Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

(senast ändrad genom SFS 2020:179)

Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Avgift för prövning av kontovilkor

2 §Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett kontoslag enligt 3 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en avgift på 2.000 kronor. Detsamma ska gälla för prövning av ändrade villkor för ett kontoslag. Avgiften ska betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in.

Förordning (2016:631)

Samarbete mellan insättningsgarantisystem

3 §I fråga om återbetalningar för garantimyndighetens räkning till insättare i filialer som ett institut har upprättat i ett annat EES-land ska garantimyndigheten lämna instruktioner till insättningsgarantisystemet där filialen finns. Garantimyndigheten ska tillhandahålla de medel som krävs före utbetalningen och kompensera det utländska insättningsgarantisystemet för alla kostnader som det ådragit sig.

Återbetalningar till insättare i filialer som upprättats här i landet av ett institut i ett annat EES-land ska göras av garantimyndigheten för ett utländskt garantisystems räkning. Återbetalningarna ska göras i enlighet med instruktioner från insättningsgarantisystemet i institutets hemland och utbetalning ska ske när detta insättningsgarantisystem tillhandahållit de medel som krävs. Garantimyndigheten är inte ansvarig för åtgärder som myndigheten vidtar i enlighet med lämnade instruktioner. Garantimyndigheten ska, för det utländska insättningsgarantisystemets räkning, lämna information till samt vara berättigad att ta emot skriftväxling från berörda insättare.

Förordning (2016:631)

Vissa skyldigheter för garantimyndigheten

4 §Garantimyndigheten ska uppfylla den informations- och underrättelseskyldighet gentemot Europeiska bankmyndigheten som följer av artiklarna 10.10, 13.2 andra stycket och 14.5 andra stycket i direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Förordning (2016:631)

5 §Garantimyndigheten ska årligen fastställa myndighetens administrativa kostnader för utbetalningar enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Förordning (2016:631)

6 §Garantimyndigheten ska på sin webbplats tillhandahålla all nödvändig information för insättarna som följer av direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Förordning (2016:631)

7 §Garantimyndigheten ska minst vart tredje år, eller oftare i de fall det anses vara lämpligt, stresstesta sina system. Det första stresstestet ska genomföras senast den 3 juli 2017.

För utförandet av stresstesterna får garantimyndigheten endast använda information som är nödvändig. Informationen får inte lagras längre än vad som krävs för det syftet.

Förordning (2016:631)

Bemyndigande

8 §Garantimyndigheten får i fråga om lagen (1995:1571) om insättningsgaranti meddela föreskrifter om

 1. det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § andra stycket,

 2. hur instituten ska lämna information om garantin i enlighet med 11–11 c §§ och hur mottagande av sådan information ska bekräftas,

 3. beräkningen av avgifter för garantin enligt 13 §,

 4. sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och 17 § första stycket, och

 5. att vissa uppgifter som ska lämnas till garantimyndigheten enligt 16 § i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Garantimyndigheten får vidare meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 3 eller 5, ska Finansinspektionen ges tillfälle att yttra sig.

Förordning (2020:179)

9 §har upphävts genom förordning (2020:179).

10 §har upphävts genom förordning (2020:179).

11 §har upphävts genom förordning (2020:179).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:179

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...