1 §Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är

 • i Danmark ”Statstidende” (på Färöarna ”Dimmalætting”),

 • i Finland ”Officiella tidningen”,

 • i Island ”Lögbirtingablaðið”, samt

 • i Norge ”Brønnøysundregistrenes” elektroniska kungörelsepublikation och en ortstidning.

2 §Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 13 § andra stycket konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare att tillkännagivanden om konkurser ska

 • i Danmark

  1. tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,

  2. införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister, Köpenhamn), om ett fartyg om minst 20 registerton brutto eller en andel i ett sådant fartyg ingår i konkursboet,

  3. införas i luftfartygsregistret (Luftfartøjsregistret), om ett luftfartyg ingår i konkursboet,

 • i Finland

  1. antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, om fast egendom ingår i konkursboet,

  2. införas i vederbörande fartygsregister eller fartygsbyggnadsregister, om ett fartyg som har införts i registret eller en andel av ett sådant fartyg ingår i konkursboet,

  3. införas i luftfartygsregistret, om ett luftfartyg ingår i konkursboet,

 • i Island

  1. tinglysas hos den sysselmand inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,

  2. införas i vederbörande fartygsregister, om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet,

 • i Norge

  1. tinglysas vid Statens kartverk, om fast egendom ingår i konkursboet,

  2. införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet.