1 §Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2016.

2 §Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 8.729 kronor

 872 kronor

236 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

14.094 kronor

1.409 kronor

372 kronor

72 kronor

3 §Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i lydelsen enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 7.729 kronor

 772 kronor

209 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

12.730 kronor

1.273 kronor

336 kronor

72 kronor

4 §Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i lydelsen enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 6.819 kronor

 681 kronor

181 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

11.366 kronor

1.136 kronor

300 kronor

72 kronor

5 §Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 227 kronor.