Upphandlingsförordning (2016:1162)

(senast ändrad genom SFS 2020:565)

Förordningens innehåll

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Förordningen kompletterar även kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011.

Annonsering av direktivstyrda upphandlingar

Publicering av annonser genom Europeiska unionens publikationsbyrå

2 §En annons om upphandling enligt 10 kap., 17 kap. 16 § och 18 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap., 16 kap. 16 § och 17 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 8 kap. och 14 kap. 16 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

En annons enligt 8 kap. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska skickas elektroniskt eller på annat sätt till publikationsbyrån för publicering. Vid förfarande med förkortade tidsfrister enligt 9 kap. 7 § samma lag ska annonsen eller meddelandet skickas antingen med elektroniska medel eller med telefax.

Förordning (2020:565)

Publicering av förhandsannonser på upphandlarprofil

3 §Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på internet och som innehåller information om den upphandlande myndigheten eller enheten och dess upphandlingar.

Förordning (2020:565)

4 §En upphandlande myndighet eller enhet får, i stället för vad som anges i 2 §, publicera en förhandsannons enligt 10 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap. 3 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet på myndighetens eller enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska myndigheten eller enheten skicka ett meddelande elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå om detta. Förhandsannonsen får inte publiceras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats till publikationsbyrån.

En förhandsannons som publiceras på upphandlarprofilen ska innehålla en uppgift om vilken dag meddelandet om publiceringen skickades till publikationsbyrån.

Förordning (2020:565)

Utformningen av annonser och förfarandet för annonsering

5 §En annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011. Även en förhandsannons som en upphandlande myndighet eller enhet publicerar på upphandlarprofilen ska utformas enligt samma förordning.

En annons eller ett meddelande enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som skickas utan användande av elektroniska medel ska begränsas till ca 650 ord.

Anmälan om ändring i giltighetstid för ett dynamiskt inköpssystem

6 §En upphandlande myndighet eller enhet ska anmäla ändringar i giltighetstiden för ett dynamiskt inköpssystem genom att till Europeiska unionens publikationsbyrå skicka en annons med användande av det standardformulär som skickades när systemet inrättades. En ändring som innebär att systemet avslutas ska anmälas till publikationsbyrån genom en efterannons. Första stycket gäller även vid ändringar i giltighetstiden för ett kvalificeringssystem.

Språk

7 §En upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av Europeiska unionens språk en annons som skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska publiceras. Om annonsen avser upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får myndigheten eller enheten dock välja endast ett av unionens språk.

Endast den eller de publicerade språkversionerna ska gälla.

Bevis

8 §En upphandlande myndighet eller enhet ska kunna visa vilken dag en annons enligt 2 § eller ett meddelande enligt 4 eller 6 § har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå.

Tidpunkt för offentliggörande av annonser på nationell nivå

9 §En upphandlande myndighet eller enhet får inte publicera en annons enligt 2 § första stycket i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggöra innehållet i annonsen på något annat sätt, innan den har publicerats av Europeiska unionens publikationsbyrå. Myndigheten eller enheten får dock offentliggöra innehållet, om den inte inom 48 timmar från det att publikationsbyrån bekräftade att annonsen tagits emot har fått någon underrättelse från publikationsbyrån om att annonsen har publicerats.

En upphandlande myndighet eller enhet får inte publicera en annons enligt 2 § andra stycket i en registrerad annonsdatabas eller offentliggöra innehållet i annonsen på något annat sätt, innan den har skickats till publikationsbyrån.

Andra stycket gäller inte efterannonsering enligt 8 kap. 3 § första stycket lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Förordning (2020:565)

9 a §En upphandlande myndighet eller enhet får inte offentliggöra innehållet i en förhandsannons enligt 4 §, innan det har publicerats på upphandlarprofilen.

Förordning (2020:565)

Innehåll i annonser som offentliggörs på nationell nivå

10 §En annons som publiceras av en upphandlande myndighet eller enhet i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggörs nationellt på något annat sätt, ska innehålla samma information som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå enligt 2 § eller har publicerats på upphandlarprofilen enligt 4 §. Annonsen ska även innehålla en uppgift om vilken dag den skickades till publikationsbyrån eller publicerades på upphandlarprofilen.

Förordning (2020:565)

Förhandsannons som används som anbudsinfordran

11 §En förhandsannons som används som anbudsinfordran enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 10 kap. 2 § första stycket lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska skickas för publicering senast 35 dagar men tidigast 12 månader före den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickas. Förhandsannonsen får avse en period om längst 12 månader från den dag annonsen skickades.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i en förhandsannons enligt första stycket ange

 1. vilka varor, tjänster eller byggentreprenader kontraktet kommer att omfatta, och

 2. att kontraktet kommer att tilldelas genom selektivt förfarande eller förhandlat förfarande utan någon ytterligare annonsering och att intresserade leverantörer ska anmäla sitt intresse.

I en förhandsannons enligt 10 kap. 2 § andra stycket lagen om offentlig upphandling eller 10 kap. 2 § andra stycket lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ska det anges

 1. vilken typ av tjänster kontrakten kommer att omfatta, och

 2. att kontrakten kommer att tilldelas utan någon ytterligare annonsering och att intresserade leverantörer ska anmäla sitt intresse.

Förhandsannons på försvars- och säkerhetsområdet

12 §En förhandsannons enligt 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska så snart det är möjligt skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i förhandsannonsen ange

 1. det totala beräknade värdet per varuområde, med hänvisning till den CPV-nomenklatur som avses i 2 kap. 5 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, om förhandsannonsen avser upphandling av varor,

 2. det totala beräknade värdet av varje tjänstekategori som anges i bilaga 2 (A-tjänster) till lagen, om förhandsannonsen avser tjänster, och

 3. väsentliga karakteristika för varje kontrakt eller ramavtal, om förhandsannonsen avser byggentreprenader.

Efterannons enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vid tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling

13 §Vid efterannonsering enligt 10 kap. 5 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna i fråga om sådan tilldelning av ett tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling som enligt 6 kap. 9 § samma lag görs utan föregående annonsering, får den upphandlande enheten i stället för uppgifter om tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstjänster.

Om en upphandlande enhet efter ett förfarande med annonsering har tilldelat ett tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling, får uppgifterna i efterannonsen om tjänsternas art och kvalitet begränsas, dock inte mer än att uppgifterna är minst lika utförliga som i annonsen om upphandling.

Förordning (2020:565)

Annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar

Innehåll i annonser om anbudsinfordran

14 §En annons om upphandling enligt 19 kap. 9 och 36 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 9 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 15 kap. 5 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,

 3. om den upphandlande myndigheten eller enheten är en inköpscentral och om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av annan myndighet eller enhet,

 4. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 5. art samt omfattning eller mängd av det som ska upphandlas,

 6. om upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal,

 7. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen,

 8. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,

 9. datum för publicering av annonsen,

 10. vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas,

 11. hur en anbudsansökan eller ett anbud får lämnas,

 12. den dag då en anbudsansökan eller ett anbud senast ska ha kommit in,

 13. hur länge ett anbud ska vara bindande,

 14. kontraktets eller ramavtalets löptid,

 15. kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran, och

 16. om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser

  1. miljöhänsyn,

  2. sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, eller

  3. innovation.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Förordning (2020:565)

14 a §En förhandsannons enligt 15 kap. 5 § första stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,

 3. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 4. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen, och

 5. datum för publicering av annonsen.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Förordning (2020:565)

Innehåll i en annons om avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling

14 b §En annons enligt 19 kap. 11 § andra stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 11 § andra stycket lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 15 kap. 6 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. vad som ska upphandlas och värdet av kontraktet,

 3. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet, och

 4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Förordning (2020:565)

Innehåll i efterannonser

14 c §En efterannons enligt 19 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 12 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 15 kap. 5 § tredje stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 15 kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet,

 3. vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 4. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,

 5. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet,

 6. om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet,

 7. det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen, och

 8. hur många anbud som har lämnats i upphandlingen.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Första stycket 6 gäller inte efterannonser enligt 15 kap. 5 § tredje stycket lagen om upphandling av koncessioner.

Förordning (2020:565)

Begränsningar i skyldigheten att offentliggöra uppgifter i en annons

14 d §En upphandlande myndighets eller enhets skyldighet att offentliggöra uppgifter i en annons enligt 14, 14 a och 14 c §§ gäller inte sådana uppgifter som

 1. omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag, eller

 2. är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller vars offentliggörande kan medföra en risk för att säkerhetskänslig verksamhet enligt samma lag skadas.

Förordning (2020:565)

Säkerhetsanordning för utrustning för elektronisk mottagning av handlingar

15 §Säkerhetsanordningarna enligt 12 kap. 8 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 12 kap. 8 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 10 kap. 8 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska även vara utformade så att det kan säkerställas att endast behöriga personer får bestämma datum för när insända uppgifter ska göras tillgängliga och efter det datumet bevilja tillgång till uppgifterna.

Säkerhetsanordningarna enligt 10 kap. 3 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska

 1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs emot,

 2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång till de uppgifter som överförts elektroniskt innan angivna tidsfrister för olika åtgärder har löpt ut,

 3. säkerställa att det finns system som innebär att det går att få del av samtliga eller en del av de insända uppgifterna i en upphandling eller projekttävling bara om de personer som är behöriga agerar samtidigt, och

 4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter ett bestämt datum.

Innehåll i individuella rapporter och protokoll

Individuella rapporter vid offentlig upphandling

16 §En individuell rapport ska, utöver det som anges i 12 kap. 16 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, innehålla uppgifter om

 1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt föremålet för och värdet av kontraktet, ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet,

 2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de valts,

 3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och skälen till det,

 4. namnet på den leverantör som tilldelats kontraktet och skälen till att den anbudsgivarens anbud valts,

 5. hur stor del av fullgörandet av kontraktet eller ramavtalet som leverantören avser att lägga ut på någon annan, om det är känt, och

 6. namn på eventuella underleverantörer.

Om den upphandlande myndigheten har beslutat att inte tilldela kontrakt, ingå ramavtal eller inrätta ett dynamiskt inköpssystem, ska rapporten innehålla skälen för detta.

Om uppgifterna i första och andra stycket framgår av efterannonsen enligt 10 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling, får den upphandlande myndigheten i stället hänvisa till den.

Protokoll vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

17 §Protokoll ska, utöver det som anges i 10 kap. 12 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, innehålla uppgifter om

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och adress samt föremålet för och värdet av kontraktet eller ramavtalet,

 2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de valts,

 3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och skälen till det, och

 4. namnet på den leverantör som tilldelats kontraktet, skälen till att hans eller hennes anbud valts och, om det är känt, uppgift om hur stor del av fullgörandet av kontraktet eller ramavtalet som leverantören avser att lägga ut på någon annan.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten har beslutat att inte tilldela kontrakt eller ingå ramavtal, ska rapporten innehålla skälen för detta.

Allmänna förvaltningsdomstolars underrättelseskyldighet

18 §En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Förordning (2020:565)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1162

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

 2. Genom förordningen upphävs upphandlingsförordningen (2011:1040).

2020:565

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...