Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

(senast ändrad genom SFS 2022:746)

Denna lag byter den 12 augusti 2022 namn till lag om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden enligt lag (2022:746).

1 kap. Inledande bestämmelser1

Byter den 12 augusti 2022 namn till Lagens innehåll enligt lag (2022:746) [red.anm.].

1 §Lagen innehåller bestämmelser om

 1. förebyggande statligt stöd till kreditinstitut som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och

 2. en särskild fond för finansiering av sådant stöd och av statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

1 §2Lagen innehåller bestämmelser om

 1. förebyggande statligt stöd till kreditinstitut som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och

 2. stabilitetsfonden.

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

2 §3Om det behövs för att motverka en allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige, får förebyggande statligt stöd lämnas till kreditinstitut. Sådant stöd kan lämnas genom garantier eller kapitaltillskott.

Förebyggande statligt stöd kan även lämnas genom garantier till Riksbanken för återbetalning av likviditetsstöd som Riksbanken lämnar till kreditinstitut.

Upphör att gälla den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

3 §4Beslut om förebyggande statligt stöd enligt denna lag fattas av

 1. regeringen, eller

 2. den myndighet som regeringen bestämmer (stödmyndigheten).

Upphör att gälla den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

4 §5Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut lämnas efter det att avtal som rör stöd har ingåtts mellan staten och stödmottagaren eller dess ägare.

Garantier enligt 2 § andra stycket får lämnas efter överenskommelse mellan Riksbanken och regeringen eller stödmyndigheten.

Upphör att gälla den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

2 kap. Villkor för förebyggande statligt stöd6

Byter den 12 aug. 2022 namn till Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut enligt lag (2022:746) [red.anm.].

1 §Förebyggande statligt stöd får bara lämnas för fortsatt verksamhet i kreditinstitut som är livskraftiga.

Stödet ska vara tillfälligt och stå i proportion till omfattningen av den allvarliga störningen enligt 1 kap. 2 §.

Stödmyndigheten ska inför ett beslut om förebyggande statligt stöd låta göra en värdering av kreditinstitutet i enlighet med 7 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

1 §7Om det behövs för att motverka en allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige, får förebyggande statligt stöd lämnas till kreditinstitut. Sådant stöd kan lämnas genom garantier eller kapitaltillskott.

Förebyggande statligt stöd kan även lämnas genom garantier till Riksbanken för återbetalning av likviditetsstöd som Riksbanken lämnar till kreditinstitut.

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

2 §Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så att en snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsiktiga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås.

Staten ska tillförsäkras ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Om det finns synnerliga skäl, får avsteg göras från bestämmelserna om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).

2 §8Beslut om förebyggande statligt stöd enligt denna lag fattas av

 1. regeringen, eller

 2. den myndighet som regeringen bestämmer (stödmyndigheten).

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

3 §9Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut lämnas efter det att avtal som rör stöd har ingåtts mellan staten och stödmottagaren eller dess ägare.

Garantier enligt 1 § andra stycket får lämnas efter överenskommelse mellan Riksbanken och regeringen eller stödmyndigheten.

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

4 §10Förebyggande statligt stöd får bara lämnas för fortsatt verksamhet i kreditinstitut som är livskraftiga.

Stödet ska vara tillfälligt och stå i proportion till omfattningen av den allvarliga störningen enligt 1 kap. 2 §.

Stödmyndigheten ska inför ett beslut om förebyggande statligt stöd låta göra en värdering av kreditinstitutet i enlighet med 7 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

5 §11Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så att en snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsiktiga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås.

Staten ska tillförsäkras ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Om det finns synnerliga skäl, får avsteg göras från bestämmelserna om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

3 kap. Stabilitetsfonden

1 §För de ändamål som anges i 1 kap. 2 § ska det finnas ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. De medel som tillförts kontot utgör, tillsammans med de övriga tillgångar som anskaffats med stöd av denna lag, stabilitetsfonden.

Till stabilitetsfonden ska det föras

 1. inbetalda ersättningar för förebyggande statligt stöd enligt 2 kap. 2 §,

 2. tillgångar som anskaffats med medel från stabilitetsfonden, och

 3. medel som staten fått tillbaka och som avser lämnat stöd enligt denna lag och lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förvaltningen av stabilitetsfondens tillgångar.

1 §12För att finansiera de åtgärder som anges i 2 § ska det finnas ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. De medel som tillförts kontot utgör, tillsammans med de övriga tillgångar som anskaffats med stöd av denna lag, stabilitetsfonden.

Till stabilitetsfonden ska det föras

 1. inbetalda ersättningar, ränta eller annan kompensation för stöd enligt

  • 2 kap. 5 §, och

  • 4 kap. 1 och 5 §§ lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter,

 2. tillgångar som anskaffats med medel från stabilitetsfonden,

 3. medel som staten fått tillbaka och som avser lämnat stöd enligt denna lag och lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige,

 4. medel som staten fått tillbaka enligt artiklarna 27.10 och 64 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132, och

 5. intäkter som staten fått till följd av avtal om finansiering enligt 2 kap. 2 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förvaltningen av stabilitetsfondens tillgångar.

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

2 §Medel från stabilitetsfonden ska täcka:

 1. statens utgifter för stöd enligt denna lag,

 2. statens utgifter för att finansiera statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution,

 3. stödmyndighetens förvaltningskostnader, och

 4. ersättning som betalats ut på grund av en garanti till insättare enligt lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige.

Beslut att använda medel från stabilitetsfonden för att täcka utgifter enligt första stycket 2 får bara fattas av regeringen.

2 §13Medel från stabilitetsfonden ska täcka:

 1. statens utgifter för stöd enligt

  • denna lag, och

  • 4 kap. 1 och 5 §§ lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter,

 2. statens utgifter för att finansiera statligt stöd enligt

  • 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution, och

  • artiklarna 45–47 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23,

 3. stödmyndighetens förvaltningskostnader vid verksamhet enligt

  • denna lag, och

  • lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter,

 4. ersättning som betalas ut på grund av en garanti till insättare enligt lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige,

 5. ersättning som betalas ut till aktieägare, clearingmedlemmar eller andra borgenärer som till följd av resolution av en central motpart har fått ett sämre ekonomiskt utfall än vid konkurs eller likvidation enligt artikel 62 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23,

 6. statens utgifter som följer av avtal om finansiering enligt

  1. 2 kap. 2 § första stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter, eller

  2. 2 kap. 2 § andra stycket samma lag, och

 7. resolutionsmyndighetens kostnader och utlägg som uppkommit i samband med resolutionsåtgärder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23, samt kostnader och utlägg som uppkommit i samband med beslut om stöd under resolution och åtgärder för att lämna sådant stöd enligt 4 kap. 10 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

Beslut att använda medel från stabilitetsfonden för att täcka utgifter enligt första stycket 2 och 6 b får bara fattas av regeringen.

Träder i kraft den 12 augusti 2022 enligt lag (2022:746) [red.anm.].

Lag (2022:746)

3 §I den utsträckning medlen i stabilitetsfonden inte är tillräckliga för de ändamål som anges i 2 §, får lån tas upp i Riksgäldskontoret med högst det belopp som riksdagen har beslutat i ett särskilt bemyndigande. Sådana lån får tas upp även om det finns andra tillgångar i stabilitetsfonden än medel på kontot i Riksgäldskontoret.

4 kap. Avslutande bestämmelser

1 §Kreditinstitut ska lämna de uppgifter till regeringen och stödmyndigheten som de behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

2 §Riksbanken och Finansinspektionen ska på stödmyndighetens begäran lämna de uppgifter som myndigheten behöver för sin verksamhet enligt denna lag. Inom Riksgäldskontoret gäller motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot stödmyndigheten för den del av Riksgäldskontoret som inte bedriver verksamhet enligt denna lag.

3 §Stödmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen, om ett kreditinstitut inte fullgör sina skyldigheter enligt avtal ingångna med stöd av denna lag.

4 §Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

5 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om stöd enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:1017

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

 2. Genom denna lag upphävs lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.

 3. För stöd som lämnats enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut ska den lagen fortsätta att gälla.

 4. Stabilitetsavgift för 2015 ska tas ut enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Därefter ska stabilitetsavgift inte tas ut.

2022:746

Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2022.

Propositioner

SFS 2015:1017
Prop. 2015/16:5

SFS 2022:746
Prop. 2021/22:169