1 §Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2017.

2 §Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 9.209 kronor

  920 kronor

249 kronor

76 kronor

4 eller fler axlar

14.869 kronor

1.486 kronor

393 kronor

76 kronor

3 §Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 8.154 kronor

  815 kronor

220 kronor

76 kronor

4 eller fler axlar

13.430 kronor

1.343 kronor

354 kronor

76 kronor

4 §Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar

Avgift per år

Avgift per månad

Avgift per vecka

Avgift per dag

högst 3 axlar

 7.194 kronor

  719 kronor

191 kronor

76 kronor

4 eller fler axlar

11.991 kronor

1.199 kronor

316 kronor

76 kronor

5 §Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 239 kronor.