Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligt

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170,

  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi , transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2171,

  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2172,

  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och

  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

CPV-kod

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

45

Byggverksamhet

Omfattar:
– nybyggnad, renovering och normal reparation

45000000

45.1

Mark- och grundarbeten

45100000

45.11

Rivning av hus; markarbeten

Omfattar:
– rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar
– röjning av byggplatser markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbetsplatser:
– avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler
Omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

45110000

45.12

Markundersökning

Omfattar:
– provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål
Omfattar inte:
– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, se 11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, se 74.20

45120000

45.2

Bygg- och anläggningsarbeten

45200000

45.21

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

Omfattar:
– byggande av alla slags byggnader, byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.dyl.
– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor
– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation
– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader
Omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se 11.20
– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28
– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader, se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande, se 74.20

45210000
utom:
45213316
45220000
45231000
och
45232000

45.22

Takarbeten

Omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering

45261000

45.23

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

Omfattar:
– anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält
– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader
– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser
Omfattar inte:
– förberedande markarbeten, se 45.11

45212212
och DA03
45230000
utom:
45231000
45232000
och
45234115

45.24

Vattenbyggnad

Omfattar:
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.
– dammar, diken o.dyl.
– muddring
– undervattensarbete

45240000

45.25

Andra bygg- och anläggningsarbeten

Omfattar:
– bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning
– uppförande av icke egentillverkade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar
– uppförande av skorstenar och industriugnar
Omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, se 71.32

45250000
45262000

45.3

Bygginstallationer

45300000

45.31

Elinstallationer

Omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.

45213316
45310000
utom:
45316000

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering
Omfattar inte:
– impregnering, se 45.22

45320000

45.33

VVS-arbeten

Omfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– vattensystem samt sanitetsutrustning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar
– sprinklersystem
Omfattar inte:
– installation av elvärmesystem, se 45.31

45330000

45.34

Andra bygginstallationer

Omfattar:
– installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar
– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

45234115
45316000
45340000

45.4

Slutbehandling av byggnader

45400000

45.41

Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

Omfattar:
– anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående material för putsning

45410000

45.42

Byggnadssnickeriarbeten

Omfattar:
– installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.dyl., av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar
Omfattar inte:
– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43

45420000

45.43

Golv- och väggbeläggningsarbeten

Omfattar:
– läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:
– vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten
– parkett och andra golvbeläggningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar
– tapeter

45430000

45.44

Måleri- och glasmästeriarbeten

Omfattar:
– invändig och utvändig målning av byggnader
– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.dyl.
– installation av glas, speglar etc.
Omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42

45440000

45.45

Annan slutbehandling av byggnader

Omfattar:
– installation av privata simbassänger
– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader
– annan slutbehandling av byggnader
Omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, se 74.70

45212212
och DA04
45450000

45.5

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

45500000

45.50

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt
– utrustning utan förare, se 71.32

45500000

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1228

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling.