Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategorinummer

Ämne

CPV-referensnummer

1

Underhålls- och reparationstjänster

50000000–5, från 50100000–6 till 50884000–5 (utom 50310000–1 till 50324200–4 och 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) och från 51000000–9 till 51900000–1

2

Tjänster för militärt bistånd till utlandet

75211300–1

3

Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster

75220000–4, 75221000–1, 75222000–8

4

Undersöknings- och säkerhetstjänster

Från 79700000–1 till 79720000–7

5

Landtransport

60000000–8, från 60100000–9 till 60183000–4 (utom 60160000–7, 60161000–4) och från 64120000–3 till 64121200–2

6

Lufttransporttjänster: transporter av passagerare och gods, med undantag av posttransporter

60400000–2, från 60410000–5 till 60424120–3 (utom 60411000–2 60421000–5) från 60440000–4 till 60445000–9 och 60500000–3

7

Postbefordran på land och i luften

60160000–7, 60161000–4,
60411000–2, 60421000–5

8

Järnvägstransporttjänster

Från 60200000–0 till 60220000–6

9

Sjötransporttjänster

Från 60600000–4 till 60653000–0 och från 63727000–1 till 63727200–3

10

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

Från 63100000–0 till 63111000–0, från 63120000–6 till 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 och från 63520000–0 till 6370000–6

11

Telekommunikationstjänster

Från 64200000–8 till 64228200–2, 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3

12

Finansiella tjänster: försäkringstjänster

Från 66500000–5 till 66720000–3

13

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

Från 50310000–1 till 50324200–4, från 72000000–5 till 72920000–5 (utom 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3), 79342410–4, 9342410–4

14

Forsknings- och utvecklingstjänster och utvärderingsprov, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten eller enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten eller enheten

Från 73000000–2 till 73436000–7

15

Redovisnings-­, revisions- och bokföringstjänster

Från 79210000–9 till 79212500–8

16

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

Från 73200000–4 till 73220000–0, från 79400000–8 till 79421200–3 och 79342000–3, 79342100–4,
79342300–6, 79342320–2,
79342321–9, 79910000–6,
79991000–7, 98362000–8

17

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

Från 71000000–8 till 71900000–7 (utom 71550000–8) och 79994000–8

18

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

Från 70300000–4 till 70340000–6 och från 90900000–6 till 90924000–0

19

Avlopps- och renhållningstjänster: saneringstjänster och liknande tjänster

Från 90400000–1 till 90743200–9 (utom 90712200–3), från 90910000–9 till 90920000–2 och 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0

20

Utbildnings- och simuleringstjänster på försvars- och säkerhetsområdet

80330000–6, 80600000–0,
80610000–3, 80620000–6,
80630000–9, 80640000–2,
80650000–5, 80660000–8

21

Hotell- och restaurangtjänster

Från 55100000–1 till 55524000–9 och från 98340000–8 till 98341100–6

22

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

Från 63000000–9 till 63734000–3 (utom 63711200–8, 63712700–0,
63712710–3), från 63727000–1 till 63727200–3 och 98361000–1

23

Juridiska tjänster

Från 79100000–5 till 79140000–7

24

Rekrytering och urval av personal med undantag av anställningskontrakt

Från 79600000–0 till 79635000–4 (utom 79611000–0, 79632000–3, 79633000–0) och från 98500000–8 till 98514000–9

25

Hälsovård och socialtjänster

79611000–0 och från 85000000–9 till 85323000–9 (utom 85321000–5 och 85322000–2)

26

Övriga tjänster

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1226

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling.