Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning gäller för näringsförbud och tillfälligt näringsförbud som har meddelats med stöd av lagen (2014:836) om näringsförbud eller motsvarande äldre bestämmelser.

2 §Med näringsförbudsregister avses det register som anges i 40 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Domstols underrättelseskyldighet

3 §En domstol som har meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud ska till domen eller beslutet foga en särskild underrättelse som närmare förklarar vad förbudet innebär.

Underrättelsen ska utformas enligt ett formulär som fastställs av Domstolsverket.

4 §Domstolen ska till näringsförbudsregistret och till Kronofogdemyndigheten sända uppgifter om domar och beslut i vilka domstolen har

 1. meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 2. ändrat eller upphävt ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 3. meddelat undantag från ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 4. återkallat ett undantag,

 5. förlängt tiden för ett undantag,

 6. bestämt att ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud tills vidare inte ska gälla, eller

 7. förlängt tiden för ett näringsförbud.

När en sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 ska det också tydligt anges vilken verksamhet som undantaget avser.

Domstolsverket får, efter att ha gett Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur domstolarna ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf.

5 §Uppgifter om domar och beslut som avses i 4 § ska lämnas så snart avgörandet om näringsförbud har vunnit laga kraft. I de fall avgörandet gäller omedelbart ska dock uppgifter enligt 4 § lämnas så snart avgörandet har meddelats.

6 §Om någon som har tillstånd av en myndighet att driva näring inom ett särskilt reglerat näringsområde meddelas näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, ska domstolen i fall som avses i 4 § sända en kopia av domen eller beslutet till den tillståndsgivande myndigheten. I fråga om när sådan underrättelse ska göras gäller 5 §.

Näringsförbudsregistret

7 §Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för

 1. samordnad registrering av och information om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,

 2. framställning för intyg och registerutdrag,

 3. framställning av bevis om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud samt bevis om frihet från näringsförbud, och

 4. underrättelser och uppgiftslämnande enligt 12 §.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i näringsförbudsregistret.

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.

Förordning (2023:738)

8 §När ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud har meddelats, ska Bolagsverket kungöra detta i en tidning som verket ger ut. Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

9 §Näringsförbudsregistret ska innehålla uppgift om

 1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, och postadress när det gäller en person som fått näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

 2. huruvida näringsförbudet är tillfälligt,

 3. den tid näringsförbudet avser,

 4. huruvida näringsförbudet har ändrats eller upphävts,

 5. undantag och villkor i samband med undantaget samt om huruvida undantaget återkallats, och

 6. vilken domstol som har beslutat om näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud samt målnummer.

10 §Uppgifter om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud ska gallras ur näringsförbudsregistret så snart som möjligt efter det att tiden för näringsförbudet har löpt ut eller uppgift har kommit in om att förbudet av något annat skäl har upphört att gälla.

11 §Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur utdrag ska lämnas ur näringsförbudsregistret.

12 §Underrättelser om de uppgifter som förs in i näringsförbudsregistret och om de ändringar som görs i registret ska fortlöpande sändas till Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Bolagsverket ska på begäran av en behörig myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämna uppgifter om vad som finns registrerat i näringsförbudsregistret om en viss person. Uppgifterna ska lämnas genom det system för sammankoppling av register som inrättats genom artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

Förordning (2023:738)

13 §Om den som i tjänsten hanterar ett utdrag ur näringsförbudsregistret finner anledning att anta att dess innehåll är oriktigt, ska han eller hon genast anmäla det till Bolagsverket.

14 §Bolagsverket ska lämna behövliga utdrag ur registret till rättsstatistiken enligt de anvisningar som Domstolsverket tillhandahåller, efter att ha gett Bolagsverket tillfälle att yttra sig.

15 §De uppgifter som finns i näringsförbudsregistret ska vara offentliga.

I fråga om personuppgifter ska näringsförbudsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  • som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i registret,

  • som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller

  • som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som finns i registret,

 2. allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i näringsförbudsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

Personnummer och andra identitetsnummer i registret får behandlas för de ändamål som anges i första stycket.

16 §Bolagsverket får medge direktåtkomst till näringsförbudsregistret för de ändamål som anges i 15 § och i den utsträckning det är förenligt med bestämmelserna om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

En myndighet får medges direktåtkomst till personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel. Andra än myndigheter får endast medges direktåtkomst till sådana personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt 3 kap. 9 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning.

Förordning (2018:391)

17–18 §§har upphävts genom förordning (2018:391).

Kronofogdemyndighetens tillsynsverksamhet

19 §Kronofogdemyndigheten ska genomföra tillsynen över meddelade näringsförbud med respekt för den personliga integriteten och på ett sådant sätt att tillsynen inte väcker onödig uppmärksamhet eller annars orsakar den som har näringsförbud eller någon annan enskild större besvär än nödvändigt.

20 §Kallelse till samtal ska sändas med posten eller ske på annat lämpligt sätt. När vite eller annan påföljd föreläggs, ska kallelsen vara skriftlig och delges.

21 §Ett föreläggande om vite enligt 43 eller 45 § lagen (2014:836) om näringsförbud ska vara skriftligt. Föreläggandet ska delges.

22 §Kronofogdemyndigheten ska på ett lämpligt sätt dokumentera de uppgifter som hämtas in i samband med tillsynen.

23 §Beslut som fattas av Kronofogdemyndigheten ska antecknas på lämpligt sätt.

24 §Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska anmäla till åklagaren om det finns skäl att misstänka att ett näringsförbud överträds eller har överträtts eller att den som har fått undantag från ett sådant förbud enligt 35 § lagen (2014:836) om näringsförbud bryter mot sina skyldigheter i den verksamhet som avses med undantaget, eller mot vad rätten har bestämt i samband med att den beviljade undantag.

Förordning (2020:324)

25 §Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska särskilt uppmärksamma när det kan finnas skäl att meddela näringsförbud enligt 6 § lagen (2014:836) om näringsförbud och anmäla detta till åklagaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:391

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

2020:324

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

2023:738

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.