Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om värdepappersfonder.

Intyg för mottagarfond

2 §Finansinspektionen ska på begäran utfärda ett intyg om att en värdepappersfond uppfyller kraven för att vara mottagarfond enligt 1 kap. 1 § första stycket 19 b och c lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Samråd och underrättelse om avslag på ansökningar

3 §Innan Finansinspektionen avslår ett förvaltningsbolags ansökan om tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska inspektionen samråda med behörig myndighet i bolagets hemland.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om hur många ansökningar som avslagits och skälen för avslag.

Webbinformation

4 §Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra information om de lagar och andra författningar som gäller för bildande och drift av värdepappersfonder här i landet samt för sådan marknadsföring av andelar i fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Informationen ska offentliggöras åtminstone på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

4 a §Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 99b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU.

Förordning (2016:891)

Begäran om kompletterande uppgifter

5 §Om en behörig myndighet begär kompletterande uppgifter om innehållet i ett intyg som Finansinspektionen utfärdat enligt 2 kap. 13 § andra stycket eller 15 a § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller den dokumentation som ett fondbolag lämnat i samband med en ansökan om tillstånd att förvalta ett fondföretag, ska inspektionen besvara begäran inom tio arbetsdagar från det att den togs emot.

Uppgifter om uppdragsavtal

6 §Finansinspektionen ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifter om uppdragsavtal som avses i 4 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder till behörig myndighet i ett berört fondföretags hemland.

Underrättelser till Skatteverket om gränsöverskridande fusioner

7 §Finansinspektionen ska underrätta Skatteverket om beslut att godkänna att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Finansinspektionen ska också underrätta Skatteverket om beslut av en behörig myndighet att godkänna en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är övertagande fond.

Ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier

8 §Bestämmelserna i 912 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier enligt 11 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

9 §Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 11 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.

10 §Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.

11 §Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller

 2. förvärvaren inte är

  1. ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, ett fondföretag eller en AIF-förvaltare och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

  2. ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

12 §Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

Underrättelser till Bolagsverket om ledamöter och ersättare

13 §Om Finansinspektionen med stöd av 12 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören.

Underrättelser till EU-institutioner

14 §Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 1 kap. 4 § första stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Förordning (2017:1153)

15 §Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om svårigheter av allmän natur som fondbolag möter vid marknadsföringen av fondandelar i länder utanför EES.

16 §Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de åtgärder som inspektionen har vidtagit mot förvaltningsbolag enligt 12 kap. 15 § tredje stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

17 §Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna en förteckning över de banker och kreditmarknadsföretag som fått tillstånd att ge ut säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Vid varje förändring ska en ny förteckning överlämnas.

Bemyndiganden

18 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om värdepappersfonder meddela föreskrifter om

 1. översättning till svenska och engelska språket av information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

 2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

 3. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

 4. hur ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla information om de uppgifter som avses i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första stycket,

 5. på vilket språk ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla funktionerna i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första stycket,

 6. vilka åtgärder fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 8 § första stycket,

 7. på vilket språk ett fondföretag ska tillhandahålla information enligt 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 och 9 a § första stycket,

 8. hur ett fondföretag ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföringen av andelar i företaget enligt 1 kap. 9 § första stycket 2,

 9. hur medel för distanskommunikation får användas när ett fondföretag som har upphört med marknadsföring i Sverige av andelar i företaget ska tillhandahålla kvarvarande andelsägare här i landet information enligt 1 kap. 9 a § första stycket,

 10. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

 11. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,

 12. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,

 13. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1 eller 15 § första stycket 1,

 14. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,

 15. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § fjärde stycket,

 16. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17, 17 c och 17 f §§,

 17. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 2 kap. 17 g §,

 18. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,

 19. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

 20. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,

 21. utformningen och tillämpningen av metoder för justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § och vilka krav som ska uppfyllas när ett justerat fondandelsvärde beräknas och används,

 22. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15–16 a §§,

 23. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,

 24. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,

 25. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,

 26. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,

 27. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,

 28. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,

 29. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,

 30. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

 31. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

 32. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

 33. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje stycket,

 34. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

 35. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

 36. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § första stycket,

 37. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,

 38. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,

 39. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

 40. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

 41. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

 42. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

 43. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

 44. att vissa uppgifter som enligt 10 kap. 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Förordning (2023:236)

19 §Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 18 § 44, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Förordning (2023:236)

20 §Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska lämnas.

Förordning (2018:1762)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1762

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

2019:620

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2021:112

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2021.

2022:203

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

2023:236

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.