1 §Konsumentverket får meddela föreskrifter om de formulär som avses i 2 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

2 §I fråga om en sådan betalningsplan som avses i 5 kap. 3 § lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska betalningskrav framställas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form senast 14 dagar innan betalning ska ske.