Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

(senast ändrad genom SFS 2021:519)

Förordningens innehåll

1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning) och lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

Förordning (2019:258)

Kungörande och registrering av utländska insolvensförfaranden

2 §En anmälan om kungörande enligt 5 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgifter om

 1. vilken gäldenär beslutet avser,

 2. vilken domstol som har meddelat beslutet,

 3. när beslutet har meddelats,

 4. vem som har utsetts till förvaltare, och

 5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande.

3 §En anmälan om registrering enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgifter om

 1. vilken gäldenär beslutet avser,

 2. vilken domstol som har meddelat beslutet,

 3. när beslutet har meddelats,

 4. vem som har utsetts till förvaltare,

 5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande,

 6. det som föranleder registrering, och

 7. annat som kan vara av betydelse för registreringen.

4 §När en anmälan enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhållandet i de register som verket för och underrätta

 1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har beviljats företagsinteckning,

 2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag,

 3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomträtt,

 5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,

 6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,

 8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag,

 9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 10. Statens energimyndighet, om gäldenären har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

 11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet,

 12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom, eller

 13. registreringsmyndigheten, om gäldenären är en stiftelse.

Förordning (2021:519)

5 §De avgifter som Bolagsverket enligt 7 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska ta ut är

 • 600 kronor i ärenden om kungörande, och

 • 800 kronor i ärenden om registrering.

Avgiften ska betalas till Bolagsverket när anmälan ges in.

6 §Bolagsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad som ska framgå av en anmälan om kungörande eller registrering.

Insolvensregister

Personuppgiftsansvar

7 §Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i insolvensregistret över konkurser och insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar.

Förordning (2019:258)

Uppgifter som ska registreras i insolvensregistren

8 §Vilka uppgifter som ska registreras i insolvensregistren framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning.

Förordning (2019:258)

9 §I insolvensregistret över konkurser ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om

 1. beslut om att bevakningsförfarande ska äga rum i en konkurs och tidsfristen för att anmäla fordringar, och

 2. datum för beslut om att en konkurs har avslutats eller upphävts.

Förordning (2019:258)

10 §I insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om datum för beslut om att en företagsrekonstruktion har upphört eller upphävts.

Förordning (2019:258)

11 §I insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om

 1. datum för beslut om att bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering,

 2. den domstol som i förekommande fall har beslutat om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen,

 3. till vilken myndighet och inom vilken tid ett överklagande av beslutet om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen ska ges in,

 4. när en borgenär senast kan ansöka om omprövning av en skuldsanering enligt 48 § andra stycket skuldsaneringslagen (2016:675) eller F-skuldsanering enligt 50 § andra stycket lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, och

 5. datum för beslut om att upphäva ett inledandebeslut, att inte bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering, att avskriva ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering eller att efter omprövning upphäva en beslutad skuldsanering eller F-skuldsanering.

Förordning (2019:258)

Underrättelser om konkurser och företagsrekonstruktioner

12 §När ett konkursbeslut har meddelats ska tingsrätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 9 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en justering av uppgifterna i insolvensregistret över konkurser. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvensregistret över konkurser.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens beslut gäller omedelbart.

Förordning (2019:258)

13 §När ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats ska tingsrätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 10 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en justering av uppgifterna i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens beslut gäller omedelbart.

Förordning (2019:258)

Tillgängliggörande på den europeiska e-juridikportalen

14 §Bolagsverket ska ansvara för att göra uppgifter i insolvensregistren tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen genom det system för sammankoppling som avses i artikel 25 i 2015 års insolvensförordning.

Förordning (2019:258)

15 §Bolagsverket ska vidta de tekniska åtgärder som är möjliga och rimliga för att förhindra för andra än Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten att elektroniskt spara uppgifter som finns i insolvensregistren och som är tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen.

Förordning (2019:258)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:485

 1. Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2017.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för insolvensförfaranden som har inletts före ikraftträdandet och som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden.

2019:258

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

2021:519

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...