Förordning (2016:836) om elbusspremie

(senast ändrad genom SFS 2021:1273)

1 §Syftet med denna förordning är att bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med en elbusspremie främja introduktionen av elbussar på marknaden.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förordning (2017:1341)

Ordförklaringar

2 §Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna förordning en regional myndighet som enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har det regionala ansvaret för kollektivtrafiken.

3 §Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som

 1. ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning och tidigare inte har varit påställd enligt någon av dessa förordningar,

 2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och

 3. är klassificerad i utsläppsklass El eller utsläppsklass Laddhybrid enligt 32 § avgasreningslagen (2011:318) eller drivs endast av elektrisk energi från en bränslecell eller en extern källa.

Förordning (2019:403)

3 a §Med kollektivtrafik avses i denna förordning sådan linjetrafik eller beställningstrafik som anges i 1 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Förordning (2017:1341)

3 b §I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 för uppfyllande av allmän trafikplikt, och

 2. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Förordning (2017:1341)

Förutsättningar för att kunna få en elbusspremie

4 §I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 § får en elbusspremie ges

 1. som bidrag för att täcka den regionala kollektivtrafikmyndighetens kostnad för ersättning som betalas ut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007, eller

 2. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om bidraget ges före utgången av 2023.

Förordning (2020:1085)

4 a §Om uppgifter om en elbusspremie till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får premien endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Förordning (2021:1273)

5 §En elbusspremie får endast avse elbussar som beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik.

 1. beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik,

 2. har en maximal transportkapacitet som är minst 15 passagerare, och

 3. är avsedda att köras huvudsakligen på el och i övrigt endast på biodrivmedel, om bussarna är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid.

Förordning (2017:1341)

Kombination med andra stöd

6 §En elbusspremie får inte kombineras med andra former av statliga bidrag för förvärv av elbussar.

Elbusspremiens storlek

7 §Elbusspremien är ett belopp som motsvarar 20 procent av bussens inköpspris. Beloppet får dock högst uppgå till 100 procent av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss som är klassificerad i utsläppsklass Euro 6 enligt 30 eller 31 § avgasreningslagen (2011:318).

För en elbuss som är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid enligt 32 § avgasreningslagen är premien dock halva det belopp som avses i första stycket.

En premie som ges till ett företag med stöd av 4 § 2 får aldrig vara större än det belopp som motsvarar 40 procent av de stödberättigade kostnaderna per buss.

Förordning (2021:1273)

Prövningsmyndighet

8 §Statens energimyndighet prövar frågor om elbusspremier.

Mottagare av en premie

9 §En elbusspremie får ges till

 1. en regional kollektivtrafikmyndighet,

 2. en kommun eller ett aktiebolag som den regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik överlämnat befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik, eller

 3. ett företag som ska bedriva kollektivtrafik.

Förordning (2017:1341)

Ansökan

10 §En ansökan om elbusspremie ska ges in till Statens energimyndighet, vara skriftlig och innehålla uppgift om

 1. det antal elbussar som ansökan avser,

 2. varje elbuss maximala transportkapacitet,

 3. vilken utsläppsklass varje buss är klassificerad i enligt avgasreningslagen (2011:318) eller om det är en trådbuss eller en bränslecellsbuss, och

 4. huruvida sökanden har fått något sådant stöd som avses i 6 §.

Förordning (2017:1341)

11 §Sökanden ska också ge in dokumentation som styrker att bussen är en elbuss som inte redan omfattas av ett utbetalat stöd enligt denna förordning och att kraven i 5 § är uppfyllda.

Förordning (2017:1341)

Beslut om och utbetalning av premie

12 §I ett beslut att bevilja en elbusspremie ska Statens energimyndighet ange

 1. den tidpunkt då det premieberättigade köpet ska vara genomfört,

 2. de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls, och

 3. att premiemottagaren, på begäran av Statens energimyndighet, ska lämna de uppgifter som krävs för att följa upp och utvärdera stödet.

Förordning (2021:1273)

12 a §En begäran om utbetalning av en beviljad elbusspremie ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från tidpunkten enligt 12 § 1. En begäran om utbetalning ska innehålla dokumentation som styrker att kraven enligt denna förordning är uppfyllda.

Förordning (2021:1273)

13 §Utbetalningar av elbusspremier ska göras i turordning efter den dag då sökanden har gett in en komplett dokumentation enligt 12 a §.

Om det vid tidpunkten för utbetalning av en premie finns flera sökande för samma buss, ska premien trots första stycket betalas ut till den av sökandena som är

 1. en regional kollektivtrafikmyndighet,

 2. en kommun eller ett aktiebolag som har fått befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, om det inte finns någon sökande enligt 1, och

 3. ett företag, om det inte finns någon sökande enligt 1 eller 2.

Förordning (2021:1273)

14 §Statens energimyndighet får besluta att en elbusspremie inte ska betalas ut om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp på grund av att uppgifterna i vägtrafikregistret är felaktiga,

 3. premien av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och sökanden borde ha insett det, eller

 4. ett villkor för stödet inte har följts.

Förordning (2017:1341)

14 a §Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Förordning (2017:1341)

Återbetalning och återkrav

15 §Den som har fått en elbusspremie utbetald är återbetalningsskyldig om premien enligt någon av de grunder som anges i 14 § har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.

Förordning (2017:1341)

16 §Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka premien tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på återbetalning och ränta.

Förordning (2017:1341)

Offentliggörande, rapportering och registerföring

16 a §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Förordning (2017:1341)

Uppföljning och utvärdering

16 b §Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av Statens energimyndighet.

Förordning (2017:1341)

Bemyndigande

17 §Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. hur premien ska betalas ut,

 2. vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven enligt denna förordning,

 3. närmast jämförbara bussar enligt 7 §,

 4. vad som menas med att laddhybrider ska köras huvudsakligen på el, och

 5. verkställigheten av denna förordning i övrigt.

Förordning (2017:1341)

Överklagande

18 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 14 a §§ om att inte betala ut en elbusspremie får dock inte överklagas.

Förordning (2018:902)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:836

Denna förordning träder i kraft den 26 juli 2016.

2017:1341

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

2018:902

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2019:403

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2020:749

Denna förordning träder i kraft den 7 september 2020.

2020:1085

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:1273

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.