Förordning (2014:936) om näringsförbud

(senast ändrad genom SFS 2020:324)

Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning gäller för näringsförbud och tillfälligt näringsförbud som har meddelats med stöd av lagen (2014:836) om näringsförbud eller motsvarande äldre bestämmelser.

2 §Med näringsförbudsregister avses det register som anges i 40 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Domstols underrättelseskyldighet

3 §En domstol som har meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud ska till domen eller beslutet foga en särskild underrättelse som närmare förklarar vad förbudet innebär.

Underrättelsen ska utformas enligt ett formulär som fastställs av Domstolsverket.

4 §Domstolen ska till näringsförbudsregistret och till Kronofogdemyndigheten sända uppgifter om domar och beslut i vilka domstolen har

 1. meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 2. ändrat eller upphävt ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 3. meddelat undantag från ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 4. återkallat ett undantag,

 5. förlängt tiden för ett undantag,

 6. bestämt att ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud tills vidare inte ska gälla, eller

 7. förlängt tiden för ett näringsförbud.

När en sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 ska det också tydligt anges vilken verksamhet som undantaget avser.

Domstolsverket får, efter att ha gett Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur domstolarna ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf.

5 §Uppgifter om domar och beslut som avses i 4 § ska lämnas så snart avgörandet om näringsförbud har vunnit laga kraft. I de fall avgörandet gäller omedelbart ska dock uppgifter enligt 4 § lämnas så snart avgörandet har meddelats.

6 §Om någon som har tillstånd av en myndighet att driva näring inom ett särskilt reglerat näringsområde meddelas näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, ska domstolen i fall som avses i 4 § sända en kopia av domen eller beslutet till den tillståndsgivande myndigheten. I fråga om när sådan underrättelse ska göras gäller 5 §.

Näringsförbudsregistret

7 §Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för

 1. samordnad registrering av och information om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,

 2. framställning för intyg och registerutdrag,

 3. framställning av bevis om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud samt bevis om frihet från näringsförbud, och

 4. underrättelser enligt 12 §.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i näringsförbudsregistret.

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.

Förordning (2018:391)

8 §När ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud har meddelats, ska Bolagsverket kungöra detta i en tidning som verket ger ut. Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

9 §Näringsförbudsregistret ska innehålla uppgift om

 1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, och postadress när det gäller en person som fått näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 2. huruvida näringsförbudet är tillfälligt,

 3. den tid näringsförbudet avser,

 4. huruvida näringsförbudet har ändrats eller upphävts,

 5. undantag och villkor i samband med undantaget samt om huruvida undantaget återkallats, och

 6. vilken domstol som har beslutat om näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud samt målnummer.

10 §Uppgifter om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud ska gallras ur näringsförbudsregistret så snart som möjligt efter det att tiden för näringsförbudet har löpt ut eller uppgift har kommit in om att förbudet av något annat skäl har upphört att gälla.

11 §Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur utdrag ska lämnas ur näringsförbudsregistret.

12 §Underrättelser om de uppgifter som förs in i näringsförbudsregistret och om de ändringar som görs i registret ska fortlöpande sändas till Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

13 §Om den som i tjänsten hanterar ett utdrag ur näringsförbudsregistret finner anledning att anta att dess innehåll är oriktigt, ska han eller hon genast anmäla det till Bolagsverket.

14 §Bolagsverket ska lämna behövliga utdrag ur registret till rättsstatistiken enligt de anvisningar som Domstolsverket tillhandahåller, efter att ha gett Bolagsverket tillfälle att yttra sig.

15 §De uppgifter som finns i näringsförbudsregistret ska vara offentliga.

I fråga om personuppgifter ska näringsförbudsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  • som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i registret,

  • som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

  • som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som finns i registret,

 2. allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i näringsförbudsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

Personnummer och andra identitetsnummer i registret får behandlas för de ändamål som anges i första stycket.

16 §Bolagsverket får medge direktåtkomst till näringsförbudsregistret för de ändamål som anges i 15 § och i den utsträckning det är förenligt med bestämmelserna om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

En myndighet får medges direktåtkomst till personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel. Andra än myndigheter får endast medges direktåtkomst till sådana personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt 3 kap. 9 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning.

Förordning (2018:391)

17–18 §§har upphävts genom förordning (2018:391).

Kronofogdemyndighetens tillsynsverksamhet

19 §Kronofogdemyndigheten ska genomföra tillsynen över meddelade näringsförbud med respekt för den personliga integriteten och på ett sådant sätt att tillsynen inte väcker onödig uppmärksamhet eller annars orsakar den som har näringsförbud eller någon annan enskild större besvär än nödvändigt.

20 §Kallelse till samtal ska sändas med posten eller ske på annat lämpligt sätt. När vite eller annan påföljd föreläggs, ska kallelsen vara skriftlig och delges.

21 §Ett föreläggande om vite enligt 43 eller 45 § lagen (2014:836) om näringsförbud ska vara skriftligt. Föreläggandet ska delges.

22 §Kronofogdemyndigheten ska på ett lämpligt sätt dokumentera de uppgifter som hämtas in i samband med tillsynen.

23 §Beslut som fattas av Kronofogdemyndigheten ska antecknas på lämpligt sätt.

24 §Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska anmäla till åklagaren om det finns skäl att misstänka att ett näringsförbud överträds eller har överträtts eller att den som har fått undantag från ett sådant förbud enligt 35 § lagen (2014:836) om näringsförbud bryter mot sina skyldigheter i den verksamhet som avses med undantaget, eller mot vad rätten har bestämt i samband med att den beviljade undantag.

Förordning (2020:324)

25 §Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska särskilt uppmärksamma när det kan finnas skäl att meddela näringsförbud enligt 6 § lagen (2014:836) om näringsförbud och anmäla detta till åklagaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:391

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2020:324

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...