Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Tillämpningsområde m.m.

1 §Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Organisation

2 §Kronofogdemyndigheten ska utse ett centralt kontaktkontor med huvudansvar för kontakterna med andra medlemsstater i ärenden enligt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, och underrätta Europeiska kommissionen om detta. Om Kronofogdemyndigheten utser andra kontaktkontor eller kontaktorgan inom myndigheten, ska kommissionen underrättas om dessa.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

3 §En begäran om bistånd med indrivning ska åtföljas av det enhetliga dokument som avses i artikel 12 i direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Närmare bestämmelser om det enhetliga dokumentet finns i artikel 16 i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder, och i bilaga II till den förordningen.

En begäran om säkerhetsåtgärder ska åtföljas av beslutet om betalningssäkring.

4 §Om Kronofogdemyndigheten har begärt bistånd i en annan medlemsstat, ska myndigheten

 1. så snart den får del av relevanta upplysningar i det mål som ligger till grund för en begäran om indrivning vidarebefordra dessa upplysningar till den andra myndigheten,

 2. om fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det enhetliga dokumentet blir föremål för om- eller överprövning, underrätta den andra myndigheten om vad om- eller överprövningen avser,

 3. omedelbart underrätta den andra myndigheten om en ändring eller återkallelse av en begäran om indrivning och skälen för ändringen eller återkallelsen, och

 4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som har vidtagits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta upp eller förlänga preskriptionstiden.

5 §Om Kronofogdemyndigheten har utsett en tjänsteman att utföra en sådan uppgift som avses i 9 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, ska myndigheten utfärda skriftligt tillstånd att utföra denna uppgift. Tillståndet ska innehålla identifieringsuppgifter och uppgift om befattning.

6 §Kronofogdemyndigheten ska betala sådan ersättning som den andra medlemsstaten kan vara berättigad till för kostnader eller förluster som uppstår på grund av åtgärder som har vidtagits av den anmodade myndigheten och som bedöms vara ogrundade av skäl som är hänförliga till

 • fordrans riktighet, eller

 • giltigheten hos det dokument som medger verkställighetsåtgärder eller säkerhetsåtgärder och som har utfärdats av en svensk domstol eller annan svensk myndighet.

7 §Om det uppkommer rest på grund av växling till svenska kronor av ett belopp som varit avsett att täcka en fordran som är föremål för bistånd med indrivning eller därför att en myndighet i den andra staten eller bank eller annan som förmedlat betalningen har gjort avdrag för kostnader, faller restbeloppet bort.

Bistånd i Sverige åt en annan medlemsstat

8 §Om Kronofogdemyndigheten har tagit emot en begäran om bistånd, ska myndigheten

 1. omedelbart underrätta den andra myndigheten om de åtgärder som vidtas med anledning av en begäran om delgivning,

 2. snarast underrätta den andra myndigheten om eventuella åtgärder som vidtas med anledning av en begäran om indrivning,

 3. om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på annat sätt bestrider fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det enhetliga dokumentet, upplysa den parten om att talan ska väckas vid behörig instans i den andra medlemsstaten och i enlighet med dess lagstiftning, och

 4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som har vidtagits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta upp eller förlänga preskriptionstiden.

Ersättning för bistånd i vissa fall

9 §I fråga om ersättning för bistånd med indrivning får Kronofogdemyndigheten komma överens med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om ersättning som är anpassad till det enskilda fallet, om indrivningen

 • är förenad med särskilt stora svårigheter eller kostnader, eller

 • avser organiserad brottslighet.

Synpunkter från Skatteverket om borgenärsuppgifter

10 §Om en fråga om någon sådan åtgärd som avses i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter tas upp av den anmodade myndigheten i en annan medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten inhämta Skatteverkets synpunkter och vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svensk myndighet kan vara skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första sycket.

Statistikuppgifter m.m. till Europeiska kommissionen

11 §Kronofogdemyndigheten ska till Europeiska kommissionen lämna de statistikuppgifter och andra upplysningar som avses i artikel 27.1 och 2 i direktiv 2010/24/EU.

Bemyndigande

12 §Kronofogdemyndigheten får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, och

 2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...