1 §har upphävts genom förordning (2018:1327).

2 §Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

3 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1327

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.