Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2021 enligt förordning (2021:518).

Ansökan om registrering

1 §Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare ska ansöka om det skriftligen hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Ansökningen ska innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det företagsnamn som sökanden avser att driva sin verksamhet under. Den som saknar personnummer ska i stället ange samordningsnummer eller, om även sådant saknas, födelsedatum. Den som saknar folkbokföringsadress ska i stället ange bostadsadress.

Det ska framgå av ansökningen om registrering söks för förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), fullständig registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyresförmedlare.

Om sökanden ska bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, ska arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en juridisk person, ska dessutom organisationsnummer anges.

Förordning (2018:1842)

2 §Till ansökningen ska fogas bevis om att sökanden

 1. har en sådan ansvarsförsäkring som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen (2011:666),

 2. har tillfredsställande utbildning, och

 3. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bevis enligt första stycket.

Förordning (2012:26)

3 §Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom EES eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen.

Förordning (2016:167)

Underrättelse om tillfällig yrkesutövning

4 §Den som för första gången avser att tillfälligt utöva fastighetsmäklaryrket i Sverige enligt de bestämmelser som avses i 3 § ska, i stället för det som anges i 1 §, på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarinspektionen.

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om fastighetsmäklarens namn, personnummer eller samordningsnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, det företagsnamn som han eller hon driver sin verksamhet under. Det ska framgå av underrättelsen om verksamheten omfattar förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller endast förmedling av hyresrätter. Vidare ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren avser att bedriva verksamhet i Sverige.

Till underrättelsen ska det fogas

 1. bevis om mäklarens nationalitet,

 2. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 § fastighetsmäklarlagen, och

 3. intyg om att mäklaren uppfyller kraven för tillfällig yrkesutövning enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bevis och intyg enligt tredje stycket.

Förordning (2018:1842)

5 §När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar kommit in till Fastighetsmäklarinspektionen ska mäklaren anses registrerad enligt 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666). Registreringen gäller under ett år och får förnyas på begäran av den registrerade. Om de faktiska omständigheter som avses i de handlingar som bifogats en tidigare underrättelse ändras, ska mäklaren ge in kompletterande aktuella handlingar.

Förordning (2016:167)

6 §Innehav av ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 5 § 9 lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och som gäller yrkesutövning i Sverige ska anses utgöra en förhandsunderrättelse enligt 4 §.

En registrering enligt 5 § som grundas på en underrättelse enligt första stycket gäller under 18 månader.

Förordning (2016:167)

Avgifter

7 §För prövning av en ansökan enligt 1 § tas en avgift ut enligt 914 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.

8 §Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 3.250 kronor. Detta gäller inte den som registrerats med tillämpning av 5 §.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om när avgiften ska betalas.

Förordning (2017:1140)

8 a §Om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, ska Fastighetsmäklarinspektionen skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren. Den ska innehålla en uppmaning att betala inom en viss tid som myndigheten bestämmer.

För påminnelsen ska Fastighetsmäklarinspektionen ta ut en avgift på 500 kronor, som ska betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket. Avgiftsinkomsterna får disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen.

Förordning (2017:1140)

Information

9 §Om en fastighetsmäklare upphör med sin verksamhet, försätts i konkurs eller får näringsförbud, ska mäklaren anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen. Detsamma gäller om något förhållande som ska uppges enligt 1 eller 2 § ändras.

Förordning (2012:26)

10 §Om en myndighet anser att det finns anledning att meddela en fastighetsmäklare erinran eller varning eller att återkalla mäklarens registrering, ska myndigheten anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen.

Förordning (2012:26)

11 §Om Fastighetsmäklarinspektionen har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), ska inspektionen anmäla det till allmän åklagare.

Förordning (2012:26)

12 §Fastighetsmäklarinspektionen ska på begäran utfärda intyg om att en fastighetsmäklares registrering inte har återkallats eller att varning eller erinran inte har meddelats mäklaren.

Förordning (2012:26)

13 §Fastighetsmäklarinspektionen ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som en behörig myndighet i en EES-stat eller Schweiz begär.

Förordning (2012:26)

14 §Om Fastighetsmäklarinspektionen har återkallat registreringen för en fastighetsmäklare som registrerats enligt 5 § eller meddelat en sådan mäklare varning eller erinran, ska inspektionen sedan beslutet fått laga kraft underrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens etableringsmedlemsstat.

Förordning (2012:26)

Utbildning

15 §Den utbildning som avses i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska omfatta fastighetsförmedling, fastighetsrätt och annan civilrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering.

Första stycket gäller inte fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter. För dem ska utbildningen omfatta handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter.

Fastighetsmäklarinspektionen får medge undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl för det i ett enskilt fall.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och omfattning.

Förordning (2012:26)

16–19 §§har upphävts genom förordning (2016:167).

Försäkring

20 §Försäkring som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en EES-stat eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarinspektionen får i ett enskilt fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren ska innebära att

 1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet upp till 2.000.000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen och upp till 200.000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter,

 2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då försäkringen varit i kraft,

 3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,

 4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastighetsmäklarinspektionen har underrättats om upphörandet, och

 5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt.

För en fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av 5 § gäller inte andra stycket 4.

Förordning (2012:26)

Fastighetsmäklarregistret

21 §Fastighetsmäklarinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över registrerade fastighetsmäklare (fastighetsmäklarregistret).

Inspektionen är personuppgiftsansvarig för registret.

Förordning (2018:304)

22 §Personuppgifter får behandlas i fastighetsmäklarregistret om det behövs för

 1. prövning av en ansökan om registrering eller en underrättelse om tillfällig verksamhet,

 2. den tillsyn som Fastighetsmäklarinspektionen utövar över fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), och

 3. information till allmänheten om mäklare som är eller har varit registrerade.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Uppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Förordning (2018:304)

23 §I fastighetsmäklarregistret ska följande uppgifter antecknas om varje fastighetsmäklare:

 1. namn, personnummer eller, om sådant saknas, samordningsnummer eller födelsedatum, folkbokföringsadress eller, om sådan saknas, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer,

 2. i förekommande fall det företagsnamn som mäklaren driver sin verksamhet under,

 3. eventuell arbetsgivares namn, adress och telefonnummer samt, om arbetsgivaren är en juridisk person, organisationsnummer,

 4. typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare),

 5. nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring,

 6. datum för beslut om registrering, och

 7. datum för beslut om avregistrering.

Om registreringen avser en tillfällig verksamhet ska det antecknas.

Förordning (2018:1842)

24 §För fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av 5 § ska i fastighetsmäklarregistret förutom uppgifter enligt 23 § antecknas mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen gäller.

25 §I fastighetsmäklarregistret får en uppgift om ett tillsynsärende och beslut om en disciplinär åtgärd antecknas. Även i övrigt får sådana uppgifter antecknas i registret som behövs för Fastighetsmäklarinspektionens prövning av frågor om registrering eller för inspektionens tillsyn över fastighetsmäklare.

Förordning (2012:26)

26 §Fastighetsmäklarinspektionen ska i fråga om en registrerad fastighetsmäklare på sin webbplats hålla följande uppgifter i registret tillgängliga:

 1. mäklarens namn,

 2. tidpunkten för den senaste registreringen,

 3. typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare),

 4. i förekommande fall det företagsnamn som mäklaren driver sin verksamhet under,

 5. eventuell arbetsgivares namn och adress, och

 6. mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen gäller om mäklaren bedriver tillfällig verksamhet.

Förordning (2018:1842)

27 §Personuppgifter i fastighetsmäklarregistret ska gallras när de inte längre behövs för registrets ändamål och senast vid den tidpunkt som anges i 2830 §§.

28 §Har domstol beslutat att en disciplinär åtgärd ska undanröjas, ska uppgift om åtgärden gallras när beslutet om undanröjande vunnit laga kraft.

29 §En uppgift om ett tillsynsärende eller en varning eller erinran ska gallras senast fem år efter det att Fastighetsmäklarinspektionen genom beslut skilt ärendet ifrån sig.

Förordning (2012:26)

30 §Övriga uppgifter som antecknats om en fastighetsmäklare enligt 2325 §§ ska gallras senast tio år efter det att mäklaren avregistrerats.

31 §har upphävts genom förordning (2018:304).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1140

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

2018:304

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2018:1842

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.