Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

1 §Skatteverkets huvudkontor är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/20041.

2 §Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 389/2012. Verket ska också till Europeiska kommissionen lämna sådan information som avses i artikel 34.2 i den förordningen.

3 §Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 2 § och enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 389/2012.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt den förordningen bedrivs på ett effektivt sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2012:331

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter.