Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Avgift för prövning av kontovilkor

2 §Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett kontoslag enligt 3 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en avgift på 2.000 kronor. Detsamma ska gälla för prövning av ändrade villkor för ett kontoslag. Avgiften ska betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in.

Förordning (2016:631)

Samarbete mellan insättningsgarantisystem

3 §I fråga om återbetalningar för garantimyndighetens räkning till insättare i filialer som ett institut har upprättat i ett annat EES-land ska garantimyndigheten lämna instruktioner till insättningsgarantisystemet där filialen finns. Garantimyndigheten ska tillhandahålla de medel som krävs före utbetalningen och kompensera det utländska insättningsgarantisystemet för alla kostnader som det ådragit sig.

Återbetalningar till insättare i filialer som upprättats här i landet av ett institut i ett annat EES-land ska göras av garantimyndigheten för ett utländskt garantisystems räkning. Återbetalningarna ska göras i enlighet med instruktioner från insättningsgarantisystemet i institutets hemland och utbetalning ska ske när detta insättningsgarantisystem tillhandahållit de medel som krävs. Garantimyndigheten är inte ansvarig för åtgärder som myndigheten vidtar i enlighet med lämnade instruktioner. Garantimyndigheten ska, för det utländska insättningsgarantisystemets räkning, lämna information till samt vara berättigad att ta emot skriftväxling från berörda insättare.

Förordning (2016:631)

Vissa skyldigheter för garantimyndigheten

4 §Garantimyndigheten ska uppfylla den informations- och underrättelseskyldighet gentemot Europeiska bankmyndigheten som följer av artiklarna 10.10, 13.2 andra stycket och 14.5 andra stycket i direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Förordning (2016:631)

5 §Garantimyndigheten ska årligen fastställa myndighetens administrativa kostnader för utbetalningar enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Förordning (2016:631)

6 §Garantimyndigheten ska på sin webbplats tillhandahålla all nödvändig information för insättarna som följer av direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Förordning (2016:631)

7 §Garantimyndigheten ska minst vart tredje år, eller oftare i de fall det anses vara lämpligt, stresstesta sina system. Det första stresstestet ska genomföras senast den 3 juli 2017.

För utförandet av stresstesterna får garantimyndigheten endast använda information som är nödvändig. Informationen får inte lagras längre än vad som krävs för det syftet.

Förordning (2016:631)

Bemyndigande

8 §Garantimyndigheten får i fråga om lagen (1995:1571) om insättningsgaranti meddela föreskrifter om

  1. det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § andra stycket,

  2. hur instituten ska lämna information om garantin i enlighet med 11–11 c §§ och hur mottagande av sådan information ska bekräftas,

  3. beräkningen av avgifter för garantin enligt 13 §,

  4. sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och 17 § första stycket, och

  5. att vissa uppgifter som ska lämnas till garantimyndigheten enligt 16 § i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Garantimyndigheten får vidare meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 3 eller 5, ska Finansinspektionen ges tillfälle att yttra sig.

Förordning (2020:179)

9 §har upphävts genom förordning (2020:179).

10 §har upphävts genom förordning (2020:179).

11 §har upphävts genom förordning (2020:179).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:179

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.