Tillkännagivande (2016:1228) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170,

 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi , transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2171,

 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2172,

 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och

 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

CPV-kod

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

45

Byggverksamhet

Omfattar:
– nybyggnad, renovering och normal reparation

45000000

45.1

Mark- och grundarbeten

45100000

45.11

Rivning av hus; markarbeten

Omfattar:
– rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar
– röjning av byggplatser markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbetsplatser:
– avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler
Omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

45110000

45.12

Markundersökning

Omfattar:
– provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål
Omfattar inte:
– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, se 11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, se 74.20

45120000

45.2

Bygg- och anläggningsarbeten

45200000

45.21

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

Omfattar:
– byggande av alla slags byggnader, byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.dyl.
– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor
– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation
– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader
Omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se 11.20
– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28
– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader, se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande, se 74.20

45210000
utom:
45213316
45220000
45231000
och
45232000

45.22

Takarbeten

Omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering

45261000

45.23

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

Omfattar:
– anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält
– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader
– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser
Omfattar inte:
– förberedande markarbeten, se 45.11

45212212
och DA03
45230000
utom:
45231000
45232000
och
45234115

45.24

Vattenbyggnad

Omfattar:
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.
– dammar, diken o.dyl.
– muddring
– undervattensarbete

45240000

45.25

Andra bygg- och anläggningsarbeten

Omfattar:
– bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning
– uppförande av icke egentillverkade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar
– uppförande av skorstenar och industriugnar
Omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, se 71.32

45250000
45262000

45.3

Bygginstallationer

45300000

45.31

Elinstallationer

Omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.

45213316
45310000
utom:
45316000

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering
Omfattar inte:
– impregnering, se 45.22

45320000

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– vattensystem samt sanitetsutrustning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar
– sprinklersystem
Omfattar inte:
– installation av elvärmesystem, se 45.31

45330000

45.34

Andra bygginstallationer

Omfattar:
– installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar
– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

45234115
45316000
45340000

45.4

Slutbehandling av byggnader

45400000

45.41

Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

Omfattar:
– anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående material för putsning

45410000

45.42

Byggnadssnickeriarbeten

Omfattar:
– installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.dyl., av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar
Omfattar inte:
– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43

45420000

45.43

Golv- och väggbeläggningsarbeten

Omfattar:
– läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:
– vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten
– parkett och andra golvbeläggningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar
– tapeter

45430000

45.44

Måleri- och glasmästeriarbeten

Omfattar:
– invändig och utvändig målning av byggnader
– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.dyl.
– installation av glas, speglar etc.
Omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42

45440000

45.45

Annan slutbehandling av byggnader

Omfattar:
– installation av privata simbassänger
– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader
– annan slutbehandling av byggnader
Omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, se 74.70

45212212
och DA04
45450000

45.5

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

45500000

45.50

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt
– utrustning utan förare, se 71.32

45500000

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1228

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...