § andra stycket andra meningen försäkringsrörelselagen (2010:2043) respektive 10 kap. 36 § första stycket tredje meningen lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 2. en bestämmelse om skiljeförfarande enligt 6 kap. 51 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller

 3. en bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid en viss tid eller under vissa villkor.

Förordning (2019:820)

24 §Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att ett överlåtande ömsesidigt försäkringsbolag eller överlåtande ömsesidigt tjänstepensionsbolag är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har fått laga kraft.

Förordning (2019:820)

25 §Försäkringsregistret ska för varje ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag innehålla

 1. stiftelseurkunden,

 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

 3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Förordning (2019:820)

Försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar

26 §För försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar ska, utöver det som sägs i 1516 a §§, följande antecknas:

 1. uppgifter som avses i 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

 2. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,

 3. storleken på verksamhetskapitalet,

 4. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som har skjutit till verksamhetskapital,

 5. den eventuella rösträtt på föreningsstämman som tillfaller den som har skjutit till verksamhetskapital,

 6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas tillbaka,

 7. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna och hur uttaxeringen ska genomföras, och

 8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom.

För en livförsäkringsförening och tjänstepensionsförening gäller dessutom att det i försäkringsregistret ska anges hur föreningens förlust får täckas.

Förordning (2019:820)

27 §Det ska antecknas i försäkringsregistret om en försäkringsförenings eller en tjänstepensionsförenings stadgar innehåller

 1. en bestämmelse om skiljeförfarande enligt 6 kap. 51 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller

 2. en bestämmelse att föreningens verksamhet ska upphöra vid en viss tid eller under vissa villkor.

Förordning (2019:820)

28 §Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att en överlåtande försäkringsförening eller tjänstepensionsförening är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har fått laga kraft.

Förordning (2019:820)

29 §Försäkringsregistret ska för varje försäkringsförening och tjänstepensionsförening innehålla

 1. stadgarna, uppgifter om ändring i stadgarna och stadgarna i dess senaste lydelse, och

 2. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Förordning (2019:820)

Anteckningar på försäkringsföretagets eller tjänstepensionsföretagets registerupplägg

30 §En anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan eller underrättelse enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551) görs på försäkringsföretagets eller tjänstepensionsföretagets registerupplägg.

Vid registrering på grund av en anmälan eller underrättelse enligt 11 kap. 3 eller 10 § lagen om tjänstepensionsföretag, 16 kap. 12, 24 eller 29 § lagen om ekonomiska föreningar, 14 kap. 4 eller 12 § försäkringsrörelselagen eller 23 kap. 14 eller 25 § eller 24 kap. 16 eller 27 § aktiebolagslagen görs anteckning på både det överlåtande och det övertagande företagets upplägg.

En anteckning om ändring av ett försäkringsföretags eller tjänstepensionsföretags företagsnamn och om ett försäkringsföretags eller tjänstepensionsföretags likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning som anges i 3 §.

Förordning (2019:820)

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

31 §Bolagsverket ska lämna ut uppgifter och handlingar i försäkringsregistret på medium för automatiserad behandling, om det begärs. Detsamma gäller sådana handlingar och uppgifter som inte har förts in i försäkringsregistret, om det har gått högst tio år sedan de kom in till verket.

Handlingar som inte har förts in i försäkringsregistret och som inte behöver lämnas ut enligt första stycket får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda.

Sökning efter uppgifter och handlingar

32 §Vid sökning av uppgifter som avser ett försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan företagets upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 4, 19, 25 och 29 §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp.

Förordning (2019:820)

Kungörelser och underrättelser

33 §I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska försäkringsföretagets eller tjänstepensionsföretagets företagsnamn och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om företaget är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen.

Förordning (2019:820)

34 §När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.

Förordning (2015:130)

35 §Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning om

 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågående mål om talan mot ett bolagsstämmobeslut, och

 2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att ett bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats.

Förordning (2020:997)

Registreringsavgifter

Avgifter för registrering

36 §I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning.

37 §En avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av ett nybildat försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag, 2.200 kronor eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1.900 kronor,

 2. vid anmälan av en ändring av företagsnamn eller särskilt företagsnamn eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1.100 kronor eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

 3. vid anmälan om en bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvidation enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,

 4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

 5. vid anmälan om en fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekonomiska föreningar, 1.000 kronor,

 6. vid anmälan om en delning enligt 24 kap. 27 eller 52 § aktiebolagslagen, 1.000 kronor,

 7. vid anmälan om en ombildning enligt 24 a kap. 30 § aktiebolagslagen, 1.000 kronor, och

 8. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då en anteckning i registret annars ska göras, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Förordning (2022:1861)

38 §Om en anmälan enligt 37 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 37 § 2 betalas för varje sådant företagsnamn.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Förordning (2018:1839)

39 §Någon avgift ska inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,

 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte något annat följer av 37 § 4,

 5. en underrättelse från domstol, en konkursförvaltare eller Finansinspektionen, eller

 6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen eller 16 kap. 43 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Förordning (2018:761)

Avgift för utlämnande av uppgifter och handlingar

40 §Bolagsverket fastställer avgifter

 1. för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker på medium för automatiserad behandling, och

 2. för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551), ett delningsintyg enligt 24 kap. 50 § eller ett ombildningsintyg enligt 24 a kap. 28 § samma lag på annat språk än svenska.

Förordning (2022:1861)

När och hur avgiften ska betalas

41 §Avgift ska betalas när en ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

41 a §Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om det sätt som avgiften ska betalas på.

Förordning (2022:1290)

5 kap. Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel gäller för

 1. europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen) som driver försäkringsrörelse, och

 2. europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen) som driver försäkringsrörelse.

2 §Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska, i fråga om europabolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakooperativsregistret.

Denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europabolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse om inte något annat framgår av SE-förordningen, SCE-förordningen, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551).

Förordning (2020:410)

Ansökan och anmälan för registrering

3 §En ansökan eller en anmälan enligt 2 kap. eller 3 kap. ska undertecknas av den verkställande direktören eller

 1. när det gäller europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i SE–förordningen (dualistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 37–41 i SCE-förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller

 2. när det gäller europabolag eller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43–45 i SE–förordningen (monistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) en ledamot i förvaltningsorganet.

6 kap. Särskilda bestämmelser för utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut

1 §Sådana ansökningar enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

Förordning (2013:677)

2 §I en ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, där det ingår risker som är belägna eller åtaganden som ska fullgöras utomlands, ska det anges i vilka länder riskerna finns respektive åtagandena ska fullgöras.

3 §Särskilda bestämmelser om trafikförsäkring finns i trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

7 kap. Bemyndiganden

Bolagsverket

1 §Bolagsverket får i fråga om försäkringsföretag meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

 2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap. 8 §,

 3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,

 4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,

 5. vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

 6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Förordning (2019:820)

Finansinspektionen

Föreskrifter för försäkringsföretag

2 §Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043) meddela föreskrifter om

 1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

 2. hur tillgångarna enligt 1 kap. 19 c § 1 ska definieras, placeras och värderas,

 3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c § 2 ska beräknas,

 4. fastställande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c § 3,

 5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt 1 kap. 19 c § 4,

 6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c § 5 ska utformas,

 7. hur försäkringsförmånerna enligt 19 d § andra stycket och 19 e § första stycket 2 ska beräknas,

 8. information enligt 19 e § första stycket 1,

 9. kapitalkrav enligt 19 e § första stycket 2,

 10. tillgångar enligt 19 e § första stycket 3,

 11. styrning av en förening enligt 19 e § första stycket 4,

 12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 § 1,

 13. de krav som ska gälla för deltagande i styrningen av ett försäkringsföretag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,

 14. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 2 kap. 11 och 12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 11 §,

 15. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,

 16. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 i övrigt ska innehålla,

 17. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

 18. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett försäkringsföretag ska lämna till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

 19. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §,

 20. villkor för upplåning enligt 4 kap. 6 §,

 21. vilka kostnader som får beaktas vid beräkningen av de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföring enligt 4 kap. 17 c § första stycket 1,

 22. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 5 kap. 4, 6, 11 och 13–16 §§,

 23. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 §,

 24. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska beräknas,

 25. villkoren för undantag enligt 5 kap. 10 § och beräkningen av en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur,

 26. villkoren för undantag enligt 5 kap. 12 § och beräkningen av det tillfälliga avdraget,

 27. vad som avses med lämplig riskspridning enligt 6 kap. 3 § första stycket,

 28. förvaring av tillgångar enligt 6 kap. 4 §,

 29. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 §,

 30. förande av register enligt 6 kap. 11 §,

 31. de krav som ska gälla för godkännande av poster som tilläggskapital och grunder för värdering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 5 §,

 32. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i nivåer enligt 7 kap. 7 §,

 33. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 §,

 34. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 10 § andra stycket,

 35. hur det primära solvenskapitalkravet ska beräknas enligt 8 kap. 6 §,

 36. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §,

 37. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån en särskild metod enligt 8 kap. 8 §,

 38. hur kapitalkravet för operativ risk ska beräknas enligt 8 kap. 9 §,

 39. hur justeringsbeloppet ska beräknas enligt 8 kap. 10 §,

 40. förutsättningarna för tillstånd att använda en fullständig eller partiell intern modell enligt 9 kap. 1–5 §§,

 41. förutsättningarna för ändring av en intern modell och styrdokument enligt 9 kap. 6 och 7 §§,

 42. krav på användning av statistiska kvalitetsnormer för en intern modell enligt 9 kap. 9–14 §§,

 43. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 §,

 44. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 §,

 45. krav på dokumentation enligt 9 kap. 18 §,

 46. vad ett system för riskhantering enligt 10 kap. 6 § ska innehålla när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern modell,

 47. innehållet i de riktlinjer för volatilitetsjustering som avses i 10 kap. 7 § fjärde stycket,

 48. innehållet i en sådan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 § 1,

 49. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföretag som använder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 § 2,

 50. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföretag när det gäller företagets känslighet för de antaganden som ligger till grund för fastställandet av den relevanta riskfria räntestrukturen enligt 10 kap. 9 §,

 51. hur en sådan egen bedömning som avses i 10 kap. 10 § ska genomföras,

 52. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbedömningen enligt 10 kap. 13 §,

 53. vad funktionen för riskhantering enligt 10 kap. 15 § ska ansvara för när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern modell,

 54. villkor för behörighet för den som ska ansvara för eller utföra uppgifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 §,

 55. innehållet i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som avses i 10 kap. 23 §,

 56. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer för hantering av intressekonflikter enligt 10 kap. 24 §,

 57. innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 §,

 58. vilka uppgifter en ansökan om undantag från kravet på offentliggörande enligt 16 kap. 3 § ska innehålla,

 59. innehållet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument enligt 16 kap. 8 §,

 60. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 17 kap. 5 § samt när och hur de ska lämnas,

 61. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

 62. när och hur en försäkringsförening ska upprätta och ge in en försäkringsteknisk utredning enligt 17 kap. 17 a §,

 63. innehållet i en åtgärdsplan enligt 18 kap. 4 §,

 64. innehållet i en plan för infasning och en lägesrapport enligt 18 kap. 6 §,

 65. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 §,

 66. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 19 kap. 16–22 §§,

 67. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 19 kap. 30 §,

 68. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 19 kap. 33 §,

 69. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 35 § andra stycket,

 70. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 19 kap. 37 och 49 §§,

 71. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 §,

 72. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 19 kap. 43 §,

 73. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 19 kap. 71 § tredje stycket, och

 74. vilka upplysningar ett specialföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 20 kap. 9 §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.

Förordning (2020:663)

2 a §Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § första stycket 61, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Förordning (2020:663)

3 §Finansinspektionen får i fråga om ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) meddela föreskrifter om

 1. tillämpningen av 10 och 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) avseende ett försäkringsföretags tjänstepensionsverksamhet (punkten 2 andra stycket),

 2. vad som avses med ringa omfattning av övrig livförsäkringsverksamhet (punkten 2 fjärde stycket),

 3. om villkoren för undantag enligt punkten 3 första stycket och omfattningen av undantagen (punkten 3 tredje stycket), och

 4. vilka typer av kapitalbasposter som ska omfattas av bestämmelserna i punkten 4 första och andra styckena (punkten 4 tredje stycket).

Förordning (2015:707)

Koncerner

4 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om koncerner i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i föreskrifter som har meddelats med stöd av samma lag och i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska gälla helt eller delvis för en sådan grupp av företag som inte utgör en koncern enligt 1 kap. 1014 §§ lagen om ekonomiska föreningar men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Förordning (2018:761)

Föreskrifter för utländska försäkringsgivare

5 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar en utländsk försäkringsgivare ska lämna till inspektionen enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,

 2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar som ska lämnas tillsammans med en ansökan om koncession enligt 4 kap. 4 §,

 3. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för återförsäkring enligt 4 kap. 5 a §,

 4. innehållet i ett register enligt 5 kap. 10 § första stycket,

 5. kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav samt interna modeller som avser den försäkringsrörelse som en försäkringsgivare från tredjeland bedriver i Sverige, enligt 5 kap. 12 §,

 6. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §, och

 7. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring hos en utländsk försäkringsgivare enligt 8 kap. 1 a §.

Finansinspektionen får i fråga om utländska försäkringsgivare meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Förordning (2020:410)

6 §har upphävts genom förordning (2019:820).

Polismyndigheten

7 §Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 19 kap. 46 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska lämnas.

Förordning (2018:1759)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:257

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då försäkringsrörelseförordningen (1982:790) och kungörelsen (1972:291) om understödsföreningsregister ska upphöra att gälla.

 2. Bestämmelserna i kungörelsen om understödsföreningar och försäkringsrörelseförordningen ska fortsätta att tillämpas för understödsföreningar som utövar verksamhet med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen.

 3. I fråga om registrering av försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som har bildats innan försäkringsrörelselagen (2010:2043) har trätt i kraft gäller äldre bestämmelser.

2015:707

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

 2. För försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller bestämmelserna i 24 kap. i dess äldre lydelse.

2019:820

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 7 kap. 2 och 2 a §§ och i övrigt den 15 december 2019.

2020:410

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2020:663

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

2020:997

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:463

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.

2022:1290

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

2022:1861

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2023.