Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2012.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 8.849 kronor

  884 kronor

239 kronor

73 kronor

4 eller fler axlar

14.288 kronor

1.428 kronor

377 kronor

73 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 7.835 kronor

  783 kronor

212 kronor

73 kronor

4 eller fler axlar

12.905 kronor

1.290 kronor

341 kronor

73 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 6.913 kronor

  691 kronor

184 kronor

73 kronor

4 eller fler axlar

11.522 kronor

1.152 kronor

304 kronor

73 kronor

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 230 kronor.