Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster

(senast ändrad genom SFS 2021:405)

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Förordning (2021:405)

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Förordning (2021:405)

3 §En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska innehålla följande uppgifter:

 1. namn,

 2. postadress,

 3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser),

 4. nationellt skattenummer,

 5. när verksamheten är planerad att inledas, och

 6. en försäkran om att sökanden inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EU-land.

Förordning (2021:405)

3 a §En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 e § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster och som görs av en beskattningsbar person som inte företräds av en representant ska innehålla följande uppgifter:

 1. namn,

 2. postadress,

 3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser),

 4. nationellt skattenummer eller registreringsnummer till mervärdesskatt, och

 5. när verksamheten är planerad att inledas.

En representants ansökan om identifieringsbeslut enligt 4 e § 1 b lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska innehålla följande uppgifter om representanten:

 1. namn,

 2. postadress,

 3. elektronisk adress, och

 4. registreringsnummer till mervärdesskatt.

Representantens ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i första stycket 1–5 för varje beskattningsbar person som representanten företräder, och det särskilda identifieringsnummer som representanten har tilldelats.

Förordning (2021:405)

3 b §Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska fastställas av Skatteverket.

Tullverket ska fastställa

 1. formulär för en sådan sammanställning som avses i 28 § samma lag, och

 2. hur det underlag som avses i 29 § andra stycket samma lag ska göras tillgängligt på elektronisk väg.

Förordning (2021:405)

4 §Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifieringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Förordning (2021:405)

5 §En beskattningsbar person som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster och som inte redan har ett registreringsnummer till mervärdesskatt ska på elektronisk väg underrättas av Skatteverket om sitt identifieringsnummer enligt 7 § samma lag.

Vid identifieringsbeslut enligt 4 e § 1 b samma lag ska Skatteverket på elektronisk väg underrätta representanten om det särskilda identifieringsnummer som tilldelats denne och det separata identifieringsnummer som tilldelats representanten för varje beskattningsbar person som representanten företräder enligt 7 § samma lag.

Förordning (2021:405)

6 §Om varorna eller tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.

Förordning (2021:405)

7 §Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket.

Förordning (2021:405)

8 §Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller av motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

Förordning (2021:405)

9 §För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt samma lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

Förordning (2021:405)

10 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

 1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, förutom när det gäller 27–29 §§, och

 2. denna förordning.

Förordning (2021:405)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1870

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2021:405

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter utgången av juni 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...