Förordning (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

(senast ändrad genom SFS 2018:907)

Allmänna bestämmelser

1 §Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 8 § andra stycket lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga om 3 §,

 • 14 § andra stycket lagen om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga om 5 §,

 • 16 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga om 7–12 §§, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §Uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart.

Vilodagar

3 §Om en arbetstagare enligt tjänstgöringsplanen har högst samma antal arbetsdagar som vilodagar, ska ett visst antal sammanhängande arbetsdagar omedelbart följas av samma antal sammanhängande vilodagar. Undantag från detta lägsta antal sammanhängande vilodagar får göras om

 1. den övre gränsen på 31 arbetsdagar i följd enligt 8 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart inte överstigs,

 2. det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar enligt andra stycket beviljas i omedelbar anslutning till de sammanhängande arbetsdagarna, och

 3. den förlängda eller utbytta perioden av arbetsdagar utjämnas inom beräkningsperioden.

Om en arbetstagare enligt tjänstgöringsplanen har fler arbetsdagar än vilodagar, ska det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar som följer omedelbart på ett visst antal sammanhängande arbetsdagar, vara

 • för den första till tionde arbetsdagen i en sammanhängande period, 0,2 vilodagar per arbetsdag,

 • för den elfte till tjugonde arbetsdagen i en sammanhängande period, 0,3 vilodagar per arbetsdag,

 • för den tjugoförsta till trettioförsta arbetsdagen i en sammanhängande period, 0,4 vilodagar per arbetsdag.

Delar av intjänade vilodagar ska i denna beräkning läggas till det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar och endast beviljas som hela vilodagar.

Beräkning av den genomsnittliga arbetstiden

4 §Vid beräkning av den genomsnittliga arbetstiden per vecka under beräkningsperioden enligt 4 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart ska beviljade perioder av årlig betald semester inte inkluderas eller vara neutrala. Detsamma gäller för sjukfrånvaro och för viloperioder som följer av lagstadgade helgdagar.

Hälsoundersökningens innehåll

5 §Vid den hälsoundersökning som avses i 14 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de symtom eller sjukdomar som skulle kunna bero på arbete ombord med minimal dygnsvila eller lägsta antal vilodagar.

Registrering av arbetstid och viloperioder

6 §Följande uppgifter ska registreras enligt 13 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart:

 • fartygets namn och europeiska identifieringsnummer,

 • arbetstagarens namn,

 • den ansvariga befälhavarens namn,

 • datum,

 • angivande av om det aktuella datumet är arbets- eller vilodag, och

 • dygnsarbetstidens eller dygnsvilans början och slut.

Sanktionsavgift

Överträdelser som ska föranleda sanktionsavgift

7 §Sanktionsavgift ska tas ut av

 1. befälhavaren eller den som befälhavaren har utsett och av arbetsgivare som inte fullgör skyldigheterna enligt 13 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart,

 2. befälhavaren eller den som befälhavaren har utsett och av arbetsgivare och arbetstagare som vid eller inför registrering, granskning och godkännande av arbetstid och viloperioder enligt 13 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart eller vid tillsyn lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om arbetstid eller viloperioder,

 3. befälhavaren eller den som trätt i befälhavarens ställe om denne använder en arbetstagare till fartygsarbete i strid mot lagen om arbetstid vid inlandssjöfart,

 4. redaren eller den som i redarens ställe tar befattning med ett fartyg där arbetstagare används i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, om han eller hon känt till eller bort känna till den otillåtna användningen,

 5. arbetsgivare som inte erbjuder alla arbetstagare årlig hälsoundersökning i enlighet med 14 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart.

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek m.m.

8 §Transportstyrelsen prövar frågor om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften ska betalas in till Transportstyrelsen, men tillfaller staten.

9 §Sanktionsavgift ska tas ut med ett belopp om lägst 200 kronor och högst 4.000 kronor för varje berörd arbetstagare.

10 §Transportstyrelsen får sätta ned eller avstå från att ta ut en sanktionsavgift om det finns särskilda skäl.

11 §Sanktionsavgift får tas ut endast om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att ta ut avgift uppfylldes.

Preskription

12 §En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Bemyndigande

13 §Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Förordning (2018:907)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

2018:907

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...