Förordningens tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förordningen är meddelad med stöd av

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Föreskrifter

3 §Skatteverket får meddela föreskrifter om

 • lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

 • tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 11 a § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förordning (2020:1020)

Godkännanden och anmälningar

4 §Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 §Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska anmäla detta till Skatteverket.

6 §Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

  1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

  2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

7 § En sådan ansökan som avses i 4 § eller en sådan anmälan som avses i 5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:1020

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.