Standardiserat EU-faktablad

1 §Det standardiserade EU-faktablad som det hänvisas till i 9 a § konsumentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen (bolånedirektivet).

I det standardiserade EU-faktabladet avses med ansvarsförbindelse eller garanti ett kreditavtal som tjänar som garanti för en annan separat men anknuten transaktion, där det kapital som säkrats med fast egendom endast utnyttjas när det inträffar en händelse eller händelser som särskilt anges i avtalet.

Finansinspektionen är den myndighet som får utforma en jämförelseränta enligt avsnitten 4.2 och 6.4 i del B i det standardiserade EU-faktabladet.

Beräkning av effektiv ränta

2 §Den effektiva räntan vid bostadskrediter enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) ska beräknas i enlighet med den matematiska formel som anges i del I av bilaga I till bolånedirektivet.

3 §För beräkningen av den effektiva räntan ska kreditkostnaden bestämmas. När kreditkostnaden bestäms enligt denna paragraf ska inte sådana avgifter tas med som ska betalas av konsumenten på grund av att en skyldighet enligt bostadskreditavtalet inte har fullgjorts. Som en del av kreditkostnaden ska anses kostnader för öppnande och hantering av ett konto för registrering av utnyttjade krediter och gjorda betalningar, kostnader för användning av ett betalningsmedel anknutet till kontot samt andra kostnader för betalningar över kontot, om öppnande eller hantering av ett konto är obligatoriskt för att få bostadskrediten eller för att få den på de villkor som angetts i marknadsföring.

4 §Vid beräkningen av den effektiva räntan ska det antas att bostadskrediten gäller under den tid som har avtalats och att avtalsparterna fullgör sina skyldigheter enligt de villkor och vid de tidpunkter som anges i kreditavtalet.

Om kreditavtalet innehåller villkor som tillåter ändringar av krediträntan eller avgifter, som inte kan förutses när den effektiva räntan beräknas, ska krediträntan och avgifterna antas vara fasta och gälla tills bostadskrediten löper ut.

Härutöver ska de antaganden beaktas som anges i del II av bilaga I till bolånedirektivet.

5 §För en bostadskredit där en bunden kreditränta bestäms för en inledande period av minst fem år, vid vars utgång förhandlingar sker om krediträntan för att fastställa en ny bunden ränta för ytterligare en period, ska beräkningen av den ytterligare effektiva ränta som ges som exempel i det standardiserade EU-faktabladet endast avse den inledande perioden med bunden ränta och baseras på antagandet att det utestående kapitalet återbetalas vid utgången av perioden med bunden kreditränta.

6 §Om det enligt bostadskrediten tillåts variationer i krediträntan, ska konsumenten genom det standardiserade EU-faktabladet informeras om den påverkan som variationerna kan ha på vilka belopp som ska betalas och på den effektiva räntan. Detta ska ske genom att konsumenten lämnas uppgift om ytterligare en effektiv ränta som exemplifierar de risker som en väsentlig ökning av krediträntan kan medföra. Om det inte finns något tak för krediträntan, ska denna information åtföljas av en varning som betonar att den totala kreditkostnaden för konsumenten, som framgår av den effektiva räntan, kan komma att ändras.

Första stycket gäller inte kreditavtal som avses i 5 §.