Denna förordning upphör att gälla den 1 april 2024.

1 §För att främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med en låg klimatpåverkan får, om det finns medel, en bonus ges enligt denna förordning till den som förvärvar sådana bilar.

Förordning (2022:801)

2 §Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

3 §Med vägtrafikregistret avses i denna förordning detsamma som i 2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

Förordning (2019:404)

4 §Med bil, personbil, lätt lastbil och lätt buss avses i denna förordning detsamma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

5 §Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt lastbil eller en lätt buss som

 1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller är ett sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts vid en registreringsbesiktning,

 2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1151, och

 3. enligt uppgift i vägtrafikregistret

  1. släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer, eller

  2. är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.

Förordning (2022:802)

6 §Med ny klimatbonusbil avses i denna förordning en klimatbonusbil som inte tidigare har ställts på vare sig i Sverige eller utomlands.

7 §Med bilens nypris avses i denna förordning det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

8 §Med företag avses i denna förordning juridiska personer och enskilda näringsidkare.

9 §I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förordning (2022:801)

Uppgifter i vägtrafikregistret om fordons utsläpp av koldioxid

10 §Om det för ett sådant fordon som avses i 5 § 3 a finns flera uppgifter i vägtrafikregistret om fordonets utsläpp av koldioxid, ska det värde gälla som enligt 1 kap. 6 b § vägtrafikskattelagen (2006:227) läggs till grund för bestämmande av fordonsskatten.

Prövning av klimatbonus

11 §Transportstyrelsen prövar frågor om bonus.

11 a §En ansökan om bonus ska innehålla

 1. sökandes namn,

 2. sökandes personnummer eller organisationsnummer,

 3. bilens registreringsnummer, och

 4. dokumentation som visar

  1. att bilen förvärvats eller beställts senast den 8 november 2022, och

  2. bilens fabrikat, modell, färg eller andra motsvarande uppgifter som gör bilen möjlig att identifiera.

Om bilen har förvärvats utan föregående beställning ska dokumentationen bestå av ett avtal om köp som har undertecknats av köparen och säljaren. Om bilen har beställts före förvärv ska dokumentationen bestå av en bekräftad beställning och ett avtal om köp som har undertecknats av köparen och säljaren.

Om en beställning som gjorts senast den 8 november 2022 har ändrats efter det datumet ska dokumentationen också omfatta en uppdaterad beställning.

Förordning (2023:25)

11 b §En ansökan enligt 11 a § ska göras skriftligt på en blankett som fastställs av Transportstyrelsen. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Ansökan ska lämnas in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024.

Förordning (2023:25)

11 c §För en bil som ställts på för första gången senast den 8 november 2022 ska ingen ansökan lämnas in.

Förordning (2023:25)

Bonus till företag

12 §Bonus till ett företag som förvärvar en sådan bil som avses i 5 § 3 b får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Förordning (2022:801)

Högsta nypris för att få bonus för en klimatbonusbil

13 §En bonus för en klimatbonusbil får ges endast om bilens nypris vid det förvärvsdatum som anges i vägtrafikregistret uppgår till högst 700.000 kronor.

Förordning (2022:801)

Bonusens storlek

14 §En bonus får ges med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av bilens nypris, dock högst det belopp som bestäms enligt 15 §.

Förordning (2021:200)

15 §Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

 1. multiplicera talet 167 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och

 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 10.000.

För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10.000 kronor.

För en sådan bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen högst 50.000 kronor.

Förordning (2022:802)

16 §Har upphävts.

Förordning (2022:801)

Utbetalning av bonusen

17 §I den utsträckning det finns medel ska bonusen betalas ut

 1. till den som har

  1. förvärvat eller beställt en ny klimatbonusbil, och

  2. ställt på bilen efter den 30 juni 2018 enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller enligt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning,

 2. tidigast sex månader efter den dag då bilen ställts på, och

 3. om uppgifterna i vägtrafikregistret vid tidpunkten för utbetalningen visar att

  1. förvärvaren inte har överlåtit bilen till en ny ägare,

  2. bilen är registrerad i Sverige, och

  3. bilen är en klimatbonusbil.

Bonusen ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då bilen ställts på.

Förordning (2023:25)

17 a §En bonus får betalas ut enligt 17 § endast om klimatbonusbilen har förvärvats eller beställts senast den 8 november 2022.

Förordning (2023:25)

17 b §Trots 17 § första stycket 1 a ska en bonus betalas ut till den som har ställt på bilen, även om bilen har förvärvats eller beställts av någon annan, om bilen

 1. innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år (leasing) och beställningen har gjorts på initiativ av den som registreras som innehavare av bilen, eller

 2. används för taxitrafik och beställningen har gjorts på initiativ av taxiföretaget.

Förordning (2023:25)

18 §Innan Transportstyrelsen beviljar och betalar ut en bonus ska ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b ge in en redogörelse till Transportstyrelsen för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget

 1. fått under det beskattningsår som bilen ställts på,

 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och

 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som ges enligt denna förordning.

Förordning (2022:801)

19 §Innan en bonus beviljas och betalas ut till ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b ska Transportstyrelsen till företaget lämna de upplysningar som framgår av artikel 6.1 enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Förordning (2022:801)

19 a §En bonus får inte beviljas och betalas ut till ett företag som förvärvat en sådan bil som avses i 5 § 3 b förrän den kontroll som föreskrivs i artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 har genomförts.

Förordning (2022:801)

20 §Om det finns särskilda skäl, får bonusen betalas ut trots att

 1. de handlingar som anges i 11 a § andra stycket eller tredje stycket inte kan bifogas ansökan, eller

 2. villkoren enligt 17 § inte är uppfyllda.

Förordning (2023:25)

21 §Om en bonus inte kan betalas ut av något annat skäl än att det saknas medel, ska Transportstyrelsen besluta att bonusen inte ska betalas ut och ange skälen för detta.

Utvärdering, återbetalning och återkrav

22 §Mottagaren av en bonus ska lämna de uppgifter som Transportstyrelsen begär för uppföljning och utvärdering av bonusen.

23 §Mottagaren av en bonus är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bonusen getts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bonusen av någon annan orsak har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bonusen och mottagaren borde ha insett detta, eller

 4. bonusen har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret.

24 §Om den som har fått en bonus enligt denna förordning är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Transportstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bonusen tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på återbetalning och ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

25 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

26 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som behövs för att visa att en bil uppfyller kraven enligt 5 §,

 2. hur en bils nypris enligt 7 § ska beräknas,

 3. vad en redogörelse enligt 18 § ska innehålla och hur den ska ges in, och

 4. hur bonusen ska betalas ut.

Förordning (2022:801)

26 a §har upphävts.

Förordning (2023:25)

Överklagande

27 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §, får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1334

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

 2. Har utgått. Förordning (2020:1087)

 3. Har utgått. Förordning (2020:1087)

2019:404

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2019:1262

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2020:1087

Förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar, som gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla.

2021:131

Har utgått. Förordning (2021:199)

2021:199

Förordningen (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar ska utgå.

2021:200

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bilar som ställts på före ikraftträdandet.

2022:801

 1. Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2022

 2. Äldre föreskrifter gäller för bilar som har ställts på före ikraftträdandet.

2022:802

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller för bilar som har ställts på före ikraftträdandet.

2023:25

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2023.

2023:26

 1. Förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar upphör att gälla den 1 april 2024.

 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bilar som ställts på för första gången före ikraftträdandet.