Lag (2018:1139) om skatt på spel

(senast ändrad genom SFS 2018:2038)

Lagens tillämpningsområde

1 §Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som tillhandahålls av en licenshavare enligt spellagen (2018:1138).

2 §Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap. spellagen (2018:1138).

Definitioner

3 §I denna lag avses med

 1. insats: det värde som spelaren eller annan betalar för spelarens deltagande i spel som omfattas av denna lag,

 2. utbetalning: det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt.

Övriga ord och uttryck i denna lag har samma betydelse som i spellagen (2018:1138).

Skattskyldighet

4 §Skattskyldig är innehavare av licens som meddelats med stöd av spellagen (2018:1138) för sådant spel som omfattas av denna lag.

Skattskyldighetens inträde

5 §Skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för sådant spel som omfattas av denna lag.

Underlaget för spelskatt

6 §Spelskatt ska betalas för behållningen för varje beskattningsperiod som avser sådant spel som omfattas av denna lag.

7 §Behållningen för en beskattningsperiod beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de sammanlagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden.

Vid bestämmande av behållningen ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas.

8 §En beskattningsperiod utgörs av en kalendermånad.

Skattens storlek

9 §Spelskatt ska betalas med 18 procent av behållningen för en beskattningsperiod.

Förfarandet

10 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1139

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Genom lagen upphävs

  1. lagen (1972:820) om skatt på spel,

  2. lagen (1991:1482) om lotteriskatt, och

  3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

 3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 4. Vid tillämpningen av denna lag ska med

  1. licenshavare jämställas den som har tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen (1994:1000), och

  2. licenspliktigt spel jämställas spel med tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen.

Lag (2018:2038)

2018:2038

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2018:1139; red.anm.]

Propositioner

SFS 2018:1139
Prop. 2017/18:220

SFS 2018:2038
Prop. 2018/19:9Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...