1 §Statens energimyndighet får, om det finns medel, ge statligt stöd enligt denna förordning i form av bidrag för åtgärder som

 1. bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser från industrin som har ett direkt eller indirekt samband med industrins processer,

 2. bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären, eller

 3. genom tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förordning (2021:32)

Ordförklaringar

2 §Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

 1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och

 2. kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förordning (2024:379)

2 a §Med biodrivmedel, biobränslen och livsmedels- och fodergrödor avses i denna förordning detsamma som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Förordning (2022:1849)

Förutsättningar för stöd

3 §Stöd får ges i enlighet med

 1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller

 2. kommissionens förordning (EU) 2023/2831.

Stöd får även ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om godkännande av stöd enligt artikel 107.2 och 107.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Förordning (2024:379)

4 §Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 får endast ges i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artiklarna 17, 18, 22, 24, 25, 25c–29, 36, 36b, 38, 41, 47–49, 56, 56b och 56c i den förordningen.

Förordning (2023:769)

4 a §Stöd får ges till en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser endast om sökanden visar att åtgärden medför eller kommer att medföra utsläpp som väsentligt understiger de relevanta riktmärkesvärdena för gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. Om åtgärden medför utsläpp som inte väsentligt understiger riktmärkesvärdena får stöd dock ges om

 1. ansökan innehåller en godtagbar förklaring till varför det inte är möjligt att uppnå utsläpp som väsentligt understiger riktmärkesvärdena, eller

 2. stödet avser en forsknings-, utvecklings- eller innovationsåtgärd som är avsedd att väsentligt öka den miljömässiga hållbarheten i företag, genom till exempel minskade koldioxidutsläpp, minskade föroreningar eller genom att bidra till övergången till den cirkulära ekonomin, om det främsta syftet med åtgärden är att utveckla eller anpassa alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan i sektorn.

Förordning (2022:1849)

4 b §Om en åtgärd påverkar möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm för luft i ett område där det har upprättats ett åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormen, får stöd ges endast om sökanden visar att åtgärden är förenlig med åtgärdsprogrammet.

Förordning (2022:1849)

4 c §Om uppgifter om ett stöd ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller enligt kommissionens beslut om godkännande av stödet, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Förordning (2023:432)

4 d §Stöd för produktion av biodrivmedel och biobränslen och stöd för användning av biobränslen för produktion av el, värme och kyla får ges endast om bränslet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Om det är fråga om användning av fasta eller gasformiga biobränslen för produktion av el, värme eller kyla i en annan anläggning än en sådan anläggning som avses i 1 kap. 3 a § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen får stöd ges även om bränslet inte omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt samma lag.

Stöd för produktion av biodrivmedel och biobränslen och stöd för användning av biobränslen för produktion av el, värme och kyla får inte ges om bränslet är framställt av livsmedels- eller fodergrödor.

Förordning (2022:1849)

4 e §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen får stöd inte ges till en verksamhet som är relaterad till fossila bränslen eller en åtgärd som har samband med en sådan verksamhet.

Förordning (2022:1849)

4 f §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen får stöd inte ges till

 1. deponering av avfall, eller

 2. förbränning av avfall.

Under förutsättning att åtgärden inte ökar anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller förlänger anläggningens livslängd får stöd trots första stycket ges till en åtgärd på en befintlig anläggning, om åtgärden syftar till att

 1. öka energieffektiviteten,

 2. avskilja avgaser för lagring, eller

 3. återvinna material från förbränningsaska.

Förordning (2022:1849)

4 g §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen får stöd inte ges till mekanisk biologisk behandling av avfall.

Under förutsättning att åtgärden inte ökar anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller förlänger anläggningens livslängd får stöd trots första stycket ges till en åtgärd på en befintlig anläggning om åtgärden syftar till att

 1. öka energieffektiviteten, eller

 2. kompostera eller anaerobt bryta ned bioavfall.

Förordning (2022:1849)

5 §Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2831 får beviljas först efter att en sådan kontroll som avses i artikel 6.4 i den förordningen har genomförts.

Förordning (2024:379)

5 a §Stöd enligt 3 § andra stycket får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Förordning (2023:432)

Ansökan om stöd

6 §En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyndighet och innehålla

 1. uppgifter om sökanden och om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,

 2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,

 3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,

 4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för,

 5. en uppskattning av minskade eller negativa växthusgasutsläpp till följd av åtgärden eller en beskrivning av på vilket sätt åtgärden på ett väsentligt sätt bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål, och

 6. en upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.

Förordning (2021:32)

7 §Om ansökan avser ett stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831, ska ansökan utöver det som anges i 6 § innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under den senaste treårsperioden.

Förordning (2024:379)

8 §Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/ 2014, ska ansökan ha kommit in till Statens energimyndighet innan den stödberättigande åtgärden påbörjas.

Särskilda upplysningar till sökanden

9 §Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2023/2831, ska Statens energimyndighet lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 7.4 i den förordningen.

Förordning (2024:379)

Prövning och beslut om stöd

10 §Statens energimyndighet prövar frågor om stöd.

10 a §En ansökan som avser en sådan åtgärd som anges i 3 § andra stycket ska prövas av Statens energimyndighet. Om Statens energimyndighet bedömer att det finns förutsättningar för att ge stöd till åtgärden enligt denna förordning, ska myndigheten enligt 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Förordning (2019:544)

11 §I ett beslut att ge stöd ska Statens energimyndighet ange

 1. den tidpunkt då den stödberättigande åtgärden ska vara slutredovisad,

 2. att stödmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och

 3. de ytterligare villkor som behövs för att kraven enligt denna förordning ska uppfyllas och syftet med stödet enligt 1 § ska tillgodoses.

11 a §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Statens energimyndighet i ett beslut att ge stöd, utöver vad som anges i 11 §, ange villkor om att stödmottagaren

 1. ska tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

 2. ska se till att kraven i 1 även ställs på den som utför eller medverkar till arbetet med åtgärden,

 3. på begäran av Ekonomistyrningsverket ska lämna de uppgifter till myndigheten som krävs för att följa upp stödet samt ge myndigheten möjlighet att besöka stödmottagaren och där ta del av information som behövs för uppföljning,

 4. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och

 5. lämna information om att åtgärden helt eller delvis finansieras av medel från Europeiska unionen, i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Förordning (2021:1278)

Utbetalning av stöd

12 §Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 §Ett stöd ska inte betalas ut, om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet har getts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av annan orsak har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

 3. villkoren för stödet inte har följts.

Slutredovisning

14 §En genomförd åtgärd som omfattas av stöd enligt denna förordning ska slutredovisas till Statens energimyndighet tillsammans med en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker den stödberättigande kostnaden.

Tillsyn

15 §Statens energimyndighet utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

16 §Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 13 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas enligt räntelagen (1975:635).

17 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Statens energimyndighet får besluta att helt eller delvis avstå från kravet i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning och utvärdering

18 §Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera de stöd som ges enligt denna förordning.

Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Ekonomistyrningsverket i revisionssyfte följa upp stödet och begära in nödvändiga uppgifter från stödmottagare.

Förordning (2021:1278)

Bemyndigande

19 §Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

20 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

21 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Statens energimyndighets beslut enligt 12, 13 eller 17 § får dock inte överklagas.

Förordning (2023:769)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1319

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

 2. [Upphävd] Förordning (2023:769)

 3. [Upphävd] Förordning (2023:769)

2019:544

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

2020:1090

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

2021:32

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2021.

2021:1278

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

2022:1849

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2023.

2023:432

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2023.

2023:769

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2024.

2024:379

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024.