1 kap. Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 3 kap. 12 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän i fråga om 2 kap. 13 och 59 §§, 3 kap. 2, 3 och 5 §§ samt 4 kap. 14 §§, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 kap. Anmälan till Bolagsverket

1 §En anmälan om registrering enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som verket får meddela.

Om det finns särskilda skäl får Bolagsverket efter ansökan besluta om undantag från kravet på elektronisk anmälan enligt föreskrifter som verket får meddela.

2 §En anmälan om registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller, i förekommande fall, av den verkställande direktören, om inte annat följer av andra stycket.

Anmälan ska undertecknas av

 1. en bolagsman, om anmälan görs av ett handelsbolag,

 2. komplementären, om anmälan görs av ett kommanditbolag,

 3. en företagsledare eller samtliga medlemmar, om anmälan görs av en europeisk ekonomisk intressegruppering,

 4. förvaltarens ställföreträdare, om anmälan görs av en stiftelse med anknuten förvaltning,

 5. förvaltaren eller motsvarande funktion, om anmälan avser en trust eller liknande juridisk konstruktion, eller

 6. likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, en av likvidatorerna, om anmälan görs av ett bolag i likvidation.

Om förvaltaren eller motsvarande funktion i en trust eller liknande juridisk konstruktion är en juridisk person, ska anmälan undertecknas av en fysisk person som avses i första eller andra stycket.

3 §En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift.

4 §Den som har undertecknat en anmälan för registrering ska antas vara behörig att företräda den juridiska personen, trusten eller den liknande juridiska konstruktionen i fråga om registrering, om det inte finns anledning att anta att han eller hon saknar behörighet.

Bolagsverket får begära in behörighetshandlingar för den som har undertecknat anmälan.

5 §En anmälan om registrering eller om ändrade förhållanden ska innehålla uppgift om

 1. företagsnamn eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer för den juridiska person eller den trust eller den liknande juridiska konstruktion som anmälan avser,

 2. fullständigt namn, medborgarskap, bosättningsland, personnummer eller samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för den eller de fysiska personer som är verklig huvudman, och

 3. art och omfattning av den verkliga huvudmannens intresse i den juridiska personen eller trusten eller den liknande juridiska konstruktionen.

Vid indirekt kontroll enligt 1 kap. 4 § andra stycket lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska anmälan innehålla uppgift om samtliga mellanliggande juridiska personers, trusters eller liknande juridiska konstruktioners företagsnamn eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer.

En anmälan ska också innehålla uppgift om den juridiska personens eller trustens eller den liknande juridiska konstruktionens postadress och, i förekommande fall, e-postadress.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska anmälas.

Förordning (2018:1850)

6 §Om en juridisk person som avses i 2 kap. 4 eller 5 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän med stöd av 2 kap. 6 § den lagen inte anmäler uppgifter enligt 5 § första stycket 2, ska anmälan i stället för sådana uppgifter innehålla uppgift om att det finns fysiska personer som är verkliga huvudmän.

7 §Om det saknas en verklig huvudman, eller om det inte går att fastställa vem som är verklig huvudman, ska det anges i anmälan.

8 §En anmälan som avses i 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i anmälan är riktiga och att den som har undertecknat anmälan är behörig att göra detta.

9 §Bestämmelserna i 58 §§ ska tillämpas också på en anmälan enligt 2 kap. 5 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. En sådan anmälan ska dessutom innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare och firmatecknare.

3 kap. Registret över verkliga huvudmän

1 §Registret över verkliga huvudmän förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för registret över verkliga huvudmän.

Förordning (2018:345)

2 §Registret ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 5 § första stycket 1–3 och andra stycket samt 6, 7 och 9 §§.

3 §Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som myndigheter bedriver,

 2. åtgärder för kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

 3. enskild verksamhet när informationen utgör underlag för prövningar och beslut, och

 4. information till allmänheten om verkliga huvudmän som har införts i registret.

4 §Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

5 §Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § medge direktåtkomst till registret.

Myndigheter som medges direktåtkomst till registret ska utan dröjsmål på begäran tillhandahålla behöriga myndigheter och finansunderrättelseenheter inom EES uppgifter ur registret.

6 §har upphävts genom förordning (2018:345).

7 §har upphävts genom förordning (2018:345).

8 §En personuppgift i registret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EUs dataskyddsförordning.

Förordning (2018:345)

9 §Vid sökning i registret får personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EUs dataskyddsförordning inte användas som sökbegrepp.

Förordning (2018:345)

10 §Om det kan antas att en uppgift i registret är felaktig, ska det framgå av registret.

11 §Om en juridisk person eller en fysisk person som är förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion inte längre är anmälningsskyldig enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, ska det framgå av registret.

4 kap. Avgifter

1 §För Bolagetsverkets handläggning av en anmälan om registrering enligt 2 kap. 1 § första stycket ska en avgift betalas med 250 kronor.

2 §För Bolagsverkets prövning av ansökan om undantag från kravet på att anmälan ska göras elektroniskt enligt 2 kap. 1 § andra stycket ska en avgift betalas med 400 kronor.

För Bolagsverkets handläggning av en anmälan om registrering som inte överförs elektroniskt ska en avgift betalas med 400 kronor.

3 §Bolagsverket fastställer avgift för prövning av begäran om utlämnande av uppgifter i registret enligt 3 kap. 3 § och om verksamhetsutövares direktåtkomst till registret enligt 3 kap. 5 §. Avgiften får inte överstiga Bolagsverkets kostnader för åtgärden.

4 §En avgift enligt 13 §§ ska betalas inom den tid som Bolagsverket bestämmer. Avgift enligt 1 och 2 §§ ska inte betalas tillbaka, om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

5 kap. Övriga bestämmelser

Underrättelser

1 §När en registrering har skett i registret, ska Bolagsverket underrätta den juridiska personen eller den fysiska person som är förvaltare av trusten eller den liknande juridiska konstruktionen om åtgärden.

2 §När någon registreras som verklig huvudman, styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare eller firmatecknare, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När Bolagsverket tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

3 §Underrättelse enligt 2 § ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen skickas till den som berörs av åtgärden på folkbokföringsadressen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adressuppgift som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte skicka någon underrättelse, om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.

Gallring

4 §En uppgift i registret som har blivit inaktuell på grund av en senare registrering eller på grund av att den juridiska personen eller trusten eller den liknande juridiska konstruktionen har upphört ska gallras efter fem år.

Överklagande

5 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 8 § får dock inte överklagas.

Förordning (2018:919)