1 §Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag ges enligt denna förordning i syfte att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 §I denna förordning betyder

 • växthusgas: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten, svavelhexafluorid eller kvävetrifluorid,

 • laddningspunkt för AC-laddning: en laddningspunkt för växelström där el kan överföras till elfordon,

 • laddningspunkt för DC-laddning: en laddningspunkt för likström där el kan överföras till elfordon,

 • lätt lastbil: en lätt lastbil enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

 • lätt buss: en lätt buss enligt lagen om vägtrafikdefinitioner,

 • buss i klass I: en buss enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som

  1. har en maximal transportkapacitet om minst 15 passagerare,

  2. är konstruerad med utrymme för stående passagerare,

  3. inte är utrustad med bälten, och

  4. används för stadstrafik,

 • personbil: en personbil enligt lagen om vägtrafikdefinitioner, och

 • konkurrensutsatt anbudsförfarande: ett sådant förfarande som avses i artikel 2.38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förordning (2024:17)

2 a §Med biodrivmedel, biobränslen och livsmedels- och fodergrödor avses i denna förordning detsamma som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Förordning (2022:1848)

Allmänna förutsättningar för stöd

3 §Stöd får endast ges till en åtgärd som bidrar till att

 1. uppfylla strategier, planer eller program för klimat och energi i det eller de län eller i den eller de kommuner där åtgärden är avsedd att genomföras, och

 2. öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.

Förordning (2017:815)

4 §Stöd ska i första hand ges till den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för flera ansökningar, ska hänsyn också tas till

 1. åtgärdernas möjlighet att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket,

 2. åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion, och

 3. åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.

Förordning (2019:526)

4 a §Om stöd ges genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande får andra urvalskriterier än de som anges i 4 § användas. Urvalskriterierna ska offentliggöras inför varje prövningstillfälle.

Förordning (2022:439)

5 §Stöd får inte ges till privatpersoner.

6 §Stöd får ges till en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser endast om

 1. stödet avser åtgärder som innebär ökad användning av spillvärme, och

 2. sökanden visar att åtgärden medför eller kommer att medföra utsläpp som väsentligt understiger de relevanta riktmärkesvärdena för gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG.

Om åtgärden medför utsläpp som inte väsentligt understiger riktmärkesvärdena får stöd dock ges om ansökan innehåller en godtagbar förklaring till varför det inte är möjligt att uppnå så låga utsläpp.

Förordning (2022:1848)

6 a §Stöd får ges till en åtgärd som avser investering i en anläggning för elproduktion endast om elproduktionen baseras på biogas som

 1. har producerats genom rötning, och

 2. omvandlas till el i en eller flera stationära motorer.

Förordning (2021:1277)

6 b §Om en åtgärd påverkar möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm för luft i ett område där det har upprättats ett åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormen får stöd endast ges om sökanden visar att åtgärden är förenlig med åtgärdsprogrammet.

Förordning (2022:1848)

6 c §Stöd för produktion av biodrivmedel och biobränslen och stöd för användning av biobränslen för produktion av el, värme och kyla får ges endast om bränslet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Om det är fråga om användning av fasta eller gasformiga biobränslen för produktion av el, värme eller kyla i en annan anläggning än en sådan anläggning som avses i 1 kap. 3 a § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen får stöd ges även om bränslet inte omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt samma lag.

Stöd för produktion av biodrivmedel och biobränslen och stöd för användning av biobränslen för produktion av el, värme och kyla får inte ges om bränslet är framställt av livsmedels- eller fodergrödor.

Förordning (2022:1848)

6 d §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen får stöd inte ges till en åtgärd som är relaterad till fossila bränslen eller som har samband med en sådan verksamhet.

Stöd får trots första stycket ges till en åtgärd som avser kraft- eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur där naturgas används, om åtgärden uppfyller villkoren i bilaga III till kommissionens tillkännagivande med teknisk vägledning om principen om att inte orsaka betydande skada inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens (2021/C 58/01).

Förordning (2022:1848)

6 e §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen får stöd inte ges till

 1. deponering av avfall, eller

 2. förbränning av avfall.

Under förutsättning att åtgärden inte ökar anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller förlänger anläggningens livslängd får stöd trots första stycket ges till en åtgärd

 1. som uteslutande är avsedd för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller

 2. på en befintlig anläggning, om åtgärden syftar till att

  1. öka energieffektiviteten,

  2. avskilja avgaser för lagring, eller

  3. återvinna material från förbränningsaska.

Förordning (2022:1848)

6 f §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen får stöd inte ges till mekanisk biologisk behandling av avfall.

Under förutsättning att åtgärden inte ökar anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller förlänger anläggningens livslängd får stöd trots första stycket ges till en åtgärd på en befintlig anläggning om åtgärden syftar till att

 1. öka energieffektiviteten, eller

 2. kompostera eller anaerobt bryta ned bioavfall.

Förordning (2022:1848)

7 §Stöd får inte ges till en åtgärd som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd,

 2. berättigar till bidrag enligt förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon,

 3. berättigar till bidrag enligt förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon,

 4. berättigar till bidrag enligt förordningen (2016:836) om elbusspremie,

 5. har påbörjats innan beslut i frågan om stöd har fattats,

 6. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen (2008:486),

 7. avser köp av en personbil, lätt lastbil, lätt buss, eller buss i klass I, eller

 8. huvudsakligen är informationsinsatser.

Förordning (2024:17)

Särskilda förutsättningar för stöd till företag

8 §Stöd till företag får endast ges

 1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och i någon av artiklarna 36–41, 46–49, 56, 56a.1, 56a.3–14, 56b och 56c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,

 2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller

 3. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Trots första stycket 1 får stöd ges till företag i de fall då stödet för någon av de angivna åtgärderna överstiger de tröskelvärden som anges i artikel 4.1 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen.

Stödet får uppgå till högst 70 procent av företagets investeringskostnad.

Förordning (2024:375)

8 a §Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Förordning (2021:1277)

Särskilda förutsättningar för stöd till andra än företag

9 §Stöd till andra än företag får endast ges i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska genomföras, dock högst med 50 procent av investeringskostnaden.

Förordning (2016:358)

Särskilda förutsättningar för stöd som avser laddningspunkter för elfordon

10 §Stöd som avser en laddningspunkt för AC-laddning eller DC-laddning av elfordon får ges endast om laddningspunkten

 1. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad,

 2. utrustas på ett sådant sätt att informationen om laddningspunkten kan förmedlas i realtid, i de fall laddningspunkten är tillgänglig för allmänheten, och

 3. placeras så att den kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddningspunkter i det aktuella området.

Stödet får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden om

 1. stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2023/2831, eller

 2. laddningspunkten inte är tillgänglig för allmänheten.

Stöd får inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hushåll.

Förordning (2024:375)

10 a §Om en laddningspunkt som avses i 10 § utrustas med uttag eller don för kabelanslutning för fordon ska uttaget eller donet vara utformat i enlighet med typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 för AC-laddning eller typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3 för DC-laddning.

Förordning (2022:439)

10 b §Länsstyrelsen ska hålla öppna offentliga samråd för att utreda behov av stöd enligt artikel 36a.7 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Ett sådant samråd ska hållas endast om Naturvårdsverket har bedömt att ett samråd ska genomföras.

Förordning (2022:439)

Ansökan om stöd

11 §En ansökan om stöd ska göras skriftligen och lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärden ska genomföras.

12 §En ansökan om stöd ska innehålla

 1. uppgifter om sökanden, åtgärdens plats och åtgärdens start- och slutdatum,

 2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,

 3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som det söks stöd för,

 4. en lönsamhetskalkyl,

 5. en beskrivning av hur stor minskning av utsläppen av växthusgaser som åtgärden beräknas medföra i förhållande till om åtgärden inte genomförs och en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av utsläppsminskningen,

 6. en beskrivning dels av hur åtgärden kan bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion, dels av åtgärdens effekter på andra miljömål, människors hälsa och sysselsättning,

 7. i förekommande fall, en beskrivning av samverkan och synergieffekter med andra verksamheter eller projekt, och

 8. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd.

Förordning (2017:815)

13 §Om ansökan avser ett företag, ska den också innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

14 §Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831, ska ansökan också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under den senaste treårsperioden.

Förordning (2024:375)

Länsstyrelsens hantering av ansökningar

15 §Länsstyrelsen ska överlämna ansökningshandlingarna till Naturvårdsverket tillsammans med ett eget yttrande.

Yttrandet ska innehålla länsstyrelsens bedömning i fråga om

 1. åtgärdens förenlighet med den strategi eller plan eller det program som avses i 3 § 1 eller det mål, den prioritering och den vision som avses i 3 § 2,

 2. huruvida åtgärden kan förbättras, effektiviseras eller generera synergieffekter genom samarbete med andra sökande i länet och deras åtgärder,

 3. förutsättningarna i 6 och 7 §§, och

 4. huruvida specifika villkor för stödet bör fastställas.

Naturvårdsverkets prövning

16 §Naturvårdsverket prövar ansökningarna och beslutar om stöd.

Naturvårdsverket beslutar om antalet prövningstillfällen per år och publicerar uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats.

Förordning (2017:815)

16 a §En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 8 § andra stycket ska prövas av Naturvårdsverket i enlighet med kommissionens meddelande riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi 2022 (C/2022/481). Om Naturvårdsverket bedömer att det finns förutsättningar för att ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska verket enligt 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämna upplysningar om åtgärderna till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Förordning (2022:439)

16 b §I ärenden där stöd ges genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande får en sökande rätta, förtydliga eller komplettera en ansökan eller en handling som lämnats in av sökanden tillsammans med ansökan endast om Naturvårdsverket tillåter eller begär det.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

Förordning (2022:439)

17 §Naturvårdsverkets beslut att ge stöd ska förenas med villkor om när åtgärden senast ska vara slutförd och med de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Om beslutet avser stöd till en laddningspunkt för elfordon och punkten är avsedd att vara tillgänglig för allmänheten, ska beslutet förenas med ett villkor om att stödmottagaren ska säkerställa att information om laddningspunktens placering görs offentlig och att informationen kan förmedlas i realtid.

Förordning (2017:815)

17 a §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Naturvårdsverkets beslut att ge stöd, utöver det som anges i 17 §, förenas med villkor om att stödmottagaren

 1. ska tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

 2. ska se till att kraven i 1 även ställs på den som utför eller medverkar till arbetet med åtgärden,

 3. på begäran av Ekonomistyrningsverket ska lämna de uppgifter till myndigheten som krävs för att följa upp stödet samt ge myndigheten möjlighet att besöka stödmottagaren och där ta del av information som behövs för uppföljningen,

 4. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och

 5. lämna information om att åtgärden helt eller delvis finansieras av medel från Europeiska unionen, i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Förordning (2021:1277)

17 b §I ärenden där stöd ges genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande ska Naturvårdsverket inte tillämpa bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen (2017:900) om partsinsyn och kommunikation.

Förordning (2022:439)

Uppgifter från Statens energimyndighet

18 §Statens energimyndighet ska inför varje prövningstillfälle lämna uppgifter till Naturvårdsverket om fördelningen av laddningspunkter för elfordon i varje region, om vilka prioriteringar som bör göras för att säkerställa en effektiv utveckling av laddinfrastrukturen i regionerna och om de övriga uppgifter som har betydelse för en sådan utveckling.

Förordning (2017:815)

Utbetalning av stöd

19 §Ett beslutat stödbelopp får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av beloppet betalas ut innan en åtgärd har slutförts.

En slutlig begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre månader från det att en åtgärd, enligt Naturvårdsverkets beslut, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den kostnad som stödet avser.

Förordning (2016:358)

20 §Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

21 §Om Naturvårdsverket beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Statens energimyndighet.

Förordning (2017:815)

22 §Naturvårdsverket får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller

 4. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

23 §Om ett stöd har betalats ut trots att det enligt 22 § funnits förutsättningar för att inte betala ut det, är mottagaren återbetalningsskyldig.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 24 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Förordning (2024:17)

24 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket helt eller delvis avstå från kravet på återbetalning eller kravet på ränta.

Förordning (2024:17)

Uppföljning och utvärdering

25 §Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av Statens energimyndighet i fråga om laddningspunkter och av Naturvårdsverket i övrigt. Länsstyrelsen ska hjälpa myndigheterna med uppföljningen och utvärderingen.

Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Ekonomistyrningsverket i revisionssyfte följa upp stödet och begära in nödvändiga uppgifter från stödmottagaren.

Förordning (2021:1277)

26 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Förordning (2017:815)

26 a §Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2831, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 7.4 i den förordningen.

Förordning (2024:375)

Bemyndigande

27 §Naturvårdsverket får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning,

 2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, och

 3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Innan Naturvårdsverket meddelar förskrifter som avser laddningspunkter ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

Förordning (2017:815)

Överklagande

28 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Naturvårdsverket enligt 20, 22 eller 24 § får dock inte överklagas.

Förordning (2024:17)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:517

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.

2016:358

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2016.

2017:815

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2017.

2018:889

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2018:1456

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

2019:526

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

2020:1185

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:1277

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

2022:439

Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2022.

2022:1848

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2023.

2023:27

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2023.

2024:17

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2024.

2024:375

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024.