Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning (GDPR)

(senast ändrad genom SFS 2020:1140)

Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EUs dataskyddsförordning,

 2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning, och

 3. Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, här benämnd Europarådets dataskyddskonvention.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 3 kap. 9 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning i fråga om 5 och 6 §§,

 • 2 kap. 3 § och 3 kap. 6 och 9 §§ samma lag i fråga om 7 §,

 • 6 kap. 7 § samma lag i fråga om 10 och 11 §§, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tillsynsmyndighet

3 §Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt EUs dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning.

Förordning (2020:1140)

Ackrediteringsorgan

4 §Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar certifieringsorgan enligt artikel 43 i EUs dataskyddsförordning.

Personuppgifter som rör lagöverträdelser

5 §Personuppgifter som avses i artikel 10 i EUs dataskyddsförordning får behandlas av andra än myndigheter om behandlingen är nödvändig för att

 1. rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller

 2. en rättslig förpliktelse enligt lag eller förordning ska kunna fullgöras.

6 §Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EUs dataskyddsförordning

Integritetsskyddsmyndigheten får även i enskilda fall besluta att andra än myndigheter får behandla sådana personuppgifter.

Förordning (2020:1140)

Enskilda arkiv

7 §Riksarkivet får meddela föreskrifter om att personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Riksarkivet får även i enskilda fall besluta att sådana personuppgiftsansvariga får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Föreskrifter och beslut som meddelas enligt första och andra styckena får avse behandling av personuppgifter som avses i artikel 9.1 (känsliga personuppgifter) och artikel 10 i EUs dataskyddsförordning.

8 §Innan Riksarkivet meddelar föreskrifter eller beslut enligt 7 § ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Riksarkivets förslag.

Förordning (2020:1140)

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

9 §Sanktionsavgifter ska betalas till Kammarkollegiet.

10 §En beslutad sanktionsavgift faller bort till den del beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

11 §Om betalningsansvaret har upphävts genom ett beslut som fått laga kraft, ska sanktionsavgiften betalas tillbaka. För sanktionsavgift som betalas tillbaka betalas även ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från den dag då avgiften betalades till och med den dag den betalas tillbaka.

Bistånd enligt Europarådets dataskyddskonvention

12 §Den som är bosatt i Sverige och vill utöva sådana rättigheter som följer av Europarådets dataskyddskonvention, i ett annat land som är anslutet till konventionen, får till Integritetsskyddsmyndigheten ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14.2 i konventionen. Integritetsskyddsmyndigheten förmedlar framställningen till det andra landet.

Framställningen ska innehålla uppgifter om

 1. namn och adress samt andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,

 2. den behandling som framställningen avser eller den som är personuppgiftsansvarig, och

 3. ändamålet med framställningen.

Förordning (2020:1140)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:219

 1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

 2. Genom förordningen upphävs personuppgiftsförordningen (1998:1191).

 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats med stöd av den förordningen.

 4. Beslut som har meddelats med stöd av 9 § den upphävda förordningen gäller fortfarande.

2020:1140

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...