Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

(senast ändrad genom SFS 2017:877)

Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige.

Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

2 §Vid bistånd med delgivning enligt denna förordning tillämpas delgivningslagen (2010:1932).

2 a §Länsstyrelsen i Stockholms län är centralmyndighet för internationella delgivningsfrågor och mottagande organ för vissa ansökningar om bistånd med delgivning i Sverige.

Förordning (2017:877)

Bistånd med delgivning utomlands

3 §En domstol eller annan myndighet i Sverige som i ett mål eller ärende ska delge någon utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om bistånd med delgivning, om

 1. myndigheten har försökt att själv delge mottagaren i den andra staten, men detta inte har kunnat ske,

 2. det saknas möjlighet för myndigheten att själv ansöka om bistånd med delgivning i den andra staten, eller

 3. den andra staten kräver att en ansökan om delgivning skickas genom en centralmyndighet.

4 §Ansökan om bistånd med delgivning i Danmark, Finland, Island eller Norge enligt den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning görs hos behörig myndighet i den stat där delgivning ska ske.

5 §En person som, utan samband med mål eller ärende, ska delge någon utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om bistånd med delgivning, om

 1. den enskilde har försökt att själv delge mottagaren i den andra staten, men detta inte har kunnat ske, eller

 2. det saknas möjlighet för personen att själv ansöka om bistånd med delgivning i den andra staten.

6 §En ansökan om bistånd med delgivning enligt 3 eller 5 § bör innehålla

 1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om medborgarskap,

 2. namn och organisationsnummer för juridisk person,

 3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,

 4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas och skälen till det,

 5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska verkställas på ett visst sätt,

 6. uppgift om tidigare delgivningsförsök och skälen till att bistånd begärs av Länsstyrelsen i Stockholms län,

 7. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan, och

 8. en kort sammanfattning av innehållet i de handlingar som ska delges.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.

Om det för att delgivning ska kunna ske krävs att ansökan eller handlingarna är skrivna på eller översatta till visst språk, ska en översättning av ansökan eller handlingarna bifogas.

7 §Om en ansökan enligt 6 § till form eller innehåll är bristfällig eller om det under ärendets handläggning framkommer att ansökan behöver kompletteras, ska Länsstyrelsen i Stockholms län ge myndigheten eller den enskilde möjlighet att inom en viss tid komma in med nödvändig komplettering.

8 §Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa delgivningsuppdraget till den myndighet eller person som ansökt om bistånd med delgivning. Om delgivning inte kunnat ske, ska länsstyrelsen ange skälen till detta.

Bistånd med delgivning i Sverige

9 §Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar bistånd med delgivning i Sverige, om ansökan om sådant bistånd getts in av utländsk domstol eller myndighet eller någon som enligt en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige är behörig att ansöka om bistånd med delgivning.

En ansökan om bistånd med delgivning som görs med stöd av den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning ska ges in till länsstyrelsen i det län där delgivningsmottagaren är folkbokförd eller har sitt säte.

Om en ansökan har getts in till en annan myndighet än den länsstyrelse som anges i första eller andra stycket, ska myndigheten lämna över ansökan till den länsstyrelse som är behörig om inte myndigheten enligt lag eller annan författning själv ska ombesörja delgivningen.

10 §En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige får översändas genom post, bud, telefax eller, om det är lämpligt, på elektronisk väg.

Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan får översändas på något av dessa sätt.

11 §En ansökan om bistånd med delgivning enligt 9 § bör innehålla

 1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om medborgarskap,

 2. namn och organisationsnummer för juridisk person,

 3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,

 4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas och skälen till det,

 5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska verkställas på ett visst sätt, och

 6. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan.

Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.

12 §Om en ansökan enligt 11 § till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet går att lägga till grund för delgivning i Sverige ska den som ansökt om delgivning ges möjlighet att inom en viss tid komma in med nödvändig komplettering.

13 §En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige ska vara skriven på eller översatt till svenska, eller

 1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning, Förenta nationernas konvention den 20 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet eller Förenta nationernas konvention den 31 oktober 2003 mot korruption, eller

 2. till danska, norska eller engelska om ansökan görs med stöd av den europeiska konventionen den 8 november 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, eller

 3. till engelska eller franska om ansökan görs med stöd av Haagkonventionen den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

14 §Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan bör vara skriven på eller översatt till svenska, eller

 1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål eller den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning, eller

 2. till ett annat språk som delgivningsmottagaren förstår om den ansökande myndigheten känner till detta och ansökan görs med stöd av konventionen den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater eller avtalet mellan Europeiska unionen och Japan den 15 december 2009 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Om handlingen som ska delges är översatt till ett annat språk än vad som följer av första stycket, ska delgivningsmottagaren i samband med delgivningen upplysas om att hans eller hennes samtycke i vissa fall krävs enligt 4 a § andra stycket delgivningslagen.

15 §När delgivning har skett, ska intyg om detta upprättas. Om delgivning inte kunnat ske, ska skälen till detta anges. Länsstyrelsen ska redovisa ärendet till den som enligt 9 § ansökt om bistånd med delgivning.

16 §Avser delgivningen kallelse av vittne eller sakkunnig till inställelse inför den andra statens rättsliga myndigheter får Länsstyrelsen i Stockholms län betala ut förskott för kostnader med anledning av inställelsen, om

 1. kallelsen sker med stöd av den europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, och

 2. det har begärts av den myndighet som ansökt om bistånd.

Länsstyrelsen i Stockholms län bestämmer storleken på förskottet. Förskottet lämnas av allmänna medel. Länsstyrelsen ska kräva tillbaka vad som har betalats ut i förskott om det inte med hänsyn till beloppets storlek finns skäl att avstå från återkrav.

Gemensamma bestämmelser

17 §Länsstyrelsen i Stockholms län ska inte ta ut någon avgift för att bistå med delgivning utomlands eller i Sverige med undantag för vad som gäller för enskild sökande enligt 22 § delgivningsförordningen (2011:154).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:877

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...