Innehåll

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

(senast ändrad genom SFS 2020:1171)

Denna lag byter den 1 juli 2021 namn till lag om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Innehåll

1 §Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. De särskilda ordningarna avser

 • beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU om tjänsterna förvärvas av någon i ett EU-land som inte är en beskattningsbar person (tredjelandsordningen), och

 • beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land om tjänsterna förvärvas av någon i ett annat EU-land som inte är en beskattningsbar person (unionsordningen).

Bestämmelser finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013.

Lag (2014:942)

1 §1Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda ordningar för beskattningsbara personer som omsätter varor och tjänster. De särskilda ordningarna är följande:

 1. Tredjelandsordningen, som avser

  • beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU om tjänsterna förvärvas av någon i ett EU-land som inte är en beskattningsbar person (4 a §),

 2. Unionsordningen, som avser

  • beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land, om tjänsterna förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och omsättningarna sker i ett annat EU-land (4 b §),

  • beskattningsbara personer som genomför unionsintern distansförsäljning av varor (4 c §), eller

  • beskattningsbara personer som omfattas av 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), om omsättningarna sker inom landet enligt bestämmelserna i 5 kap. samma lag (4 d §),

 3. Importordningen, som avser

  • beskattningsbara personer som antingen är etablerade inom EU eller företräds av en representant som är etablerad inom EU och som utför distansförsäljning av varor som inte är punktskattepliktiga, och som importerats från ett land utanför EU med ett verkligt värde på högst 150 euro (4 e §), eller

  • beskattningsbara personer som är etablerade i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i rådets direktiv 2006/112/EG och som bedriver distansförsäljning av varor från det landet (4 e §).

Bestämmelser finns även i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt genomförandeförordning (EU) 2019/2026.

Denna lag innehåller också bestämmelser om ett särskilt förfarande för mervärdesskatt vid import (27–29 §§).

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Definitioner

2 §Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen (1994:200).

Med särskild mervärdesskattedeklaration förstås en sådan deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna 358–369 k) i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv 2008/8/EG.

Lag (2014:942)

2 §2Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i mervärdesskattelagen (1994:200).

Med särskild mervärdesskattedeklaration förstås en sådan deklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

Med motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land avses bestämmelser som gäller i ett annat EU-land och som har sin grund i avdelning XII kapitel 6 (artiklarna 358–369zb) i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv (EU) 2019/1995.

Med representant avses en person som är etablerad inom EU och som av en beskattningsbar person som utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU utsetts till betalningsskyldig för mervärdesskatten och till att fullgöra skyldigheterna enligt importordningen, i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Beslutande myndighet

3 §Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

3 §3Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket, utom när det gäller bestämmelserna i 27–29 §§.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Identifieringsbeslut

4 §Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut).

Lag (2014:942)

4 §4Skatteverket ska efter ansökan från en beskattningsbar person fatta beslut om att denne är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut).

Om ansökan avser importordningen och den beskattningsbara personen företräds av en representant ska Skatteverket fatta beslut om att representanten är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen)

4 a §Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,

 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

 3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och

 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 57 g tredje stycket eller artikel 58 b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Lag (2018:1869)

Beskattningsbara personer som är etablerade inom EU (unionsordningen)

4 b §Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,

 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

 3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,

 4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det EU-land där tillhandahållanden ska beskattas,

 5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat EU-land,

 6. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 7. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369 a andra stycket i direktiv 2006/112/EG, och

 8. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 57 g tredje stycket eller artikel 58 b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Lag (2014:942)

4 c §En beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksamhet utanför EU och som har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder, varav minst ett i Sverige, och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren.

Lag (2014:942)

Ansökan på elektronisk väg

4 d §En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg.

Lag (2014:942)

Mervärdesskattegrupper

4 e §Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Lag (2014:1511)

Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU (tredjelandsordningen)

4 a §5Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land,

 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,

 3. tillhandahållandena ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 4. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person och denne är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 5. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land, och

 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Särskild ordning för tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som är etablerade inom EU, för unionsintern distansförsäljning av varor och för vissa omsättningar av varor inom landet (unionsordningen)

4 b §6Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här

 2. mervärdesskatten avser tillhandahållanden av tjänster,

 3. tillhandahållandena ska beskattas i ett annat EU-land,

 4. den beskattningsbara personen inte har ett fast etableringsställe i det EU-land där tillhandahållanden ska beskattas,

 5. tjänsterna tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,

 6. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 7. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

 8. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

4 c §7Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen

  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, eller

  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men utför unionsintern distansförsäljning av varor och transporten av varorna påbörjas här i landet,

 2. mervärdesskatten avser unionsintern distansförsäljning av varor,

 3. omsättningarna ska beskattas i ett annat EU-land,

 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 första stycket i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

4 d §8Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen

  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här, och transporten av de varor som omsätts både påbörjas och avslutas här i landet eller inom ett annat EU-land, eller

  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och transporten av de varor som omsätts påbörjas och avslutas här i landet,

 2. mervärdesskatten avser omsättning av varor enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200),

 3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 5. den beskattningsbara personen inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369a.2 andra eller tredje stycket i rådets direktiv 2006/112/EG, och

 6. den beskattningsbara personen inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Särskild ordning för distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU (importordningen)

4 e §9Identifieringsbeslut ska fattas, om

 1. den beskattningsbara personen

  1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, har ett fast etableringsställe här,

  2. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land men företräds av en representant som har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller, om denne inte har ett sådant säte inom EU, ett fast etableringsställe här, eller

  3. inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land, men är etablerad i ett land som anges i kommissionens genomförandeakt som antas med stöd av artikel 369m.3 i rådets direktiv 2006/112/EG, och bedriver distansförsäljning av varor från det landet,

 2. mervärdesskatten avser distansförsäljning av varor som inte är punktskattepliktiga, och som importerats från ett land utanför EU enligt 2 kap. 1 k § mervärdesskattelagen (1994:200) i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro,

 3. omsättningarna ska beskattas i Sverige eller i ett annat EU-land,

 4. det inte redan har fattats ett motsvarande, gällande identifieringsbeslut i ett annat EU-land,

 5. den beskattningsbara personen eller representanten inte är bunden av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land enligt bestämmelser som i det EU-landet motsvarar artikel 369l.3 andra stycket i direktiv 2006/112/EG, och

 6. den beskattningsbara personen eller representanten inte är utesluten från den särskilda ordningen enligt artikel 58b.1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

4 f §10En beskattningsbar person får företrädas av endast en representant.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Valet av identifieringsstat är bindande

4 g §11En beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksamhet utanför EU och som har flera fasta etableringsställen i skilda EU-länder, varav minst ett i Sverige, och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c, 4 d eller 4 e § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren. Detsamma gäller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 e §.

En beskattningsbar person som varken har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land och som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 c eller 4 d § är bunden av beslutet under det kalenderår då beslutet fattades och under de två närmast följande kalenderåren.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Ansökan på elektronisk väg

4 h §12En ansökan om identifieringsbeslut ska ges in till Skatteverket på elektronisk väg.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Mervärdesskattegrupper

4 i §13Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp, ska identifieringsbeslut fattas för den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Vad identifieringsbeslutet innebär

5 §Den som ett identifieringsbeslut enligt 4 a § gäller för ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för de tjänster som beslutet avser.

Lag (2014:942)

5 §14Den som ska redovisa mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster inom landet i en särskild mervärdesskattedeklaration enligt denna lag, ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) för dessa omsättningar.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

6 §En beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

Lag (2014:942)

6 §15En beskattningsbar person som är skattskyldig i Sverige för varor och tjänster som omfattas av ett identifieringsbeslut i ett annat EU-land ska redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i det landet.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Identifieringsnummer

7 §Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till den som identifieringsbeslutet gäller för.

Om ett identifieringsbeslut fattas enligt 4 b §, ska den beskattningsbara personens registreringsnummer till mervärdesskatt användas som identifieringsnummer.

Lag (2014:942)

7 §16Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till den som identifieringsbeslutet gäller för.

Om en beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) har ett registreringsnummer till mervärdesskatt, ska det numret användas som identifieringsnummer.

Om ett identifieringsbeslut fattas enligt 4 e § (importordningen) ska den beskattningsbara personen ges ett särskilt identifieringsnummer för tillämpning av importordningen. En representant ska ges ett särskilt identifieringsnummer och ett separat identifieringsnummer för varje beskattningsbar person som representanten företräder. Sådana identifieringsnummer får bara användas vid tillämpningen av importordningen.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Underrättelse till Skatteverket om förändringar

8 §Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen på elektronisk väg underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats.

Lag (2014:942)

8 §17Om en beskattningsbar persons verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt denna lag inte längre är uppfyllda, ska den beskattningsbara personen eller dennes representant på elektronisk väg underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifieringsbeslut har ändrats.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt tredjelandsordningen

9 §Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 a §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 a §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för den särskilda ordningen.

Lag (2014:942)

9 §18Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 a §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster som omfattas av tredjelandsordningen,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 a §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för tredjelandsordningen.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt unionsordningen

9 a §Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 b §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för denna särskilda ordning,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 b §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för den särskilda ordningen.

Lag (2014:942)

9 a §19Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut enligt 4 b–4 d §§, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre tillhandahåller tjänster eller omsätter varor som omfattas av unionsordningen,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för unionsordningen,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 b–4 d §§, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för unionsordningen.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Återkallelse av ett identifieringsbeslut enligt importordningen

9 b §20Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en beskattningsbar person som inte företräds av en representant enligt 4 e §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt egen anmälan inte längre utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU som omfattas av importordningen,

 2. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

9 c §21Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en representant enligt 4 e §, om representanten

 1. enligt egen anmälan inte längre företräder någon beskattningsbar person som använder importordningen,

 2. under två på varandra följande kalenderkvartal inte har agerat som representant för en beskattningsbar person som använder importordningen,

 3. inte längre uppfyller övriga krav i 2 § fjärde stycket eller 4 e §, eller

 4. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

9 d §22Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut avseende en beskattningsbar person som företräds av en representant enligt 4 e §, om den beskattningsbara personen

 1. enligt anmälan från dennes representant inte längre utför distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU som omfattas av importordningen,

 2. enligt anmälan från dennes representant inte längre företräds av representanten,

 3. på annat sätt kan antas ha upphört med sin beskattningsbara verksamhet inom ramen för importordningen,

 4. inte längre uppfyller övriga krav i 4 e §, eller

 5. ständigt bryter mot reglerna för importordningen.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Deklaration och betalning av mervärdesskatt

10 §En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

Lag (2014:942)

10 §23En beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg.

Deklaration ska lämnas även om den beskattningsbara personen eller representanten inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

11 §En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

11 §24En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

För en beskattningsbar person eller en representant som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 e § omfattar en redovisningsperiod dock en månad.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

12 §En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

 1. identifieringsnumret,

 2. följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster ska beskattas:

  1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för dessa tjänster under redovisningsperioden,

  2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, fördelat på skattesatser, och

  3. tillämpliga skattesatser, samt

 3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden.

Lag (2014:942)

12 §25En särskild mervärdesskattedeklaration ska innehålla

 1. identifieringsnumret för den beskattningsbara personen och, om denne företräds av en representant, identifieringsnumret för representanten,

 2. följande uppgifter för varje EU-land där omsättningar av varor eller tjänster ska beskattas:

  1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för dessa varor och tjänster under redovisningsperioden,

  2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna och tjänsterna, fördelat på skattesatser, och

  3. tillämpliga skattesatser,

 3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden, samt

 4. rättelser av tidigare inlämnade deklarationer, om rättelsen avser tid inom tre år från den dag då den ursprungliga deklarationen skulle ha lämnats.

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) ska i deklarationen redovisa uppgifterna i första stycket 2 och 3 fördelat på

 1. tillhandahållande av tjänster,

 2. unionsintern distansförsäljning av varor, och

 3. omsättning av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) där transporten av varorna både påbörjas och avslutas här i landet eller inom ett annat EU-land.

En rättelse enligt första stycket 4 ska innehålla uppgifter om det land där omsättningen har eller skulle ha beskattats, redovisningsperiod och det mervärdesskattebelopp som rättelsen avser.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

12 a §Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b § har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder från vilket eller vilka telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster tillhandahålls, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållandena ska beskattas:

 1. det sammanlagda värdet av ersättningarna för de tillhandahållanden som omfattas av den särskilda ordningen, uppdelat för varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe, och

 2. det fasta etableringsställets registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift.

Lag (2014:942)

12 a §26Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) tillhandahåller tjänster i enlighet med vad som anges i 4 b § och har ett eller flera fasta etableringsställen i ett annat EU-land eller i andra EU-länder från vilket tjänster tillhandahålls, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land där tillhandahållandena ska beskattas:

 1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för de tillhandahållanden som omfattas av unionsordningen, uppdelat för varje annat EU-land där den beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe, och

 2. det fasta etableringsställets registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

12 b §27Om den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen) utför unionsintern distansförsäljning, eller är en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), och varorna sänds eller transporteras från ett annat EU-land eller andra EU-länder, ska den särskilda mervärdesskattedeklarationen också innehålla följande uppgifter för varje EU-land varifrån varor sänds eller transporteras:

 1. det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersättningarna för de omsättningar som omfattas av unionsordningen, för varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras,

 2. det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på varorna fördelat på skattesatser, för varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras, och

 3. det registreringsnummer till mervärdesskatt eller motsvarande uppgift som tilldelats i varje annat EU-land varifrån varor sänds eller transporteras, om den beskattningsbara personen har tilldelats ett sådant nummer.

Uppgifterna i första stycket ska fördelas på

 1. unionsintern distansförsäljning av varor som inte omfattas av 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen,

 2. unionsintern distansförsäljning av varor av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen, och

 3. omsättning av varor inom ett EU-land av en beskattningsbar person som använder ett elektroniskt gränssnitt enligt 6 kap. 10 § mervärdesskattelagen.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

13 §Belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska anges i euro.

Lag (2014:942)

14 §En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Lag (2014:942)

14 §28En särskild mervärdesskattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

15 §Mervärdesskatt som ska redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha kommit in.

Inbetalning ska göras genom insättning i euro på Skatteverkets konto för skattebetalningar som görs enligt denna lag. Vid inbetalningen ska det anges vilken deklaration som betalningen avser. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot.

Lag (2014:942)

Beslut om skatt

16 §Om en särskild mervärdesskattedeklaration avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) har lämnats, anses ett beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till en myndighet i ett annat EU-land i enlighet med bestämmelserna i det landet.

Lag (2014:942)

Omprövning

Omprövning av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

17 §Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller återkallelse om den som beslutet gäller begär det, om beslutet överklagas eller om det finns andra skäl.

Skatteverket får inte ompröva beslut i en fråga som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

Skatteverket får inte på eget initiativ ompröva ett identifieringsbeslut till nackdel för den som beslutet gäller.

Lag (2014:942)

17 a §En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

Lag (2014:942)

18 §Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 17 § första stycket till nackdel för den som beslutet gäller, ska omprövningsbeslut meddelas senast två månader från den dag då beslutet meddelades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får meddelas även efter denna tid.

Lag (2014:942)

Omprövning av Skatteverkets beslut om skatt

19 §Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap. 2–8, 18, 19, 21, 22 och 27–29 §§, 30 § första stycket samt 31–35 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Hur en begäran om omprövning ska göras framgår även av artiklarna 61 och 61 a i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Lag (2014:942)

Överklagande

Överklagande av Skatteverkets beslut om identifiering eller återkallelse

20 §Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 19–22, 28–32 och 34– 36 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (2014:942)

Överklagande av Skatteverkets beslut om skatt

21 §Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

I fråga om överklagandet tillämpas bestämmelserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5 §, 6 § andra meningen, 12, 13, 19–25, 27–37 och 39 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2014:942)

Förfarandet i övrigt

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om identifiering och återkallelse

22 §Vid prövning av frågor om identifiering och återkallelse tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,

 2. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap. 1–3 §§,

 3. begäran om omprövning som lämnas till domstol i 66 kap. 18 §, och

 4. besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §.

Lag (2014:942)

22 a §Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b §, om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas för

 1. behörighet och återkallelse av godkännande: 6 kap. 5 § första stycket 1–3 och 8 §,

 2. omprövning och överklagande: 66 och 67 kap., och

 3. besluts verkställbarhet: 68 kap. 1 § och 3 § 1.

Lag (2014:942)

22 a §29Skatteverket ska godkänna en fysisk person som har utsetts som deklarationsombud av den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 d § (unionsordningen), om den som utsetts uppfyller kraven enligt 6 kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas för

 1. behörighet och återkallelse av godkännande: 6 kap. 5 § första stycket 1–3 och 8 §,

 2. omprövning och överklagande: 66 och 67 kap.,

 3. besluts verkställbarhet: 68 kap. 1 § och 3 § 1.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Förfarandet i övrigt i samband med Skatteverkets beslut om skatt

23 §I fråga om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som ska redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,

 2. föreläggande i 37 kap. 9 och 10 §§,

 3. Skatteverkets utredningsskyldighet och kommunikationsskyldighet i 40 kap. 1–3 §§,

 4. revision i 41 kap.,

 5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

 6. bevissäkring i 45 kap.,

 7. betalningssäkring i 46 kap.,

 8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,

 9. skattetillägg i 49 kap. 4–7, 10–13, 15 och 19 §§,

 10. befrielse från särskilda avgifter i 51 kap.,

 11. beslut om särskilda avgifter i 52 kap. 3–7, 10 och 11 §§,

 12. skönsmässiga beslut om skatter i 57 kap. 1 §,

 13. ansvar för skatter och avgifter i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,

 14. beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt i 60 kap.,

 15. betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 8, 9 och 19 §§,

 16. anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–10, 16 och 22 §§,

 17. överskott som inte har kunnat betalas tillbaka i 64 kap. 10 § första stycket,

 18. kostnadsränta i 65 kap. 3 §, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 13–15 och 19 §§,

 19. besluts verkställbarhet i 68 kap.,

 20. verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring i 69 kap.,

 21. indrivning i 70 kap., och

 22. övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

Lag (2014:942)

23 a §Vid omprövning och överklagande av beslut enligt de bestämmelser som räknas upp i 23 § tillämpas 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2014:942)

23 b §Vid tillämpningen av de bestämmelser som räknas upp i 23 § ska följande gälla:

 1. Det som sägs i skatteförfarandelagen (2011:1244) om skattedeklaration eller deklaration tillämpas för en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

 2. Det som sägs i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. tillämpas även för uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

 3. Det som sägs i 49 kap. 7 § tredje stycket skatteförfarandelagen om Skatteverket tillämpas även för motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

Lag (2014:942)

23 c §Om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av en domstol, ska den beskattningsbara personen tillgodoföras ränta på det tillgodoräknade beloppet. Intäktsräntan ska beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då beloppet tillgodoräknas.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Dessutom tillämpas 65 kap. 20 § skatteförfarandelagen.

Lag (2014:942)

24 §Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

Dokumentationsskyldighet

25 §Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de omsättningar som omfattas av beslutet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen göra sådant underlag som avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

Lag (2014:942)

25 §30Den som ett identifieringsbeslut gäller för enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de omsättningar som omfattas av beslutet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Skatteverket kan avgöra om en särskild mervärdesskattedeklaration eller en deklaration som lämnats enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land är korrekt. För en representant gäller denna skyldighet för varje beskattningsbar person som representanten företräder.

Om Skatteverket begär det, ska den beskattningsbara personen eller dennes representant göra sådant underlag som avses i första stycket tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

26 §Om ett identifieringsbeslut enligt 4 b § gäller en mervärdesskattegrupp, ska det underlag som avses i 25 § första stycket finnas tillgängligt hos den huvudman som Skatteverket har utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Lag (2014:1511)

26 §31Om ett identifieringsbeslut enligt 4 b, 4 c eller 4 e § gäller en mervärdesskattegrupp, ska det underlag som avses i 25 § första stycket finnas tillgängligt hos den huvudman som Skatteverket har utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Denna lydelse träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Särskilt förfarande för mervärdesskatt vid import

27 §32Vid import av varor där transporten av varorna avslutas här i landet får den som anmäler varornas ankomst till Tullverket åt den person som varorna är avsedda för tillämpa det särskilda förfarande vid import som framgår av 28 och 29 §§, om

 1. varorna transporteras i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro,

 2. den särskilda ordningen i 4 e § eller bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369l–369x i rådets direktiv 2006/112/EG inte tillämpas för varorna, och

 3. varorna inte är punktskattepliktiga.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

28 §33Skyldig att betala mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 mervärdesskattelagen (1994:200) är den person som de importerade varorna är avsedda för.

Den person som anmäler varornas ankomst till Tullverket enligt 27 § ska ta ut mervärdesskatt från den som varorna är avsedda för och betala in mervärdesskatten månadsvis senast vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen skulle ha inträtt om det hade funnits skyldighet att betala tull.

Den som anmäler varorna ska också redovisa mervärdesskatten månadsvis i en sammanställning som ska ges in till Tullverket vid den tidpunkt som anges i andra stycket. I sammanställningen ska det totala beloppet av den mervärdesskatt som tagits ut under den aktuella kalendermånaden anges.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

29 §34Den som tillämpar det särskilda förfarandet för import ska genom räkenskaper eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för de importer som omfattas av det särskilda förfarandet. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att Tullverket kan avgöra om en sammanställning enligt 28 § tredje stycket är korrekt.

Om Tullverket begär det, ska den som tillämpar det särskilda förfarandet för import göra underlaget tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av det år då den transaktion som underlaget avser utfördes.

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Motsvarighet i svenska kronor till vissa belopp

30 §35Motsvarigheten i svenska kronor till beloppet i 4 e § 2 och 27 § 1 är detsamma som motsvarigheten i svenska kronor till beloppet för tullfrihet för varor av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version).

Denna paragraf träder i kraft den 1 juli 2021 enligt lag (2020:1171) [red.anm.].

Lag (2020:1171)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:1171

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 2011:1245
Prop. 2010/11:165

SFS 2013:117
Prop. 2012/13:45

SFS 2013:370
Prop. 2012/13:124

SFS 2014:942
Prop. 2013/14:224

SFS 2014:1511
Prop. 2014/15:5

SFS 2018:1869
Prop. 2017/18:295

SFS 2020:1171
Prop. 2019/20:122


Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...