Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt till stöd för arbetsgivare som anställer personer som uppfyller villkoren för ett nystartsjobb.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har varit utan arbete en längre tid, personer som har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program en längre tid och personer som saknar en fast anknytning till arbetslivet.

2 a §Frågor om stöd för nystartsjobb prövas av Arbetsförmedlingen.

Förordning (2022:1025)

Arbetssökande som stöd lämnas för

3 §Stöd för nystartsjobb lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som tillhör någon av följande grupper:

 1. arbetslösa som har fyllt 25 år och som uppfyller förutsättningarna i 4 §,

 2. arbetslösa som har fyllt 20 år men inte 25 år och som uppfyller förutsättningarna i 5 §,

 3. nyanlända invandrare som uppfyller förutsättningarna i 6 §,

 4. arbetslösa som tidigare har dömts till fängelse och som uppfyller förutsättningarna i 7 §,

 5. inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin som uppfyller förutsättningarna i 8 §.

4 §Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid beslutstillfället har fyllt 25 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om femton månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under minst tolv månader på heltid har

 1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 2. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),

 3. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller

 4. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i 1–3.

5 §Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid beslutstillfället har fyllt 20 men inte 25 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om nio månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under minst sex månader på heltid har

 1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 2. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),

 3. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller

 4. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i 1–3.

6 §Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid beslutstillfället är nyanländ invandrare, har fyllt 20 år och

 1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

 2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om nio månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under minst sex månader på heltid har

  1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

  2. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),

  3. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller

  4. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i a–c.

Nyanlända som avses i första stycket 2 ska dessutom inom de senaste 36 månaderna ha beviljats

 1. uppehållstillstånd enligt

  1. 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

  2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

  3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

 2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Förordning (2022:1237)

7 §Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid beslutstillfället har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigiven men ännu inte har fullgjort ett år av prövotiden.

8 §Stöd lämnas till en arbetsgivare som anställer en person som vid beslutstillfället har fyllt 20 år, är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte på någon annan grund uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb.

9 §Vid tillämpning av bestämmelserna om tidsperioder i 47 §§ ska det bortses från tid som personen har varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte har fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

10 §När stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 1115 §§, får stöd lämnas på nytt om den arbetssökande åter uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb.

Trots det som sägs i första stycket är det inte möjligt att på nytt lämna stöd för nystartsjobb enligt 6 § när det är fråga om en nyanländ invandrare som tidigare uppfyllt förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 6 §, om stöd har lämnats under den längsta tid som stöd får lämnas.

Förordning (2021:72)

Tid med stöd och stödets storlek

11 §För den som tillhör gruppen arbetslösa som har fyllt 25 år och som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 4 §, lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock längst under 24 månader. För den som har fyllt 55 år lämnas dock stöd under dubbelt så lång tid som personen har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock längst under 48 månader.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte ligger till grund för stödet enligt 4 § och tiden efter det att ansökan kom in till Arbetsförmedlingen räknas bort.

Stöd lämnas med

 1. det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än 24 månader,

 2. summan av det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket och det belopp som fastställts enligt 16 § andra stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program mellan 24 och 36 månader, eller

 3. summan av det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket och en och en halv gånger det belopp som fastställts enligt 16 § andra stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program längre tid än 36 månader.

Förordning (2023:701)

12 §För den som tillhör gruppen arbetslösa som har fyllt 20 år men inte 25 år och som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 5 §, lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock längst under 12 månader.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte ligger till grund för stödet enligt 5 § och tiden efter det att ansökan kom in till Arbetsförmedlingen räknas bort.

Stöd lämnas med

 1. det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än 24 månader,

 2. summan av det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket och det belopp som fastställts enligt 16 § andra stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program mellan 24 och 36 månader, eller

 3. summan av det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket och en och en halv gånger det belopp som fastställts enligt 16 § andra stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program längre tid än 36 månader.

Förordning (2023:701)

13 §För den som tillhör gruppen nyanlända invandrare och som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 6 §, lämnas stöd

 1. i 24 månader för den som har fyllt 25 år, eller

 2. i 12 månader för den som inte har fyllt 25 år.

Stöd lämnas med summan av det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket och en och en halv gånger det belopp som fastställts enligt 16 § andra stycket.

Förordning (2023:701)

14 §För den som tillhör gruppen arbetslösa som har dömts till fängelse och som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 7 §, lämnas stöd under lika lång tid som den utdömda strafftiden, dock minst 12 och längst 24 månader.

Stöd lämnas med

 1. det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än 24 månader,

 2. summan av det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket och det belopp som fastställts enligt 16 § andra stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program mellan 24 och 36 månader, eller

 3. summan av det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket och en och en halv gånger det belopp som fastställts enligt 16 § andra stycket för den som har varit frånvarande från arbetslivet eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program längre tid än 36 månader.

Förordning (2023:701)

15 §För den som tillhör gruppen inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och som uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb enligt 8 §, lämnas stöd under 12 månader.

Stöd lämnas med det belopp som fastställts enligt 16 § första stycket.

Förordning (2023:701)

15 a §har upphävts.

Förordning (2021:72)

16 §Det stöd som ska lämnas bestäms genom att man fastställer de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. När arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften fastställs, ska andra lagars bestämmelser om att göra en särskild beräkning av avgifterna beaktas.

I de fall stöd ska lämnas utöver det belopp som fastställs i första stycket bestäms ett belopp genom att man, när arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för den anställde fastställs, bortser från bestämmelser i andra lagar om att en särskild beräkning av avgifterna ska göras.

Endast kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön ska ligga till grund när man fastställer arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften.

Förordning (2021:868)

17 §Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som mest 20.000 kronor per månad ska ligga till grund för beräkningen enligt 16 §.

Vid deltidsarbete ska beloppet minskas i förhållande till arbetstiden.

18 §Om en anställning pågått kortare tid än den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 1115 §§, får stöd för nystartsjobb lämnas till en arbetsgivare som anställer den arbetssökande under den återstående tid som stöd får lämnas för. Detta gäller under förutsättning att den första anställningen upphört på grund av förhållanden som beror på arbetsgivaren.

Förordning (2021:72)

19 §Stöd får aldrig lämnas längre än till utgången av det år som den som stödet avser fyller 66 år.

Förordning (2022:1452)

19 §1Stöd får aldrig lämnas längre än till utgången av det år som den som stödet avser uppnår riktåldern för pension.

Träder i kraft den 1 januari 2026 enligt förordning (2022:1453) [red.anm.].

Förordning (2022:1453)

Krav på arbetsgivare

20 §Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren vid beslutstillfället är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och antingen är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person.

21 §Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren intygar att

 1. lön följer av kollektivavtal eller är likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen, och

 2. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som stödet betalas ut.

Om Arbetsförmedlingen har kännedom om att det som arbetsgivaren intygar enligt första stycket är felaktigt får stöd inte beviljas för en anställning hos arbetsgivaren.

Förordning (2019:513)

22 §Stöd får inte beviljas en arbetsgivare som

 1. har näringsförbud,

 2.  

  1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, genomgår företagsrekonstruktion eller tills vidare har inställt sina betalningar, eller

  2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, företagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande, eller

 3. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter eller socialförsäkringsavgifter.

Om arbetsgivaren är en juridisk person, får stöd inte beviljas när en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen har näringsförbud.

Förordning (2022:1025)

22 a §Arbetsförmedlingen får avstå från att bevilja stöd om

 1. arbetsgivarens förhållanden är sådana att det kan antas att verksamheten som den enskilde ska vara sysselsatt inom inte bedrivs eller kommer att bedrivas i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten,

 2. arbetsgivaren inte fullgör eller det kan antas att arbetsgivaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen eller mot den enskilde som stödet avser,

 3. arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att arbetsgivarens redbarhet kan ifrågasättas,

 4. arbetsgivaren genom en dom som fått laga kraft är dömd för brott som avser yrkesutövningen, eller

 5. arbetsgivaren i ärendet inte har lämnat de uppgifter som Arbetsförmedlingen begärt eller har lämnat felaktiga uppgifter.

Om arbetsgivaren är en juridisk person får Arbetsförmedlingen avstå från att bevilja stöd, om en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen

 1. har gjort sig skyldig till ett sådant fel som avses i första stycket 3,

 2. är dömd för ett sådant brott som avses i första stycket 4, eller

 3. har företrätt en annan arbetsgivare eller en anordnare som på grund av sådana omständigheter som anges i denna paragraf inte beviljats bidrag eller stöd, inte längre får bidrag eller stöd, har fått bidraget eller stödet återkrävt eller inte har fått ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats förlagd till sig.

Förordning (2022:1025)

23 §Stöd enligt 8 § får inte beviljas en arbetsgivare som den arbetssökande tidigare har varit anställd hos, om den arbetssökande före den tidigare anställningen var inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och på den grunden uppfyllde förutsättningarna för stödet för nystartsjobb hos arbetsgivaren. Detta gäller om stöd vid tidigare anställning lämnades under den längsta tid som stöd får lämnas.

Anställningsformer som stöd beslutas för

24 §Stöd beviljas för både hel- och deltidsanställningar samt för anställningar som gäller tills vidare, provanställningar och andra tidsbegränsade anställningar.

Handläggning av stödfrågor

25 §har upphävts.

Förordning (2022:1025)

26 §En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser och den lön som gäller för anställningen samt de övriga uppgifter som behövs för att Arbetsförmedlingen ska kunna pröva ansökan.

Förordning (2019:513)

27 §Den arbetssökande som ansökan avser ska till Arbetsförmedlingen lämna in ett underlag som visar att han eller hon uppfyller förutsättningarna för stöd för nystartsjobb.

28 §Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid som anställningen avses pågå med den tidsmässiga begränsning som följer av 1115 §§, dock för högst 12 månader i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb ska arbetsgivaren lämna in en ny ansökan.

Förordning (2021:72)

Utbetalning av stöd

29 §Arbetsgivaren får del av stödet för nystartsjobb genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Arbetsförmedlingen ska lämna de uppgifter som behövs för krediteringen till Skatteverket.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto senast den 12 i månaden efter det att underlag enligt 30 § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället krediteras senast den 17.

30 §En arbetsgivare ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska lämnas inom 180 dagar efter den kalendermånad som stödet avser. Om underlaget inte lämnas inom denna tid, förlorar arbetsgivaren rätten till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att lämna underlag inom 180 dagar.

Skyldigheten gäller inte om Arbetsförmedlingen redan har tillgång till underlaget på annat sätt.

Förordning (2022:1271)

Tillsyn över hur stödet används

31 §Arbetsförmedlingen ska se till att stöd som betalas ut enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.

En arbetsgivare som tar emot stöd enligt denna förordning ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Ändrade förhållanden

32 §En arbetsgivare som får stöd är skyldig att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Arbetsförmedlingens beslut om stöd ska innehålla en upplysning om denna skyldighet.

Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Detta gäller både sådana ändrade förhållanden som anmäls av arbetsgivaren och sådana som kommer till Arbetsförmedlingens kännedom på annat sätt.

Återbetalning och återkrav

33 §En mottagare av stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om mottagaren har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp

 1. genom att lämna oriktiga uppgifter,

 2. genom att inte fullgöra sin skyldighet enligt 32 § att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek, eller

 3. genom något annat agerande.

Om stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp i något annat fall, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet.

34 §Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet.

35 §Vid återkrav får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet skulle ha betalats.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

36 §Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige har beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan och betalningen inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller av avtalet.

37 §Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta. Myndigheten ska i så fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

38 §Vid återkrav får Arbetsförmedlingen i samband med en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller för skyldigheten att betala ränta.

Omprövning och överklagande

39 §Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska lämnas in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

40 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Endast följande beslut får överklagas, nämligen beslut om omprövning av beslut om

 1. stöd för nystartsjobb enligt 324 §§,

 2. förlorad rätt till stödbelopp enligt 30 §,

 3. rätt till stöd vid ändrade förhållanden enligt 32 §, och

 4. avräkning enligt 38 §.

Förordning (2022:1433)

Bemyndigande

41 §Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:43

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats före ikraftträdandet, med undantag för möjligheten till nytt beslut i 16 § första stycket i den upphävda förordningen.

 4. Den som hade varit aktuell för ett nytt beslut enligt 16 § första stycket i den upphävda förordningen, kan få ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb enligt 28 §. Vid tillämpning av bestämmelserna om den maximala stödtiden i 1115 §§ inräknas den stödtid som har pågått enligt den upphävda förordningen.

 5. Vid tillämpning av 6 § ska en nyanländ som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, jämställas med en nyanländ som är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2019:513

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

 2. För stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet gäller 21 § i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

2020:534

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

 2. Stöd enligt 15 a § får bara lämnas om den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 1115 §§ har gått ut efter den 30 juni 2020.

2020:535

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om en ansökan om ytterligare stödtid enligt den upphävda 15 a § har kommit in till Arbetsförmedlingen senast den 31 december 2020, under förutsättning att den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 1115 §§ har gått ut före ikraftträdandet.

 3. Äldre föreskrifter gäller också för ansökningar om stöd för återstående stödtid enligt 18 § om ytterligare stödtid för den arbetssökande har lämnats enligt den upphävda 15 a §.

2021:71

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

 2. Stöd enligt 15 a § får bara lämnas om den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 1115 §§ har gått ut efter den 28 februari 2021.

2021:72

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om en ansökan om ytterligare stödtid enligt den upphävda 15 a § har kommit in till Arbetsförmedlingen senast den 31 december 2021, under förutsättning att den längsta tid som stöd får lämnas för enligt 1115 §§ har gått ut före ikraftträdandet.

 3. Äldre föreskrifter gäller också för ansökningar om stöd för återstående stödtid enligt 18 § om ytterligare stödtid har lämnats enligt den upphävda 15 a §.

2021:806

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

 2. För en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 13 § den upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gäller 6 § i den äldre lydelsen.

2021:868

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

2021:869

16 § i lydelsen enligt förordningen (2021:72) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb ska utgå.

2021:1283

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

 2. För stöd som har beslutats före ikraftträdandet gäller 11 § i den äldre lydelsen för den period som det beslutet omfattar.

2022:95

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

 2. För stöd som har beslutats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter för den period som det beslutet omfattar.

2022:1025

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beslutats före ikraftträdandet.

2022:1237

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

 2. För stöd som har beslutats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter för hela den period som stöd får lämnas för enligt 13 §.

2022:1271

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

2022:1433

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2022.

2022:1452

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 65 år före ikraftträdandet.

2022:1453

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 66 år före ikraftträdandet.

2023:701

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. För stöd som har beslutats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter för den period som det beslutet omfattar.