Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och Hongkong SARs regering undertecknade den 22 augusti 2014 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilagan till denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:1408

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016. Förordning (2016:106)

 2. Lagen ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkongs regering om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkongs regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Avtalets syfte och tillämpningsområde

1.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, beskattning och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 7. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

2.Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2 Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3 Skatter som omfattas

1.De skatter som omfattas av detta avtal är följande:

 1. i den särskilda administrativa regionen Hongkong,

  1. skatt på vinster,

  2. skatt på löner, och

  3. fastighetsskatt,

  oavsett om beskattningsanspråk görs vid en enskild beskattning,

 2. i Sverige,

  1. skatter på inkomster, vinster och löner,

  2. skatter på utdelningar, royalty och kapitalvinster,

  3. skatter på förmögenhet, och

  4. andra kategorier av skatter, med undantag för tullavgifter, nämligen:

   • skatter på dödsbon, arv och gåvor,

   • skatter på fast eller lös egendom,

   • konsumtionsskatter, och

   • skatter på varor och tjänster.

2.Detta avtal tillämpas även på skatter av samma slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Detta avtal tilllämpas även på skatter av i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna är överens om detta. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4 Definitioner

1.Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

  1. ”den särskilda administrativa regionen Hongkong” avser varje område inom vilket skattelagstiftningen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong tilllämpas,

  2. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialhav och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 1. ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 2. ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 3. ”behörig myndighet” avser

  1. i den särskilda administrativa regionen Hongkong, ”the Commissioner of Inland Revenue” eller dennes befullmäktigade ombud,

  2. i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 4. ”avtalsslutande part” avser Sverige eller den särskilda administrativa regionen Hongkong beroende på sammanhanget,

 5. ”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form,

 6. ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna begärda upplysningar,

 7. ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning,

 8. ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 9. ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

 10. ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens om,

 11. ”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har anmodats att lämna upplysningar,

 12. ”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär upplysningar,

 13. ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal.

2.Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 5 Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna.

3.Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

4.Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och för de ändamål som anges i artikel 1, inhämta och lämna:

 1. upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare,

 2. upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5.Den anmodade parten ska tillhandahålla upplysningar som föregår dagen då detta avtal träder i kraft med avseende på de skatter som omfattas av avtalet, i den mån upplysningarna kan antas vara relevanta för ett beskattningsår eller en skattepliktig händelse efter den dagen.

6.Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

 1. identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

 2. beskattningsåret för vilket upplysningar begärs,

 3. beskattningsändamålet för vilket upplysningarna efterfrågas och vilken typ av skatt som avses,

 4. uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet deras närmare beskaffenhet, deras relevans för ändamålet med begäran och i vilken form som den anmodande parten önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,

 5. skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade partens jurisdiktion,

 6. såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna,

 7. uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

 8. uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess jurisdiktion, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

7.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten:

 1. till den behöriga myndigheten i den anmodande parten skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister i begäran, och

 2. om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90 dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna, ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran.

Artikel 6 Möjlighet att avslå en begäran

1.Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning.

Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja handels-­, affärs-­, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

 1. förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

 2. förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en person som har uppehållstillstånd, är inkorporerad eller på annat sätt har bildats i den anmodade parten (då den anmodade parten är den särskilda administrativa regionen Hongkong) eller en medborgare i den anmodade parten (då den anmodade parten är Sverige) i förhållande till en person som har uppehållstillstånd, är inkorporerad eller på annat sätt har bildats i den anmodande parten (då den anmodande parten är den särskilda administrativa regionen Hongkong) eller en medborgare i den anmodande parten (då den anmodande parten är Sverige).

Artikel 7 Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med beskattning eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 8 Kostnader

1.Uppkomna sedvanliga kostnader för att besvara en begäran om upplysningar ska bäras av den anmodade parten. Sådana sedvanliga kostnader ska normalt täcka interna administrativa kostnader och mindre externa kostnader.

2.Alla andra kostnader som inte är sedvanliga kostnader anses vara extraordinära kostnader och den anmodande parten ska svara för dessa. Extraordinära kostnader innefattar, men är inte begränsade till, följande:

 1. skäliga kostnader från tredje part för att utföra efterforskning,

 2. skäliga kostnader för att anlita experter, tolkar eller översättare,

 3. skäliga kostnader för att förmedla dokument till den anmodande parten,

 4. skäliga processkostnader i den anmodade parten i förhållande till en specifik begäran om upplysningar, och

 5. skäliga kostnader för att erhålla vittnesberättelser eller vittnesmål.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska överlägga med varandra i varje enskilt fall, där de extraordinära kostnaderna förväntas att överstiga 500 USD för att avgöra om den anmodande parten ska fortskrida med begäran och svara för kostnaden.

Artikel 9 Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Artikel 10 Språk

Begäran om handräckning och svar på sådan begäran ska upprättas på engelska.

Artikel 11 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpning av artikel 5.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse med stöd av denna artikel.

4.De avtalsslutande parterna får också överenskomma om andra former för tvistlösning.

Artikel 12 Ikraftträdande

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot.

2.Bestämmelserna i detta avtal ska tillämpas i alla ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 13 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2.I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 7 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 22 augusti 2014, i två exemplar på engelska språket.