Tillämpningsområde

1 §I denna förordning finns det bestämmelser om stöd enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden.

Förordning (2022:751)

Inledande av ärenden om förebyggande statligt stöd

2 §Ansökan om förebyggande statligt stöd får göras hos Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret får också ta upp ett ärende om stöd utan någon ansökan.

Avtal som rör stöd

3 §Avtal eller beslut som rör stöd ingås respektive fattas av Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret ska överlämna ett avtal som rör stöd till regeringen för godkännande.

Villkor för stöd

4 §Villkor för stöd ska regleras genom avtal. Villkoren ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll och uppföljning.

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under avtalstiden

 1. begränsar användningen av det statliga stödet i stödmottagarens marknadsföring av krediter,

 2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande befattningshavare hos stödmottagaren som har den högsta sammanlagda ersättningen:

  1. fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats innan ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd,

  2. rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från stödmottagaren, får inte beslutas under tiden för stödet och omständigheter hänförliga till denna tid får inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats innan ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd får verkställas eller betalas ut under den tid stödet kvarstår, samt

  3. villkoren i avtal om avgångsvederlag får inte vara förmånligare än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande,

 3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för styrelseuppdrag begränsas till högst den nivå som beslutats innan ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd, och

 4. säkerställer att verksamheten inte genomgår en sådan väsentlig utvidgning som inte hade ägt rum om stödmottagaren inte hade omfattats av statligt stöd.

Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall ingå avtal trots att de villkor som anges i andra stycket 2 och 3 inte är uppfyllda.

5 §När kapitaltillskott lämnas ska staten få ersättning företrädesvis i form av preferensaktier med stark rösträtt.

Förvaltning av tillgångar

6 §Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och andra tillgångar som staten äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas.

Statens ägande ska avvecklas i sådan takt att staten så långt möjligt får ersättning för den risk och de kostnader som har varit förenade med en genomförd stödåtgärd. Riksgäldskontoret får besluta om avveckling av statens ägande av sådana aktier och andra tillgångar som förvaltas av myndigheten, om ägandet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Uppföljning av lämnat stöd

7 §Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de kreditinstitut som har fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor om återbetalning och andra villkor för stödet uppfylls.

Skyldighet att lämna upplysningar

8 §Av 4 kap. 1 § lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden följer att ett kreditinstitut ska lämna Riksgäldskontoret och regeringen de upplysningar som behövs. Om Riksgäldskontoret begär det, ska uppgifterna ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Förordning (2022:751)

Godkännande av Europeiska kommissionen

9 §För statligt stöd enligt denna förordning gäller som villkor att det ska godkännas av Europeiska kommissionen innan det får genomföras. Närmare bestämmelser om upplysningsskyldighet finns i 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Ytterligare föreskrifter

10 §Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:681

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

2022:751

Denna förordning träder i kraft den 12 augusti 2022.