Förordningens innehåll

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Förordningen kompletterar även kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011.

1 §1Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

Förordningen kompletterar även kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”).

Träder i kraft den 25 oktober 2023 enligt förordning (2023:543) [red.anm.].

Förordning (2023:543)

Annonsering av direktivstyrda upphandlingar

Publicering av annonser genom Europeiska unionens publikationsbyrå

2 §En annons om upphandling enligt 10 kap., 17 kap. 16 § och 18 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap., 16 kap. 16 § och 17 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 8 kap. och 14 kap. 16 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering. Detsamma gäller för annonser om upphandlingar av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling och i bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, om värdet uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § i samma lagar.

En annons enligt 8 kap. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska skickas elektroniskt eller på annat sätt till publikationsbyrån för publicering. Vid förfarande med förkortade tidsfrister enligt 9 kap. 7 § samma lag ska annonsen eller meddelandet skickas antingen med elektroniska medel eller med telefax.

Förordning (2021:1331)

Publicering av förhandsannonser på upphandlarprofil

3 §Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på internet och som innehåller information om den upphandlande myndigheten eller enheten och dess upphandlingar.

Förordning (2020:565)

4 §En upphandlande myndighet eller enhet får, i stället för vad som anges i 2 §, publicera en förhandsannons enligt 10 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap. 3 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet på myndighetens eller enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska myndigheten eller enheten skicka ett meddelande elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå om detta. Förhandsannonsen får inte publiceras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats till publikationsbyrån.

En förhandsannons som publiceras på upphandlarprofilen ska innehålla en uppgift om vilken dag meddelandet om publiceringen skickades till publikationsbyrån.

Förordning (2020:565)

Utformningen av annonser och förfarandet för annonsering

5 §En annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011. Även en förhandsannons som en upphandlande myndighet eller enhet publicerar på upphandlarprofilen ska utformas enligt samma förordning.

En annons eller ett meddelande enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som skickas utan användande av elektroniska medel ska begränsas till ca 650 ord.

5 §2En annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780. Även en förhandsannons som en upphandlande myndighet eller enhet publicerar på upphandlarprofilen ska utformas enligt samma förordning.

En annons eller ett meddelande enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som skickas utan användande av elektroniska medel ska begränsas till ca 650 ord.

Träder i kraft den 25 oktober 2023 enligt förordning (2023:543) [red.anm.].

Förordning (2023:543)

Innehåll i annonser för anbudsinfordran

5 a §3En annons om anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller 8 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska innehålla information

 1. om kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran, och

 2. om huruvida det i upphandlingen ställs krav på, anges villkor om eller i övrigt tas hänsyn till

  1. miljö,

  2. sociala aspekter, såsom arbetsrättsliga villkor, eller

  3. innovation.

Om det i upphandlingen tas sådana hänsyn som anges i första stycket 2 a eller b ska det i annonsen även anges vilken typ av hänsyn som tas.

Träder i kraft den 1 januari 2024 enligt förordning (2023:543) [red.anm.].

Förordning (2023:543)

5 b §4Vad som anges i 5 a § gäller även för annonser om anbudsinfordringar av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och i bilaga 2 till lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, om värdet uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § i samma lagar.

En sådan annons ska även innehålla information om huruvida

 1. upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal,

 2. upphandlingen avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem och i så fall systemets giltighetstid och om det får användas av andra upphandlande myndigheter och enheter än de som förtecknas i annonsen, och

 3. en elektronisk auktion kommer att användas.

Om upphandlingen avser ett ramavtal, ska det i annonsen även informeras om huruvida de kontrakt som grundar sig på ramavtalet ska tilldelas med förnyad konkurrensutsättning.

Träder i kraft den 1 januari 2024 enligt förordning (2023:543) [red.anm.].

Förordning (2023:543)

Anmälan om ändring i giltighetstid för ett dynamiskt inköpssystem

6 §En upphandlande myndighet eller enhet ska anmäla ändringar i giltighetstiden för ett dynamiskt inköpssystem genom att till Europeiska unionens publikationsbyrå skicka en annons med användande av det standardformulär som skickades när systemet inrättades. En ändring som innebär att systemet avslutas ska anmälas till publikationsbyrån genom en efterannons. Första stycket gäller även vid ändringar i giltighetstiden för ett kvalificeringssystem.

Språk

7 §En upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket eller vilka av Europeiska unionens språk en annons som skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska publiceras. Om annonsen avser upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet får myndigheten eller enheten dock välja endast ett av unionens språk.

Endast den eller de publicerade språkversionerna ska gälla.

Bevis

8 §En upphandlande myndighet eller enhet ska kunna visa vilken dag en annons enligt 2 § eller ett meddelande enligt 4 eller 6 § har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå.

Tidpunkt för offentliggörande av annonser på nationell nivå

9 §En upphandlande myndighet eller enhet får inte publicera en annons enligt 2 § första stycket i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggöra innehållet i annonsen på något annat sätt, innan den har publicerats av Europeiska unionens publikationsbyrå. Myndigheten eller enheten får dock offentliggöra innehållet, om den inte inom 48 timmar från det att publikationsbyrån bekräftade att annonsen tagits emot har fått någon underrättelse från publikationsbyrån om att annonsen har publicerats.

En upphandlande myndighet eller enhet får inte publicera en annons enligt 2 § andra stycket i en registrerad annonsdatabas eller offentliggöra innehållet i annonsen på något annat sätt, innan den har skickats till publikationsbyrån.

Andra stycket gäller inte efterannonsering enligt 8 kap. 3 § första stycket lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Förordning (2020:565)

9 a §En upphandlande myndighet eller enhet får inte offentliggöra innehållet i en förhandsannons enligt 4 §, innan det har publicerats på upphandlarprofilen.

Förordning (2020:565)

Innehåll i annonser som offentliggörs på nationell nivå

10 §En annons som publiceras av en upphandlande myndighet eller enhet i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggörs nationellt på något annat sätt, ska innehålla samma information som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå enligt 2 § eller har publicerats på upphandlarprofilen enligt 4 §. Annonsen ska även innehålla en uppgift om vilken dag den skickades till publikationsbyrån eller publicerades på upphandlarprofilen.

Förordning (2020:565)

Förhandsannons som används som anbudsinfordran

11 §En förhandsannons som används som anbudsinfordran enligt 10 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 10 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska skickas för publicering senast 35 dagar men tidigast 12 månader före den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickas. Förhandsannonsen får avse en period om längst 12 månader från den dag annonsen skickades.

Första stycket gäller även för förhandsannonser om upphandlingar av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 enligt 19 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling och i bilaga 2 enligt 19 kap. 6 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, om värdet uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § i samma lagar.

Förordning (2021:1331)

11 a §Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i en förhandsannons enligt 11 § första stycket ange

 1. vilka varor, tjänster eller byggentreprenader kontraktet kommer att omfatta, och

 2. att kontraktet kommer att tilldelas genom selektivt förfarande eller förhandlat förfarande utan någon ytterligare annonsering och att intresserade leverantörer ska anmäla sitt intresse.

I en förhandsannons enligt 11 § andra stycket ska det anges

 1. vilken typ av tjänster kontrakten kommer att omfatta, och

 2. att kontrakten kommer att tilldelas utan någon ytterligare annonsering och att intresserade leverantörer ska anmäla sitt intresse.

Förordning (2021:1331)

Förhandsannons på försvars- och säkerhetsområdet

12 §En förhandsannons enligt 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska så snart det är möjligt skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i förhandsannonsen ange

 1. det totala beräknade värdet per varuområde, med hänvisning till den CPV-nomenklatur som avses i 2 kap. 5 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, om förhandsannonsen avser upphandling av varor,

 2. det totala beräknade värdet av varje tjänstekategori som anges i bilaga 2 (A-tjänster) till lagen, om förhandsannonsen avser tjänster, och

 3. väsentliga karakteristika för varje kontrakt eller ramavtal, om förhandsannonsen avser byggentreprenader.

Innehåll i efterannonser

12 a §5En efterannons enligt 10 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap. 5 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 8 kap. 6 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska innehålla uppgifter om namn och organisationsnummer för den eller de som har lämnat anbud eller ansökt om att lämna anbud i upphandlingen.

Samma uppgifter ska lämnas i efterannonser enligt 19 kap. 7 § lagen om offentlig upphandling och 19 kap. 7 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, om upphandlingen avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till respektive lag och värdet uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § samma lagar.

Träder i kraft den 1 januari 2024 enligt förordning (2023:543) [red.anm.].

Förordning (2023:543)

Efterannons enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vid tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling

13 §Vid efterannonsering enligt 10 kap. 5 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna i fråga om sådan tilldelning av ett tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling som enligt 6 kap. 9 § samma lag görs utan föregående annonsering, får den upphandlande enheten i stället för uppgifter om tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstjänster.

Om en upphandlande enhet efter ett förfarande med annonsering har tilldelat ett tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling, får uppgifterna i efterannonsen om tjänsternas art och kvalitet begränsas, dock inte mer än att uppgifterna är minst lika utförliga som i annonsen om upphandling.

Förordning (2020:565)

Annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar

Innehåll i annonser om anbudsinfordran

14 §En annons om upphandling enligt 19 kap. 6 och 26 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 6 och 26 §§ lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 15 kap. 5 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,

 3. om den upphandlande myndigheten eller enheten är en inköpscentral och om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av annan myndighet eller enhet,

 4. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 5. art samt omfattning eller mängd av det som ska upphandlas,

 6. om upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal,

 7. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen,

 8. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,

 9. datum för publicering av annonsen,

 10. vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas,

 11. hur en anbudsansökan eller ett anbud får lämnas,

 12. den dag då en anbudsansökan eller ett anbud senast ska ha kommit in,

 13. hur länge ett anbud ska vara bindande,

 14. kontraktets eller ramavtalets löptid,

 15. kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran, och

 16. om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser

  1. miljöhänsyn,

  2. sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, eller

  3. innovation.

Annonsen får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte vid upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling eller i bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Förordning (2021:1331)

14 §6En annons om upphandling enligt 19 kap. 6 och 26 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 6 och 26 §§ lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 15 kap. 5 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,

 3. om den upphandlande myndigheten eller enheten är en inköpscentral och om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av annan myndighet eller enhet,

 4. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 5. art samt omfattning eller mängd av det som ska upphandlas,

 6. om upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal,

 7. om de kontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska tilldelas med förnyad konkurrensutsättning,

 8. om annonsen avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem och i så fall systemets giltighetstid och om det får användas av andra upphandlande myndigheter och enheter än de som förtecknas i annonsen,

 9. om en elektronisk auktion kommer att användas,

 10. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen,

 11. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,

 12. datum för publicering av annonsen,

 13. vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas,

 14. hur en anbudsansökan eller ett anbud får lämnas,

 15. den dag då en anbudsansökan eller ett anbud senast ska ha kommit in,

 16. hur länge ett anbud ska vara bindande,

 17. kontraktets eller ramavtalets löptid,

 18. kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran,

 19. om det i upphandlingen ställs krav på, anges villkor om eller i övrigt tas hänsyn till

  1. miljö,

  2. sociala aspekter, såsom arbetsrättsliga villkor, eller

  3. innovation, och

 20. om det tas sådana hänsyn som anges i 19 a eller b, vilken typ av hänsyn som tas.

Annonsen får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte vid upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling eller i bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Träder i kraft den 1 januari 2024 enligt förordning (2023:543) [red.anm.].

Förordning (2023:543)

14 a §En förhandsannons enligt 15 kap. 5 § första stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,

 3. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 4. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen, och

 5. datum för publicering av annonsen.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Förordning (2020:565)

Innehåll i en annons om avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling

14 b §En annons enligt 19 a kap. 9 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 a kap. 8 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 15 a kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. vad som ska upphandlas och värdet av kontraktet,

 3. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet, och

 4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Förordning (2021:1331)

Innehåll i efterannonser

14 c §En efterannons enligt 19 kap. 7 § och 19 a kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 7 § och 19 a kap. 12 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 15 kap. 5 § tredje stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 15 kap. 6 § och 15 a kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet,

 3. vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 4. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,

 5. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet,

 6. om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet,

 7. det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen, och

 8. hur många anbud som har lämnats i upphandlingen.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Första stycket 6 gäller inte efterannonser enligt 15 kap. 5 § tredje stycket lagen om upphandling av koncessioner.

Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte vid upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling eller i bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, om värdet av upphandlingen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § i samma lagar.

Förordning (2021:1331)

14 c §7En efterannons enligt 19 kap. 7 § och 19 a kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 7 § och 19 a kap. 12 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 15 kap. 5 § tredje stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 15 kap. 6 § och 15 a kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

 2. tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet,

 3. vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,

 4. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,

 5. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter för den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet,

 6. om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet,

 7. det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen,

 8. hur många anbud som har lämnats i upphandlingen, och

 9. namn och organisationsnummer för den eller de som har lämnat anbud eller ansökt om att lämna anbud i upphandlingen utan att ha tilldelats kontraktet eller ramavtalet.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Första stycket 6 gäller inte efterannonser enligt 15 kap. 5 § tredje stycket lagen om upphandling av koncessioner, och första stycket 9 gäller inte efterannonser enligt 15 kap. 6 § och 15 a kap. 11 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte vid upphandling av en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling eller i bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, om värdet av upphandlingen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § i samma lagar.

Träder i kraft den 1 januari 2024 enligt förordning (2023:543) [red.anm.].

Förordning (2023:543)

Begränsningar i skyldigheten att offentliggöra uppgifter i en annons

14 d §En upphandlande myndighets eller enhets skyldighet att offentliggöra uppgifter i en annons enligt 14, 14 a och 14 c §§ gäller inte sådana uppgifter som

 1. omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag, eller

 2. är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller vars offentliggörande kan medföra en risk för att säkerhetskänslig verksamhet enligt samma lag skadas.

Förordning (2020:565)

Säkerhetsanordning för utrustning för elektronisk mottagning av handlingar

15 §Säkerhetsanordningarna enligt 12 kap. 8 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 12 kap. 8 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 10 kap. 8 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska även vara utformade så att det kan säkerställas att endast behöriga personer får bestämma datum för när insända uppgifter ska göras tillgängliga och efter det datumet bevilja tillgång till uppgifterna.

Säkerhetsanordningarna enligt 10 kap. 3 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska

 1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs emot,

 2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång till de uppgifter som överförts elektroniskt innan angivna tidsfrister för olika åtgärder har löpt ut,

 3. säkerställa att det finns system som innebär att det går att få del av samtliga eller en del av de insända uppgifterna i en upphandling eller projekttävling bara om de personer som är behöriga agerar samtidigt, och

 4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter ett bestämt datum.

Innehåll i individuella rapporter och protokoll

Individuella rapporter vid offentlig upphandling

16 §En individuell rapport ska, utöver det som anges i 12 kap. 16 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, innehålla uppgifter om

 1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt föremålet för och värdet av kontraktet, ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet,

 2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de valts,

 3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och skälen till det,

 4. namnet på den leverantör som tilldelats kontraktet och skälen till att den anbudsgivarens anbud valts,

 5. hur stor del av fullgörandet av kontraktet eller ramavtalet som leverantören avser att lägga ut på någon annan, om det är känt, och

 6. namn på eventuella underleverantörer.

Om den upphandlande myndigheten har beslutat att inte tilldela kontrakt, ingå ramavtal eller inrätta ett dynamiskt inköpssystem, ska rapporten innehålla skälen för detta.

Om uppgifterna i första och andra stycket framgår av efterannonsen enligt 10 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling, får den upphandlande myndigheten i stället hänvisa till den.

Protokoll vid upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

17 §Protokoll ska, utöver det som anges i 10 kap. 12 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, innehålla uppgifter om

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och adress samt föremålet för och värdet av kontraktet eller ramavtalet,

 2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de valts,

 3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och skälen till det, och

 4. namnet på den leverantör som tilldelats kontraktet, skälen till att hans eller hennes anbud valts och, om det är känt, uppgift om hur stor del av fullgörandet av kontraktet eller ramavtalet som leverantören avser att lägga ut på någon annan.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten har beslutat att inte tilldela kontrakt eller ingå ramavtal, ska rapporten innehålla skälen för detta.

Allmänna förvaltningsdomstolars underrättelseskyldighet

18 §En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Förordning (2020:565)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1162

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

 2. Genom förordningen upphävs upphandlingsförordningen (2011:1040).

2020:565

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:1331

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

2023:543

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2023 i fråga om 1 och 5 §§ och i övrigt den 1 januari 2024.