Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

(senast ändrad genom SFS 2016:312)

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §Denna lag gäller avtal mellan en näringsidkare och en konsument enligt vilket näringsidkaren mot ersättning ger konsumenten rätt att

 1. under återkommande tidsperioder utnyttja ett eller flera övernattningsboenden (avtal om tidsdelat boende),

 2. under semesterresa eller annars utnyttja boenderabatter eller liknande förmåner (avtal om långfristig semesterprodukt),

 3. få hjälp av näringsidkaren att överlåta eller förvärva rätt till ett tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt (förmedlingsavtal), eller

 4. gå med i ett system som ger tillgång till övernattningsboende eller andra tjänster i utbyte mot att någon annan under viss tid får utnyttja konsumentens rätt enligt ett avtal om tidsdelat boende (avtal om bytessystem).

Som avtal om tidsdelat boende eller avtal om långfristig semesterprodukt anses endast ett avtal som ingås för en tid om mer än ett år, ett avtal som ingås för en tid om ett år eller kortare tid men som enligt avtalsvillkoren förlängs utan särskild åtgärd från konsumentens sida och ett avtal som inte är tidsbegränsat.

Lagen gäller även när en näringsidkare åtar sig att som ombud för någon som inte är näringsidkare ingå ett avtal om tidsdelat boende eller ett avtal om långfristig semesterprodukt med en konsument.

Definitioner

2 §I lagen avses med

 • konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

 • näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

3 §Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot honom eller henne.

Skydd mot lagval som ger konsumenten ett sämre skydd

4 §Även om rättsordningen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är tillämplig på avtalet, ska förevarande lag tillämpas i den mån lagen ger konsumenten ett bättre skydd. Detta gäller under förutsättning att avtalet avser boende i en byggnad som är belägen inom samarbetsområdet eller, om avtalet avser annat än boende i en byggnad, näringsidkaren bedriver sin verksamhet inom samarbetsområdet eller riktar sin verksamhet mot ett land inom detta.

2 kap. Information till konsumenten

Information vid marknadsföring

1 §Reklam för avtal som omfattas av denna lag ska innehålla upplysningar om vilken skyldighet näringsidkaren har att lämna information innan ett avtal ingås och var sådan information finns tillgänglig.

Avtal om tidsdelat boende och avtal om långfristig semesterprodukt får inte marknadsföras som ekonomiska investeringar.

2 §En näringsidkare som marknadsför avtal vid ett marknadsförings- eller försäljningsevenemang ska i inbjudan till detta tydligt ange evenemangets natur och dess kommersiella syfte. Information enligt 3–8 §§ ska finnas tillgänglig under hela evenemanget.

Information innan ett avtal ingås

3 §Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett avtal ingås ge konsumenten en kortfattad beskrivning av avtalet med information om

 1. näringsidkarens namn, adress och organisationsnummer,

 2. avtalstiden, med uppgift om när konsumenten kan börja utnyttja sin rätt enligt avtalet,

 3. det boende som avtalet avser och den rättighet som avtalet ger konsumenten,

 4. de tjänster och anläggningar som konsumenten får tillgång till,

 5. pris och andra avgifter,

 6. konsumentens ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen, och

 7. tillämpliga uppförandekoder.

Information innan ett avtal om tidsdelat boende ingås

4 §Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal om tidsdelat boende ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. det boende med tillhörande anläggningar och tjänster som avtalet avser,

 2. kostnaderna med anledning av avtalet, med uppgift om hur kostnaderna fördelas och kan ändras och hur avgifterna för att använda boendet beräknas,

 3. villkoren för utnyttjandet av boendet och tillhörande anläggningar och tjänster,

 4. begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja boenden i näringsidkarens utbud,

 5. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

 6. vad som gäller i fråga om underhåll och förvaltning,

 7. vilka villkor för deltagande i bytessystem som gäller,

 8. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och

 9. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

5 §Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte är färdigt att utnyttja, ska näringsidkaren i rimlig tid innan avtalet ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. hur långt arbetet med färdigställandet har kommit och när det beräknas vara klart,

 2. bygglov och motsvarande tillstånd samt ansvarig myndighet för det, och

 3. vilken säkerhet som har ställts enligt 5 kap. 1 § och villkoren för den.

Information innan ett avtal om långfristig semesterprodukt ingås

6 §Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal om långfristig semesterprodukt ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. förmånerna, med uppgift om begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja dem,

 2. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

 3. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och

 4. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Information innan ett förmedlingsavtal ingås

7 §Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett förmedlingsavtal ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

 2. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och

 3. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Information innan ett avtal om bytessystem ingås

8 §Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal om bytessystem ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. bytessystemet, med uppgift om begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja det,

 2. tillkommande avgifter,

 3. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

 4. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och

 5. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Krav på informationen

9 §Den information som avses i 2–8 §§ ska lämnas på ett klart och begripligt sätt och utan kostnad för konsumenten.

Informationen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Detta ska göras i en blankett som överensstämmer med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I fråga om information som avses i 4–8 §§ är det dock tillräckligt att det i blanketten i stället anges var konsumenten kan få informationen.

Näringsidkaren ska lämna informationen på ett språk i den stat där konsumenten är bosatt eller medborgare, under förutsättning att det är något av de officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan flera språk komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska användas.

Påföljd vid utebliven information

10 §Om näringsidkaren inte lämnar information i enlighet med 1–9 §§, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

3 kap. Avtalet

Upprättande av avtalet

1 §Ett avtal som omfattas av denna lag ska upprättas skriftligen och undertecknas av parterna.

Konsumenten är inte bunden av ett avtal som har upprättats i strid med första stycket. I ett sådant fall ska 4 kap. 4 och 5 §§ tillämpas på motsvarande sätt.

Näringsidkaren ska ge konsumenten en kopia av avtalet när det har ingåtts.

Språk

2 §Avtalet ska upprättas på ett språk i den stat där konsumenten är bosatt eller är medborgare, under förutsättning att det är något av de officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan flera språk komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska användas.

Om ett avtal om tidsdelat boende avser en byggnad som är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är näringsidkaren skyldig att tillhandahålla konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet till ett språk i det landet som är något av de officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska.

Information i avtalet

3 §Avtalet ska innehålla den information som anges i 2 kap. 3–8 §§. Informationen ska vara klar och begriplig och ges i en sådan blankett som avses i 2 kap. 9 § andra stycket.

Konsumenten får mot näringsidkaren åberopa en uppgift eller beskrivning som har lämnats enligt 2 kap. 3–8 §§, även om avtalet avviker från informationen. Detta gäller dock inte om konsumenten i avtalet uttryckligen har godkänt avvikelsen eller om avvikelsen är en följd av omständigheter utanför näringsidkarens kontroll och vars följder denne inte har kunnat undvika.

Innan avtalet ingås ska näringsidkaren för konsumenten särskilt framhålla en sådan avvikelse som avses i andra stycket. Detta ska ske i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Avtalet ska innehålla konsumentens namn och adress samt uppgift om datum och plats för undertecknandet.

Information om ångerrätt

4 §Innan avtalet ingås ska näringsidkaren uppmärksamma konsumenten på dennes ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen. Näringsidkaren ska se till att konsumenten undertecknar denna information i avtalet särskilt.

Tillhandahållande av ångerblankett

5 §Näringsidkaren ska till avtalet foga en blankett med information om konsumentens ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen. Blanketten ska också kunna användas för att utöva ångerrätten.

Blanketten ska överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 kap. Konsumentens ångerrätt

Ångerrätt och ångerfrist

1 §Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal som omfattas av denna lag (ångerrätt) genom att sända eller lämna ett skriftligt meddelande om detta till näringsidkaren inom 14 dagar från den dag som anges i 2 § (ångerfrist).

I 3 kap. 1 § andra stycket finns en bestämmelse om att konsumenten under vissa förutsättningar inte är bunden av ett avtal. Enligt 5 kap. 3 § har konsumenten rätt att frånträda ett avtal om långfristig semesterprodukt efter viss betalning.

2 §Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås eller i förekommande fall den senare dag då konsumenten får en kopia av avtalet. Ångerfristen börjar dock löpa först när kraven i 3 kap. 2 §, 3 § första stycket och 5 § uppfylls.

Trots första stycket upphör ångerrätten tre månader och 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks eller konsumenten fick en kopia av avtalet, om näringsidkaren inte har uppfyllt kraven i 3 kap. 3 § första stycket. Avser underlåtenheten kraven i 3 kap. 2 eller 5 §, upphör ångerrätten ett år och 14 dagar efter den dagen.

3 §Om konsumenten har ingått ett avtal om bytessystem i anslutning till ett avtal om tidsdelat boende och båda avtalen har erbjudits konsumenten vid samma tillfälle, ska utgångspunkten för beräkningen av ångerfristen för avtalet om tidsdelat boende också vara utgångspunkt för beräkningen av ångerfristen för avtalet om bytessystem.

4 §Konsumenten är inte skyldig att betala för boende och tjänster som konsumenten har utnyttjat innan avtalet ångras eller för några kostnader i övrigt med anledning av att ångerrätten utnyttjas.

Anknytande avtal

5 §Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av avtalet har ingått ett anknytande avtal om kredit eller andra tjänster som tillhandahålls av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.

Meddelande om att ångerrätten utövas

6 §Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt lämnat eller sänt ett meddelande enligt 1 § om att han eller hon ångrar avtalet, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

5 kap. Betalning och säkerhet

Säkerhet vid avtal om byggnad m.m. som inte är färdigställd

1 §Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte är färdigt att utnyttja när ett avtal om tidsdelat boende ingås, ska näringsidkaren ställa säkerhet för att konsumenten får tillbaka det som har betalats om färdigställande inte sker och avtalet upphör.

Förbud mot krav på betalning och säkerhet

2 §Näringsidkaren får inte kräva att konsumenten lämnar betalning till eller ställer säkerhet hos näringsidkaren eller någon annan

 1. om näringsidkaren är skyldig att ställa säkerhet enligt 1 §, innan säkerheten har ställts,

 2. i fråga om avtal om tidsdelat boende, avtal om långfristig semesterprodukt och avtal om bytessystem, innan ångerfristen har löpt ut, och

 3. i fråga om förmedlingsavtal, innan förmedlingsuppdraget har slutförts eller avtalet har upphört på något annat sätt.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter.

Betalningsplan och rätt att frånträda ett avtal om långfristig semesterprodukt

3 §Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen ske enligt en betalningsplan som upprättas av näringsidkaren och konsumenten. Betalningen ska delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Detta hindrar inte att beloppen anpassas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan ett betalningskrav som avser den andra årliga delbetalningen har tagits emot.

Lag (2016:312)

Konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran

4 §Bestämmelserna i 28–30 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) ska tillämpas då näringsidkaren har lämnat konsumenten anstånd med betalningen eller då någon del ska betalas med ett belopp som konsumenten har lånat av näringsidkaren eller någon annan kreditgivare på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren.

6 kap. Tillsyn

1 §Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet för näringsidkaren än som är nödvändigt.

2 §För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att göra inspektion hos näringsidkaren och ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren ska lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

3 §Om Konsumentverket enligt 2 § har förelagt en näringsidkare att tillhandahålla en handling eller upplysning, får beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 2 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:914

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011, då lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska upphöra att gälla.

 2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

2016:312

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

 2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 2011:914
Prop. 2010/11:85

SFS 2016:312
Prop. 2015/16:84För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...